Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN Q. Tây Hồ

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1061 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.
Ch¬ng I: lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn huy ®éng vµ kÕ to¸n huy ®éng

vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i
I nguån vèn huy ®éng trong huy ®éng kinh doanh cña nhtm.

1. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu ®Ó huy ®éng vèn.
2. Nguån vèn huy ®éng.
2.1. Kh¸i niÖm.
2.2. ý nghÜa cña nguån vèn huy ®éng trong huy ®éng kinh doanh Ng©n Hµng
Th¬ng M¹i.
2.3. Vai trß cña nguån vèn huy ®éng ®èi víi huy ®éng kinh doanh cña Ng©n
Hµng Th¬ng M¹i.
2.4. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña NHTM.
3. Mét sè biÖn cña Ng©n Hµng Th¬ng M¹i ®Ó huy ®éng vèn.
Ii KÕ to¸n huy ®éng vèn cña nhtm.

1. NhiÖm vô cña kÕ to¸n Ng©n Hµng, kÕ to¸n huy ®éng vèn.
2. Nguyªn t¾c vµ thñ tôc më tµi kho¶n.
3. Tµi kho¶n vµ chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n huy ®éng vèn.
4. KÕ to¸n nghiÖp vô huy ®éng vèn.
Ch¬ngii. thùc tr¹ng nghiÖp vô kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i chi

nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
I. t×nh h×nh huy ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng.
Ii. ph©n tÝch tæng qu¸t vÒ nguån vèn huy ®éng t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN
QuËn T©y Hå.

1. C¬ cÊu nguån vèn.
2.Sö dông vèn.
3. KÕt qu¶ kinh doanh.
iii. thùc tr¹ng nghiÖp vô kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN
QuËn T©y Hå.

Sinh viªn: Vò Quèc Néi

1

1
1. T×nh h×nh më tµi kho¶n t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
2. Ph©n tÝch t×nh h×nh c¸c lo¹i tµi kho¶n tiÒn göi t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn
T©y Hå.
2.1. Ph©n tÝch c¬ cÊu chung cña nguån vèn tiÒn göi.
2.1. Tµi kho¶n tiÒn göi tæ chøc kinh tÕ.
2.3. Tµi kho¶n tiÒn göi tiÕt kiÖm.
2.4. Tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n.
Ch¬ng iii: mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶

nghiÖp vô huy ®éng vèn vµ kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh
NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
I. kiÕn nghÞ n©ng cao hiÖu qu¶ nghiÖp vô huy ®éng vèn vµ kÕ to¸n huy ®éng
vèn cña chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.

1. KiÕn nghÞ víi Nhµ níc.
2. KiÕn nghÞ víi Ng©n Hµng nhµ níc.
3. KiÕn nghÞ víi chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
iI. mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ céng t¸c huy ®éng vèn vµ kÕ
to¸n huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.

1. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn.
1.1. §a d¹ng ho¸ c¸c kú h¹n göi tiÒn.
1.2. Ph¸t triÓn tµi kho¶n c¸ nh©n vµ sö dông sÐc c¸ nh©n.
1.3. TriÓn khai c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm míi.
2. VËn dông chÝnh s¸ch l·i suÊt hîp lý.
3. Më réng c¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n Hµng.
4. C¶i tiÕn nghiÖp vô thanh to¸n vµ thñ tôc göi, rót tiÒn.
5. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng – tÝch cùc t×m kiÕm, chän läc kh¸ch hµng
lín.
6. N©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn.
7. TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng b¶o hiÓm tiÒn göi.
KÕt lu...
1
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.
Ch¬ng I: lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn huy ®éng vµ kÕ to¸n huy ®éng
vèn cña Ng©n hµng th¬ng m¹i
I nguån vèn huy ®éng trong huy ®éng kinh doanh cña nhtm.
1. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu ®Ó huy ®éng vèn.
2. Nguån vèn huy ®éng.
2.1. Kh¸i niÖm.
2.2. ý nghÜa cña nguån vèn huy ®éng trong huy ®éng kinh doanh Ng©n Hµng
Th¬ng M¹i.
2.3. Vai t cña nguån vèn huy ®éng ®èi víi huy ®éng kinh doanh cña Ng©n
Hµng Th¬ng M¹i.
2.4. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña NHTM.
3. Mét sè biÖn cña Ng©n Hµng Th¬ng M¹i ®Ó huy ®éng vèn.
Ii KÕ to¸n huy ®éng vèn cña nhtm.
1. NhiÖm vô cña kÕ to¸n Ng©n Hµng, kÕ to¸n huy ®éng vèn.
2. Nguyªn t¾c vµ thñ tôc më tµi kho¶n.
3. Tµi kho¶n vµ chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n huy ®éng vèn.
4. KÕ to¸n nghiÖp vô huy ®éng vèn.
Ch¬ngii. thùc tr¹ng nghiÖp vô kÕ to¸n huy ®éng vèn t¹i chi
nh¸nh NHNN & PTNN QuËn T©y Hå.
I. t×nh h×nh huy ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng.
Ii. ph©n tÝch tæng qu¸t nguån vèn huy ®éng t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN
QuËn T©y Hå.
1. C¬ cÊu nguån vèn.
2.Sö dông vèn.
3. KÕt qu¶ kinh doanh.
iii. thùc tr¹ng nghiÖp to¸n huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHNN & PTNN
QuËn T©y Hå.
Sinh viªn: Vò Quèc Néi
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN Q. Tây Hồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN Q. Tây Hồ - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN Q. Tây Hồ 9 10 927