Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Ba ĐÌnh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, x©y dùng nÒn kinh tÕ
thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trong xu híng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ
toµn cÇu. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cã vÞ thÕ quan träng hµng ®Çu trong sù nghiÖp
mµ chóng ta ®ang theo ®uæi ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ nguån lùc, vÊn ®Ò vèn - vÊn ®Ò thuéc
c¬ së “ h¹ tÇng mÒm” cho ®Çu t ph¸t triÓn. §©y lµ vÊn ®Ò mang tÝnh cÊp thiÕt,
®Çy biÕn ®éng ®ßi hái ph¶i x©y dùng, ph¸t triÓn vµ thêng xuyªn ®îc xö lý, ®iÒu
chØnh nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ, gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng
thiÕu hôt trong chi tiªu cña ChÝnh phñ. VËy th× gi¶i ph¸p nµo cho huy ®éng vèn;
chóng ta ph¶i cã nh÷ng ph¬ng ¸n, quyÕt s¸ch cô thÓ mang tÝnh chiÕn lîc trong
dµi h¹n nh»m tháa m·n nhu cÇu vÒ vèn còng nh n©ng cao kh¶ n¨ng hÊp thô vèn
cña nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng cña m×nh cÇn ph¶i cã biÖn
ph¸p thÝch hîp tËp trung mäi nguån vèn cßn t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c vµ c¸c
tæ chøc kinh tÕ, nhÊt lµ c¸c h×nh thøc huy ®éng trung vµ dµi h¹n ®Ó cho vay vµ
®Çu t vµo c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng
nghÖ. HÖ thèng ng©n hµng ®ang phÊn ®Êu nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chiÕn lîc
huy ®éng vèn trong níc vµ tranh thñ c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi ®Ó ®¸p øng nhu
cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ, ®Èy m¹nh cho vay, kh¾c phôc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn
trong hÖ thèng ng©n hµng, ®ång thêi tËp trung gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n vµ kiÓm
so¸t chÊt lîng tÝn dông.
N»m trong hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh ViÖt Nam, ng©n hµng
c«ng th¬ng chi nh¸nh Ba §×nh ®· vµ ®ang hoµn thiÖn, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß
vµ thÕ m¹nh cña m×nh trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc.
Víi bÒ dµy lÞch sö cña m×nh, ng©n hµng c«ng th¬ng Ba §×nh trong thêi k× ®æi
míi ®· cã bíc chuyÓn m×nh quan träng tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp
sang c¬ chÕ thÞ trêng, kinh doanh v× môc tiªu lîi nhuËn, gãp phÇn vµo c«ng cuéc
c¶i c¸ch nÒn kinh tÕ ®Êt níc.
TÝnh bøc xóc trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nãi chung còng nh nhu cÇu vÒ vèn cho sù nghiÖp c«ng
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp
nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa mµ §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n ta ®ang theo ®uæi chÝnh
lµ ®éng lùc cho em chän nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi: “ Gi¶i ph¸p t¨ng cêng huy ®éng
vèn t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Ba §×nh” cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh
trong thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Ba §×nh.
Chuyªn ®Ò chia lµm 3 ch¬ng bao gåm:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ch...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, x©y dùng nÒn kinh
thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa trong xu híng héi nhËp kinh khu vùc
toµn cÇu. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò vÞ thÕ quan träng hµng ®Çu trong sù nghiÖp
mµ chóng ta ®ang theo ®uæi ®ã lµ vÊn ®Ò vÒ nguån lùc, vÊn ®Ò vèn - vÊn ®Ò thuéc
tÇng mÒm” cho ®Çu t ph¸t triÓn. §©y vÊn ®Ò mang tÝnh cÊp thiÕt,
®Çy biÕn ®éng ®ßi hái ph¶i x©y dùng, ph¸t triÓn thêng xuyªn ®îc lý, ®iÒu
chØnh nh»m ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ, gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng
thiÕu hôt trong chi tiªu cña ChÝnh phñ. VËy th× gi¶i ph¸p nµo cho huy ®éng vèn;
chóng ta ph¶i nh÷ng ph¬ng ¸n, quyÕt s¸ch thÓ mang tÝnh chiÕn lîc trong
dµi h¹n nh»m tháa m·n nhu cÇu vèn còng nh n©ng cao kh¶ n¨ng hÊp thô vèn
cña nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng th¬ng m¹i víi chøc n¨ng cña m×nh cÇn ph¶i biÖn
ph¸p thÝch hîp tËp trung mäi nguån vèn cßn t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c vµ c¸c
chøc kinh tÕ, nhÊt c¸c h×nh thøc huy ®éng trung dµi h¹n ®Ó cho vay
®Çu t vµo c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng
nghÖ. thèng ng©n hµng ®ang phÊn ®Êu nh»m thùc hiÖn hiÖu qu¶ chiÕn lîc
huy ®éng vèn trong níc vµ tranh thñ c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi ®Ó ®¸p øng nhu
cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ, ®Èy m¹nh cho vay, kh¾c phôc nh tr¹ng ø ®äng vèn
trong thèng ng©n hµng, ®ång thêi tËp trung gi¶m qu¸ h¹n kiÓm
so¸t chÊt lîng tÝn dông.
N»m trong hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh ViÖt Nam, ng©n hµng
c«ng th¬ng chi nh¸nh Ba §×nh ®· ®ang hoµn thiÖn, ph¸t huy h¬n n÷a vai trß
thÕ m¹nh cña m×nh trong nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc.
Víi dµy lÞch sö cña m×nh, ng©n hµng c«ng th¬ng Ba §×nh trong thêi ®æi
míi ®· bíc chuyÓn m×nh quan träng tõ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp
sang c¬ chÕ thÞ trêng, kinh doanh v× môc tiªu lîi nhuËn, gãp phÇn vµo c«ng cuéc
c¶i c¸ch nÒn kinh tÕ ®Êt níc.
TÝnh bøc xóc trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
nãi riªng nÒn kinh nãi chung còng nh nhu cÇu vèn cho nghiÖp c«ng
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Ba ĐÌnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Ba ĐÌnh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH Công thương Ba ĐÌnh 9 10 750