Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Ng©n Hµng- Tµi chÝnh

Lêi më ®Çu
Kinh nghiÖm cña nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn nhanh trªn thÕ giíi ®· kh¼ng
®Þnh tÝch tô vµ tËp trung vèn ®Æc biÖt lµ tÝch tô vµ tËp trung vèn trong níc cã
vai trß quan träng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. ë
ViÖt Nam, tèc ®é t¨ng trëng cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c nghµnh
c«ng nghiÖp nãi riªng trong t¬ng lai tÊt nhiªn chñ yÕu vÉn ph¶i ®ùa vµo lîng
®Çu t lín. ChØ trªn c¬ së cã mét lîng ®Çu t m¹nh tõ nÒn kinh tÕ, th«ng qua
qu¸ tr×nh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn hay huy ®éng vèn tõ c¸c Ng©n
Hµng, míi cã thÓ ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, trang bÞ cho c¸c nghµnh
c«ng nghiÖp cã kÜ thuËt cao ...
Trong nh÷ng n¨m tríc ®©y do c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chi
phèi, qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn kh«ng ®îc quan t©m ®Èy m¹nh. B©y
giê khi ®Êt níc ®· chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, cã ®iÒu kiÖn ®Ó tÝch tô vµ tËp
trung vèn nhng thùc tÕ trong nh÷ng n¨m võa qua cho thÊy, vÊn ®Ò bøc xóc
cña nÒn kinh tÕ níc ta lµ thiÕu vèn ®Ó trang bÞ vµ ®æi míi nh÷ng c«ng nghÖ
hiÖn ®¹i. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò trªn lµ do t×nh tr¹ng thiÕu vèn, mµ cô thÓ
lµ thiÕu vèn tiÒn ®ång trong hÖ thèng Ng©n Hµng ViÖt Nam. Do ®ã, c¸c
NHTM cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c dù ¸n ®Çu
t ...
Tõ thùc tÕ trªn vµ trong thêi gian thùc tËp t¹i SGD I NH§T&PTVN em
nhËn thÊy c«ng t¸c huy ®éng vèn trong Ng©n Hµng cã mét vÞ trÝ ®Æc biÖt
quan träng trong ho¹t ®éng Ng©n Hµng nãi riªng vµ trong sù nghiÖp thùc
hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc nãi chung. H¬n n÷a,
SGD I NH§T&PTVN lµ mét NHTM quèc doanh, cã nhiÖm vô trùc tiÕp
kinh doanh víi nghiÖp vô chñ yÕu lµ huy ®éng vèn vµ cho vay ®Çu t ph¸t triÓn
®èi víi c¸c dù ¸n thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ... do ®ã nhu cÇu vÒ vèn ®Ó
®¸p øng cho ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n
Hµng lµ rÊt lín. V× c¸c lÝ do ®ã, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ChiÕn lîc
huy ®éng vµ ph¸t triÓn nguån vèn t¹i SGD I NH§T&PTVN”
§Ò tµi kh«ng ®i s©u vµo viÖc ®Ò ra chiÕn lîc vµ ph©n tÝch tÊt c¶ c¸c bíc
chiÕn lîc vÒ qu¶n lÝ vµ huy ®éng vèn, mµ chØ lµ nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸
mang tÝnh ®Þnh tÝnh, kh¸i qu¸t c¨n b¶n dùa trªn c¬ së lÝ thuyÕt liªn quan ®Õn
nguån vèn vµ thùc tiÔn t¹i SGD.
