Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại NH NN & PTNT Q. HBT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu

Ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng g¾n liÒn víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. ViÖc
chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp chung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý
cña nhµ níc, ®ßi hái ho¹t ®éng ng©n hµng ph¶i lµ ®ßn bÈy kinh tÕ, lµ c«ng cô
kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m ph¸t nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. HÖ
thèng ng©n hµng ®· ®îc c¶i tæ vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ,®ãng vai trß nßng cèt
trªn thÞ trêng tiÒn tÖ . ChiÕn lîc kinh tÕ cña nhµ níc chØ râ :”TiÕp tôc ®æi míi vµ
lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh, tiÒn tÖ nh»m thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh tÕ
x· héi. “
VÊn ®Ò næi bËt trong ho¹t ®éng ng©n hµng lµ c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ sö
dông vèn. Môc tiªu ®Æt ra lµ lµm sao cho c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ sö dông vèn
®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Trong bµi viÕt nµy chóng ta sÏ ®Ò cËp ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông vèn
t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Ph¸t triÓn N«ng th«n quËn Hai Bµ Trng. Víi môc
tiªu ®Æt ra lµ g¾n liÒn lý luËn khoa häc víi ho¹t ®éng thùc tiÔn, trong thêi gian
thùc tËp t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n QuËn Hai Bµ Trng
t«i thÊy cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i hoµn thiÖn. Trong ph¹m vi cña chuyªn ®Ò, chóng
ta sÏ ®Ò cËp ®Õn Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn vµ sö
dông vèn t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n quËn Hai Bµ
Trng.
Bµi viÕt gåm 3 ch¬ng :

Ch¬ng I : Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ Ng©n hµng Th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng
cu¶ Ng©n hµng Th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II : T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cña Ng©n hµng N«ng
nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n quËn Hai Bµ Trng.
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vµ sö dông vèn.

1

Sau ®©y lµ toµn bé bµi viÕt:
Ch¬ng I : Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ Ng©n hµng Th¬ng m¹i vµ
ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
I. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ Ng©n hµng Th¬ng m¹i :

1. LÞch sö ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i :
a/ LÞch sö ra ®êi :
NghÒ kinh doanh tiÒn tÖ ra ®êi g¾n liÒn víi quan hÖ th¬ng m¹i. Trong thêi
kú cæ ®¹i ®· xuÊt hiÖn viÖc giao lu th¬ng m¹i gi÷a c¸c l·nh ®Þa víi c¸c lo¹i tiÒn
kh¸c nhau th× nghÒ kinh doanh tiÒn tÖ xuÊt hiÖn ®Ó thùc hiÖn viÖc nghiÖp vô ®æi
tiÒn. Lóc ®Çu nghÒ kinh doanh tiÒn tÖ do Nhµ Thê ®øng ra tæ chøc v× lµ n¬i t«n
nghiªm ®îc d©n chóng tin tëng, lµ n¬i an toµn ®Ó ký göi tµi s¶n vµ tiÒn b¹c cña
m×nh sau ®ã nã ph¸t triÓn ra c¶ 3 khu vùc : C¸c nhµ thê, t nh©n, nhµ níc víi c¸c
nhiÖp vô ®æi tiÒn, nhËn tiÒn göi, b¶o qu¶n tiÒn, cho vay vµ chuyÓn tiÒn.
§Õn thÕ kû XV, ®· xuÊt hiÖn nh÷ng tæ chøc kinh doan...
Lêi nãi ®Çu
Ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng g¾n liÒn víi chÕ qu¶n kinh tÕ. ViÖc
chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp chung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý
cña nhµ níc, ®ßi hái ho¹t ®éng ng©n hµng ph¶i ®ßn bÈy kinh tÕ, lµ c«ng cô
kiÒm chÕ ®Èy lïi l¹m ph¸t nh»m thóc ®Èy ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
thèng ng©n hµng ®· ®îc c¶i ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ,®ãng vai trß nßng cèt
trªn thÞ trêng tiÒn . ChiÕn lîc kinhcña nhµ níc chØ :”TiÕp tôc ®æi míi
lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh, tiÒn tÖ nh»m thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu kinh tÕ
x· héi. “
VÊn ®Ò næi bËt trong ho¹t ®éng ng©n hµng c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ
dông vèn. Môc tiªu ®Æt ra lµm sao cho c«ng t¸c huy ®éng vèn dông vèn
®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.
Trong bµi viÕt nµy chóng ta sÏ ®Ò cËp ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông vèn
t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Ph¸t triÓn N«ng th«n quËn Hai Trng. Víi môc
tiªu ®Æt ra g¾n liÒn luËn khoa häc víi ho¹t ®éng thùc tiÔn, trong thêi gian
thùc tËp t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp Ph¸t triÓn N«ng th«n QuËn Hai Bµ Trng
t«i thÊy cßn nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i hoµn thiÖn. Trong ph¹m vi cña chuyªn ®Ò, chóng
ta sÏ ®Ò cËp ®Õn Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn vµ sö
dông vèn t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp Ph¸t triÓn n«ng th«n quËn Hai Bµ
Trng.
Bµi viÕt gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng I : Nh÷ng néi dung c¬ b¶n Ng©n hµng Th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng
cu¶ Ng©n hµng Th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II : T×nh h×nh huy ®éng vèn dông vèn cña Ng©n hµng N«ng
nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n quËn Hai Bµ Trng.
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vµ sö dông vèn.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại NH NN & PTNT Q. HBT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại NH NN & PTNT Q. HBT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại NH NN & PTNT Q. HBT 9 10 408