Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n cuèi khãa
chÝnh

Häc viÖn Tµi

Lêi më ®Çu
Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh ngµy cµng gay
g¾t th× chØ doanh nghiÖp nµo trang bÞ ®îc cho m×nh mét vò khÝ s¾c bÐn míi
cã thÓ chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. Kh«ng
ngõng n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét vò khÝ s¾c bÐn mµ
b¶n th©n mçi doanh nghiÖp ®Òu nhËn thøc ®îc.
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ khoa häc c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn
nh vò b·o, ®æi míi tõng ngµy th× ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt
kinh doanh cho phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®ång thêi theo kÞp tr×nh ®é
khoa häc kü thuËt cña thêi ®¹i lµ con ®êng ng¾n nhÊt gióp doanh nghiÖp ®¹t
®îc môc tiªu cña m×nh, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh.
Tuy nhiªn, còng ph¶i thÊy r»ng chÝnh sù c«ng b»ng cña nÒn kinh tÕ thÞ
trêng ®· ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp nh÷ng trë lùc rÊt lín, ®ã chÝnh lµ vÊn
®Ò vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. Trong ®ã, vÊn ®Ò huy ®éng vèn cho ®Çu t
ph¸t triÓn lµ mét vÊn ®Ò næi cém.
§èi víi C«ng ty Cæ phÇn dÖt 10/10, lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng
kinh doanh kh¸ hiÖu qu¶, cã tèc ®é t¨ng trëng cao th× yªu cÇu ®æi míi m¸y
mãc thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng lµ mét
tÊt yÕu. Tuy nhiªn, còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c, c«ng ty ®ang ph¶i gi¶i
quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ khã kh¨n vÒ vèn cho ®Çu t ®æi
míi. ChÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn dÖt 10/10,
em ®· nhËn thøc ®îc vÊn ®Ò ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ t¨ng n¨ng
lùc s¶n xuÊt lµ mét bµi to¸n mµ lêi gi¶i cßn cha hoµn thiÖn. Ngoµi ra, cïng
víi mong muèn n©ng cao kiÕn thøc c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c huy
®éng vèn cho ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu
®Ò tµi “Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu huy ®éng vèn ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ
t¹i C«ng ty Cæ phÇn dÖt 10/10”.

LuËn v¨n cuèi khãa
chÝnh

Häc viÖn Tµi

KÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: TÇm quan träng cña viÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®èi víi
sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn
®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i C«ng ty Cæ phÇn dÖt 10/10.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ
c«ng nghÖ ë C«ng ty Cæ phÇn dÖt 10/10.
§Ó hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn
nhiÖt t×nh cña c« gi¸o – ThS. Vò ThÞ Hoa vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong Bé m«n
Tµi chÝnh Doanh nghiÖp cïng sù gióp ®ì tËn t©m cña c¸c c«, anh, chÞ phßng
Tµi vô C«ng ty Cæ phÇn d...
LuËn v¨n cuèi khãa Häc viÖn Tµi
chÝnh
Lêi më ®Çu
Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn kinh thÞ trêng, c¹nh tranh ngµy cµng gay
g¾t th× chØ doanh nghiÖp nµo trang ®îc cho m×nh mét khÝ s¾c bÐn míi
thÓ chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, tån t¹i ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. Kh«ng
ngõng n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét vò khÝ s¾c bÐn mµ
b¶n th©n mçi doanh nghiÖp ®Òu nhËn thøc ®îc.
Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi khoa häc c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn
nh b·o, ®æi míi tõng ngµy th× ®æi míi m¸y mãc thiÕt phôc s¶n xuÊt
kinh doanh cho phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®ång thêi theo kÞp tr×nh ®é
khoa häc thuËt cña thêi ®¹i con ®êng ng¾n nhÊt gióp doanh nghiÖp ®¹t
®îc môc tiªu cña m×nh, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh.
Tuy nhiªn, còng ph¶i thÊy r»ng chÝnh c«ng b»ng cña nÒn kinh thÞ
trêng ®· ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp nh÷ng trë lùc rÊt lín, ®ã chÝnh vÊn
®Ò vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. Trong ®ã, vÊn ®Ò huy ®éng vèn cho ®Çu t
ph¸t triÓn lµ mét vÊn ®Ò næi cém.
§èi víi C«ng ty phÇn dÖt 10/10, lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng
kinh doanh kh¸ hiÖu qu¶, tèc ®é t¨ng trëng cao th× yªu cÇu ®æi míi m¸y
mãc thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng lµ mét
tÊt yÕu. Tuy nhiªn, còng nh nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c, c«ng ty ®ang ph¶i gi¶i
quyÕt rÊt nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n, ®Æc biÖt k kh¨n vèn cho ®Çu t ®æi
míi. ChÝnh vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty phÇn dÖt 10/10,
em ®· nhËn thøc ®îc vÊn ®Ò ®æi míi m¸y mãc thiÕt c«ng nghÖ t¨ng n¨ng
lùc n xuÊt mét bµi to¸n mµ lêi gi¶i cßn cha hoµn thiÖn. Ngoµi ra, cïng
víi mong muèn n©ng cao kiÕn thøc c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c huy
®éng vèn cho ®æi míi thiÕt c«ng nghÖ, em ®· m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu
®Ò tµi “
 !" !”.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10 9 10 238