§Ò tµi ®· ®îc hÖ thèng hãa nh÷ng vÊn ®Ò lÝ thuyÕt c¬ b¶n vÒ vèn vµ chiÕn
lîc huy ®éng vèn cña Ng©n Hµng. §©y lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng
t¸c huy ®éng vèn t¹i SGD I NH§T&PTVN. Tõ ®ã, em ®· rót ra nh÷ng
thµnh tùu, h¹nn chÕ vµ nguyªn nh©n ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p, c...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Ng©n Hµng- Tµi chÝnh
Lêi më ®Çu
Kinh nghiÖm cña nh÷ng quèc gia ph¸t triÓn nhanh trªn thÕ giíi ®· kh¼ng
®Þnh tÝch tËp trung vèn ®Æc biÖt tÝch tËp trung vèn trong níc
vai trß quan träng trong nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. ë
ViÖt Nam, tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh nãi chung c¸c nghµnh
c«ng nghiÖp nãi riªng trong t¬ng lai tÊt nhiªn chñ yÕu vÉn ph¶i ®ùa vµo lîng
®Çu t lín. ChØ trªn mét lîng ®Çu t m¹nh nÒn kinh , th«ng qua
qu¸ tr×nh qu¸ tr×nh tÝch vµ tËp trung vèn hay huy ®éng vèn c¸c Ng©n
Hµng, míi thÓ ®Çu t x©y dùng tÇng, trang cho c¸c nghµnh
c«ng nghiÖp cã kÜ thuËt cao ...
Trong nh÷ng n¨m tríc ®©y do chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chi
phèi, qu¸ tr×nh tÝch tËp trung vèn kh«ng ®îc quan t©m ®Èy m¹nh. B©y
giê khi ®Êt níc ®· chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, cã ®iÒu kiÖn ®Ó tÝch tô vµ tËp
trung vèn nhng thùc trong nh÷ng n¨m võa qua cho thÊy, vÊn ®Ò bøc xóc
cña nÒn kinh níc ta thiÕu vèn ®Ó trang vµ ®æi míi nh÷ng c«ng nghÖ
hiÖn ®¹i. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò trªn do t×nh tr¹ng thiÕu vèn, thÓ
thiÕu vèn tiÒn ®ång trong thèng Ng©n Hµng ViÖt Nam. Do ®ã, c¸c
NHTM cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c ¸n ®Çu
t ...
thùc tÕ trªntrong thêi gian thùc tËp t¹i SGD I NH§T&PTVN em
nhËn thÊy c«ng t¸c huy ®éng vèn trong Ng©n Hµng mét vÞ trÝ ®Æc biÖt
quan träng trong ho¹t ®éng Ng©n Hµng nãi riªng vµ trong nghiÖp thùc
hiÖn ng cuéc c«ng nghiÖp a hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc nãi chung. n a,
SGD I NH§T&PTVN mét NHTM quèc doanh, cã nhiÖm vô trùc tiÕp
kinh doanh víi nghiÖp vô chñ yÕu lµ huy ®éng vèncho vay ®Çu t ph¸t triÓn
®èi víi c¸c ¸n thuéc nhiÒu thµnh phÇn kinh ... do ®ã nhu cÇu vèn ®Ó
®¸p øng cho ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n
Hµng rÊt n. V× c do ®ã, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò i ChiÕn lîc
huy ®éng vµ ph¸t triÓn nguån vèn t¹i SGD I NH§T&PTVN
§Ò tµi kh«ng ®i s©u vµo viÖc ®Ò ra chiÕn lîc ph©n tÝch tÊt c¸c bíc
chiÕn lîc qu¶n huy ®éng n, chØ nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸
mang tÝnh ®Þnh tÝnh, kh¸i qu¸t c¨n b¶n dùa trªn thuyÕt liªn quan ®Õn
nguån vèn vµ thùc tiÔn t¹i SGD.
§Ò tµi ®· ®îc thèng hãa nh÷ng vÊn ®Ò thuyÕt b¶n vèn chiÕn
lîc huy ®éng vèn cña Ng©n Hµng. §©y lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng
t¸c huy ®éng vèn t¹i SGD I NH§T&PTVN. ®ã, em ®· rót ra nh÷ng
thµnh tùu, h¹nn chÕ nguyªn nh©n ®Ó ®a ra t gi¶i ph¸p, chiÕn lîc
Lª Minh §øc Tµi chÝnh Doanh NghiÖp 41A
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN 9 10 378