Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Bắc HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
§Êt níc ta tõ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa cña nÒn kinh tÕ,
chuyÓn nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn
kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc theo ®Þnh híng
XHCN ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa , ®îc d luËn
trong vµ ngoµi níc ®¸nh gi¸ lµ hÕt søc ®óng ®¾n .
§êng lèi kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay lµ “ tiÕp tôc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
nhiÒu thµnh phÇn , vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ” Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Õn n¨m 2010,
môc tiªu mµ §¶ng vµ nhµ níc ta ®Æt ra lµ sù nghiÖp c«ng ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
níc . §©y lµ môc tiªu quan träng cña ®Êt níc ta trong trong qu¸ tr×nh v¬n lªn tho¸t
khái sù tôt hËu vÒ kinh tÕ so víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi .
§Ó thùc hiÖn ®îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ , “ vèn “ lµ mét nh©n tè ®îc
®Æt lªn hµng ®Çu . TiÒm n¨ng kinh tÕ níc ta cã , nguån lao ®éng trong níc l¹i dåi
dµo , c©u hái cÊp thiÕt ®Æt ra hiÖn nay lµ lµm sao ®Ó cã vèn ®Çu t khai th¸c? Tùu
chung l¹i cã hai lo¹i nguån vèn cã thÓ thu hót : vèn trong níc vµ vèn níc ngoµi .
Trong ®ã vèn trong níc gi÷ vai trß chñ yÕu , vèn níc ngoµi cã ý nghÜa quan träng.
Vèn trong níc rÊt nhiÒu nhng l¹i cã mét vÊn ®Ò ®Æt ra: b»ng c¸ch nµo ®Ó kh¬i
th«ng, thu hót ®îc ? Thùc tÕ , trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hiÖn nay, cã rÊt nhiÒu
chñ thÓ, th«ng qua c¸c con ®êng kh¸c nhau cã kh¶ n¨ng cung cÊp dÉn vèn ®¸p øng
nhu cÇu vÒ vèn. Tuy nhiªn, mét ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc lµ huy ®éng vèn qua
c¸c trung gian tµi chÝnh - Ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) - lµ kªnh quan träng
nhÊt, cã hiÖu qu¶ nhÊt v× trong nÒn kinh tÕ , NHTM ®îc coi lµ trung gian tµi chÝnh
lín nhÊt, quan träng nhÊt. NÒn kinh tÕ cña mét níc chØ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ
æn ®Þnh khi cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ ®óng ®¾n vµ hÖ thèng ng©n hµng ho¹t
®éng ®ñ m¹nh, cã hiÖu qu¶ cao, cã kh¶ n¨ng thu hót, tËp trung c¸c nguån vèn vµ
ph©n bæ cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt.

-1-

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vµ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò nµy , sau mét
thêi gian thùc tËp , nghiªn cøu t¹i Chi nh¸nh Ng©n Hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t
triÓn N«ng th«n B¾c Hµ Néi, mong muèn ®îc t×m hiÓu s©u h¬n vÒ c«ng t¸c huy
®éng vèn cña chi nh¸nh , em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt
lîng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Ng©n Hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng
th«n B¾c Hµ Néi “ lµ chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
§Ò ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Êt c ta tõ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi vµ më cöa cñan kinh tÕ,
chuyÓn nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp sang nÒn
kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qun lÝ cña nhµ níc theo ®Þnh híng
XHCN ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa , ®îc d luËn
trong vµ ngoµi c ®¸nh gi¸ lµ hÕt søc ®óng ®¾n .
§êng lèi kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay lµ “ tiÕp tôc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ
nhiÒu thµnh phÇn , vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tng cã sù qun lý cña Nhµ c theo
®Þnh ng i chñ nghÜa Trong chiÕn c ph¸t triÓn kinh ®Õn n¨m 2010,
môc tiªu mµ §ng vµ nhµ níc ta ®Æt ra lµ sù nghiÖp c«ng ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
c . §©y lµ môc tiªu quan träng cña ®Êtc ta trong trong qu¸ tr×nh n lªn tho¸t
khái sù tôt hËu vÒ kinh tÕ so víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi .
§Ó thùc hiÖn ®îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ , vèn lµ mét nh©n tè ®îc
®Æt lªn hµng ®Çu . TiÒm n¨ng kinh tÕ níc ta cã , nguån lao ®éng trong níc l¹i dåi
dµo , c©u hái cÊp thiÕt ®Æt ra hiÖn nay lµ lµm sao ®Ó cã vèn ®Çu t khai th¸c? Tùu
chung l¹i cã hai lo¹i nguån vèn cã thÓ thu hót : vèn trong níc vµ vèn níc ngoµi .
Trong ®ã vèn trong c gi÷ vai trß chñ yÕu , vèn c ngoµi cã ý nghÜa quan träng.
Vèn trong níc t nhiÒu nhng i t n ®Ò ®Æt ra: ng c¸ch nµo ®Ó kh¬i
th«ng, thu hót ®îc ? Thùc tÕ , trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh hiÖn nay, cã rÊt nhiÒu
chñ thÓ, th«ng qua c¸c con ®êng kh¸c nhau cã kh n¨ng cung cÊp dÉn vèn ®¸p øng
nhu cÇu vÒ vèn. Tuy nhiªn, mét ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn ®îc lµ huy ®éng vèn qua
c¸c trung gian i chÝnh - Ng©n hµng th¬ng i (NHTM) - nh quan träng
nhÊt, cã hiÖu qunhÊt v× trong nÒn kinh tÕ , NHTM ®îc coi lµ trung gian tµi chÝnh
lín nhÊt, quan träng nhÊt. NÒn kinh tÕ cña métc cph¸t triÓn víi tèc ®é cao vµ
æn ®Þnh khi cã chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tiÒn tÖ ®óng ®¾n vµ hÖ thèng ng©n hµng ho¹t
®éng ®ñ m¹nh, cã hiÖu qu¶ cao, cã kh¶ n¨ng thu hót, tËp trung c¸c nguån vèn vµ
ph©n bæ cã hiÖu qu c¸c nguån vèn vµo c¸c ngµnh sn xuÊt.
- 1 -
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Bắc HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Bắc HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Bắc HN 9 10 5