Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều Quảng Ninh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang sau nh÷ng n¨m ®æi míi, ®ang tõng bíc tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nh»m theo kÞp c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ
giíi. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn lîc ®ã nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t lµ rÊt lín vµ
cÇn thiÕt. Vèn lµ nguån lùc v« cïng quan träng, vèn lµ ch×a kho¸, lµ yÕu tè
hµng ®Çu cña mäi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Do ®ã chñ tr¬ng “vèn trong níc lµ
quyÕt ®Þnh” lu«n ®îc qu¸n triÖt trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý ®Çu t vµ ®Æc biÖt
trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng.
Thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn cña §¶ng vµ Nhµ níc, trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y hÖ thèng Ng©n hµng nãi chung vµ HÖ thèng c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i
nãi riªng ®· huy ®éng ®îc khèi lîng vèn lín cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu
t ph¸t triÓn kinh tÕ.Tuy nhiªn ®Ó t¹o ®îc nh÷ng bíc chuyÓn míi cho nÒn kinh
tÕ, c«ng t¸c huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc
míi, ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i thùc sù quan t©m, chó ý nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ cña c«ng t¸c nµy.
ChÝnh v× vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu
t vµ Ph¸t triÓn §«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh, víi kiÕn thøc ®· häc vµ thùc tÕ, ®îc sù híng dÉn gióp ®ì cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn V¨n Trong vµ sù tËn t×nh
gióp ®ì cña c¸cn bé c«ng nh©n viªn Chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ Ph¸t triÓn
§«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh, em ®· chän ®Ò tµi “ Gi¶i ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c
huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn §«ng TriÒu –
Qu¶ng Ninh” lµ ®Ò tµi luËn v¨n cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn. LuËn v¨n cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ nguån vèn kinh doanh trong Ng©n hµng
Th¬ng m¹i
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Ng©n
hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn §«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh.
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn §«ng TriÒu – Qu¶ng Ninh.
Qu¸ch ThÞ Thanh H¶i - Líp 7A10

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ nguån vèn kinh doanh
cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i

I – Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ vai trß cña vèn trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i

1. Kh¸i niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i
Ng©n hµng Th¬ng m¹i lµ n¬i nhËn tiÒn ký th¸c, tiÒn göi kh«ng kú h¹n
vµ cã kú h¹n ®Ó sö dông vµo c¸c nghiÖp vô cho vay, chiÕt khÊu vµ c¸c dÞch vô
kinh doanh kh¸c cña chÝnh ng©n hµng.
Theo ®iÒu 20 LuËt tæ chøc tÝn dông ®îc Quèc héi th«ng qua th¸ng
12/1997 cã nªu: Tæ chøc tÝn dông lµ doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo quy
®Þnh cña LuËt nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ®Ó ho¹t ®éng kinh
doanh tin tÖ, lµm dÞch vô ng©n hµn...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Êt níc ta ®ang sau nh÷ng n¨m ®æi míi, ®ang tõng bíc tiÕn hµnh
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nh»m theo kÞp c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ
giíi. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn lîc ®ã nhu cÇu vèn ®Çu t rÊt lín
cÇn thiÕt. Vèn nguån lùc cïng quan träng, vèn ch×a kho¸, yÕu
hµng ®Çu cña mäi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Do ®ã chñ tr¬ng “vèn trong níc
quyÕt ®Þnh” lu«n ®îc qu¸n triÖt trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý ®Çu t vµ ®Æc biÖt
trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng.
Thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn cña §¶ng vµ Nhµ níc, trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y hÖ thèng Ng©n hµng nãi chung vµ HÖ thèng c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i
nãi riªng ®· huy ®éng ®îc khèi lîng vèn lín cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu
t ph¸t triÓn kinh tÕ.Tuy nhiªn ®Ó t¹o ®îc nh÷ng bíc chuyÓn míi cho nÒn kinh
tÕ, c«ng t¸c huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc
míi, ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i thùc quan t©m, chó ý nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ cña c«ng t¸c nµy.
ChÝnh vËy, trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu
t Ph¸t triÓn §«ng TriÒu Qu¶ng Ninh, víi kiÕn thøc ®· häc thùc tÕ, ®-
îc híng dÉn gióp ®ì cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn V¨n Trong vµ tËn t×nh
gióp ®ì cña c¸cn c«ng nh©n viªn Chi nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t Ph¸t triÓn
§«ng TriÒu - Qu¶ng Ninh, em ®· chän ®Ò tµi Gi¶i ph¸p t¨ng c êng c«ng t¸c
huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t Ph¸t triÓn §«ng TriÒu
Qu¶ng Ninh lµ ®Ò tµi luËn v¨n cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn. LuËn v¨n cña em gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¬ së lý luËn nguån vèn kinh doanh trong Ng©n hµng
Th¬ng m¹i
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh Ng©n
hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn §«ng TriÒu Qu¶ng Ninh.
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn §«ng TriÒu Qu¶ng Ninh.
Qu¸ch ThÞ Thanh H¶i - Líp 7A10
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều Quảng Ninh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều Quảng Ninh 9 10 793