Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Láng Hạ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò Thùc tËp Tèt nghiÖp

Khoa Ng©n hµng- Tµi chÝnh

Lêi Më ®Çu
Bíc sang nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI, nªn kinh tÕ ViÖt Nam cã
nhiÒu chuyÓn biÕn theo híng tÝch cùc theo híng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i
ho¸ nh»m ®a ®Êt níc ta c¬ b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghhiÖp vµo n¨m
2020 trong ®ã ph¸t huy néi lùc trong níc lµ chÝnh ®ång thêi tranh thñ sù hç
trî tõ bªn ngoµi. Nh vËy nÒn kinh tÕ ®ßi hái ph¶i cÇn mét lîng vèn rÊt lín
bëi vèn lµ yÕu tè quan träng gãp phÇn vµo thµnh qu¶ chung cña c«ng cuéc
x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc, dÇn ®a níc ta tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo
nµn, tôt hËu, tõ ®ã tiÕn nhanh, tiÕn ch¾c ngang víi c¸c níc trong khu vùc vµ
thÕ giíi. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trong v¨n kiÖn ®¹i héi ®¶ng IX “Chóng ta
kh«ng thÓ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ nÕu kh«ng huy ®éng ®îc
nhiÒu nguån vèn, nhÊt lµ nguån vèn trung vµ dµi h¹n trong níc mµ “nßng
cèt” ®Ó thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô quan träng nµy ph¶i lµ c¸c ng©n hµng th¬ng
m¹i, c¸c c«ng ty tµi chÝnh ”.
Ng©n hµng th¬ng m¹i víi vai trß lµ trung gian tµi chÝnh trong viÖc
huy ®éng vèn ®Ó t¸i cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ lµ quan träng nhÊt. Tuy nhiªn
ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh doanh ngiÖp ®Æc biÖt kinh doanh chñ yÕu trªn
lÜnh vùc tiÒn tÖ cho nªn b¾t buéc ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó võa ®¶m
b¶o môc tiªu an toµn trong ho¹t ®éng võa cã thÓ ®øng v÷ng trong nªn kinh
tÕ thÞ trêng vµ qua ®ã thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vai trß dÉn vèn cña m×nh.
Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹
lµ mét chi nh¸nh thµnh viªn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn
N«ng th«n ViÖt Nam. Víi ho¹t ®éng chñ yÕu trªn lÜnh vùc N«ng nghiÖp
N«ng th«n. Còng gièng nh c¸c NHTM kh¸c Chi nh¸nh rÊt quan t©m tíi
nguån vèn huy ®éng tõ nÒn kinh tÕ ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh
doanh. ThÊy ®¬ch tÇm quan träng cña nguån vèn huy ®éng ®èi víi ho¹t
®éng cña Chi nh¸nh, trong qu¸ tr×nh thùc vµ nghiªn cøu ho¹t ®éng cña Chi
nh¸nh em chän ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch huy ®éng vèn t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹”
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng:
Sv N«ng V¨n Thùc

Trang 1

Líp Ng©n hµng 42A

Chuyªn ®Ò Thùc tËp Tèt nghiÖp

Khoa Ng©n hµng- Tµi chÝnh

Ch¬ng 1- ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i
Ch¬ng 2-Thùc tr¹ng chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña Ng©n hµng N«ng
nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ngth«n Chi nh¸nh L¸ng H¹
Ch¬ng 3. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n
hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹
Do thêi gian nghiªn cøu vµ kinh nghiÖm b¶n th©n cßn h¹n chÕ...
Chuyªn ®Ò Thùc tËp Tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng- Tµi chÝnh
Lêi Më ®Çu
Bíc sang nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI, nªn kinh ViÖt Nam
nhiÒu chuyÓn biÕn theo híng tÝch cùc theo híng c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i
ho¸ nh»m ®a ®Êt níc ta b¶n trë thµnh mét níc c«ng nghhiÖp vµo n¨m
2020 trong ®ã ph¸t huy néi lùc trong níc lµ chÝnh ®ång thêi tranh thñ sù hç
trî bªn ngoµi. Nh vËy nÒn kinh ®ßi hái ph¶i cÇn mét lîng vèn rÊt lín
bëi vèn yÕu quan träng p phÇn vµo thµnh qu¶ chung cña c«ng cuéc
x©y dùng pt triÓn ®Êt níc, dÇn ®a níc ta tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo
nµn, tôt hËu, tõ ®ã tiÕn nhanh, tiÕn ch¾c ngang víi c¸c níc trong khu vùc vµ
thÕ giíi. §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trong v¨n kiÖn ®¹i héi ®¶ng IX “Chóng ta
kh«ng thÓ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ nÕu kh«ng huy ®éng ®îc
nhiÒu nguån vèn, nhÊt nguån vèn trung vµ dµi h¹n trong níc “nßng
cèt” ®Ó thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô quan träng nµy ph¶i lµ c¸c ng©n hµng th¬ng
m¹i, c¸c c«ng ty tµi chÝnh ”.
Ng©n hµng th¬ng m¹i víi vai trß trung gian tµi chÝnh trong viÖc
huy ®éng vèn ®Ó t¸i cÊp vèn cho nÒn kinh quan träng nhÊt. Tuy nhiªn
ng©n hµng mét lo¹i h×nh doanh ngiÖp ®Æc biÖt kinh doanh chñ yÕu trªn
lÜnh vùc tiÒn cho nªn b¾t buéc ph¶i ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ®Ó võa ®¶m
b¶o môc tiªu an toµn trong ho¹t ®éng võa thÓ ®øng v÷ng trong nªn kinh
tÕ thÞ trêng vµ qua ®ã thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vai trß dÉn vèn cña m×nh.
Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹
mét chi nh¸nh thµnh viªn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp Ph¸t triÓn
N«ng th«n ViÖt Nam. Víi ho¹t ®éng chñ yÕu trªn lÜnh vùc N«ng nghiÖp
N«ng th«n. Còng gièng nh c¸c NHTM kh¸c Chi nh¸nh rÊt quan t©m tíi
nguån vèn huy ®éng nÒn kinh ®Ó thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh
doanh. ThÊy ®¬ch tÇm quan träng cña nguån vèn huy ®éng ®èi víi ho¹t
®éng cña Chi nh¸nh, trong qu¸ tr×nh thùc nghiªn cøu ho¹t ®éng cña Chi
nh¸nh em chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch huy ®éng vèn t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng:
Sv N«ng V¨n Thùc
Trang 1
Líp Ng©n hµng 42A
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Láng Hạ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Láng Hạ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT Láng Hạ 9 10 712