Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại cty TC Dầu Khí

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc chóng ta ®ang trong thêi kú ®æi míi vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ thÞ trêng víi sù qu¶n lý cña nhµ níc.NÒn kinh tÕ thÞ trêng t¹o ra cho
cac doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu c¬ héi thuËn lîi vµ cñng kh«ng
Ýt nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nç lùc phÊn ®Êu
®Ó ho¹t ®éng nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cho nÒn kinh tÕ.
C¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¶i tiÕn tæ chøc ho¹t ®éng
doanh nghiÖp cña m×nh nh»m t¹o ra søc m¹nh c¹nh tranh víi c¸c tæ chøc
doanh nghiÖp kh¸c.
Mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi c¸c tæ chøc doanh nghiÖp
®ã lµ vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.§øng tríc nh÷ng yªu cÇu cÊp
thiÕt ®ã Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam ®· lùa chän vµ ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p
®îc th¶o luËn trong nhiÒu n¨m vµ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh thµnh lËp nªn c«ng ty tµi
chÝnh dÇu khÝ.
Nh chóng ta ®· biÕt, Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam ®ãng gãp mét tû lÖ
lín vµo thu Ng©n s¸ch cña nhµ níc,nã g¸nh v¸c mét träng tr¸ch trong qu¸
t×nh tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cÇn mét khèi lîng vèn
®Çu t rÊt lín.
ViÖc ®ã ®· ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i ph¸t huy søc m¹nh néi lùc cña
m×nh th«ng qua viÖc kinh doanh vÒ mÆt tµi chÝnh tiÒn tÖ vµ sö dông hîp lý
nguån tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty cã mét ý nghÜa hÕt søc to lín ®èi víi thêi
®iÓm hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai cña Tæng c«ng ty.
Ngµy nay víi xu thÕ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ quèc tÕ ho¸ thÞ
trêng tµi chÝnh-tiÒn tÖ trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra rÊt m¹nh mÏ, Tæng c«ng ty
dÇu khÝ ®ang tõng bíc tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy nh»m x©y dùng ®îc mét
nÒn tµi chÝnh ®ñ m¹nh ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh do vËy
sù cÇn thiÕt ph¶i lËp nªn c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ trùc thuéc Tæng c«ng ty
dÇu khÝ ViÖt nam lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty
trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ, qua t×m hiÓu
t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty em ®· ®i ®Õn lùa chän nghiªn cøu ®Ò
tµi: ''Nh÷ng biÖn ph¸p cÇn ®îc ¸p dông nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu xÕp
vµ huy ®éng vèn t¹i c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ "

Ch¬ng I
Nh÷ng nguyªn lý vÒ vèn,hiÖu qu¶ cña viÖc
thu xÕp
vµ huy ®éng vèn cña c¸c doanh nghiÖp
I. Vai trß vµ ph©n lo¹i vèn
trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp

1. Kh¸i niÖm vÒ vèn.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ kinh tÕ ®éc
lËp,cã tªn riªng,cã ®Þa chØ râ rµng,cã tµi s¶n,cã trô së giao dÞch æn ®Þnh ,®îc
®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt ki...
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc chóng ta ®ang trong thêi ®æi míi thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn
kinh thÞ trêng víi qu¶n cña nhµ níc.NÒn kinh thÞ trêng t¹o ra cho
cac doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu héi thuËn lîi cñng kh«ng
Ýt nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i nç lùc phÊn ®Êu
®Ó ho¹t ®éng nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cho nÒn kinh tÕ.
C¸c chøc, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¶i tiÕn tæ chøc ho¹t ®éng
doanh nghiÖp cña m×nh nh»m t¹o ra søc m¹nh c¹nh tranh víi c¸c tæ chøc
doanh nghiÖp kh¸c.
Mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi c¸c tæ chøc doanh nghiÖp
®ã vÊn ®Ò tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.§øng tríc nh÷ng yªu cÇu cÊp
thiÕt ®ã Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam ®· lùa chän vµ ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p
®îc th¶o luËn trong nhiÒu n¨m ®i ®Õn quyÕt ®Þnh thµnh lËp nªn c«ng ty tµi
chÝnh dÇu khÝ.
Nh chóng ta ®· biÕt, Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam ®ãng gãp mét tû
lín vµo thu Ng©n s¸ch cña nhµ níc,nã nh v¸c mét träng tr¸ch trong qu¸
t×nh tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cÇn mét khèi lîng vèn
®Çu t rÊt lín.
ViÖc ®ã ®· ®ßi hái Tæng c«ng ty ph¶i ph¸t huy søc m¹nh néi lùc cña
m×nh th«ng qua viÖc kinh doanh mÆt tµi chÝnh tiÒn sö dông hîp lý
nguån tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty mét ý nghÜa hÕt søc to lín ®èi víi thêi
®iÓm hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai cña Tæng c«ng ty.
Ngµy nay víi xu thÕ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ quèc tÕ ho¸ thÞ
trêng tµi chÝnh-tiÒn trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra rÊt m¹nh mÏ, Tæng c«ng ty
dÇu k ®ang tõng bíc tham gia vµo qu¸ tr×nh nµy nh»m x©y dùng ®îc mét
nÒn tµi chÝnh ®ñ nh ®Ó phôc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh do vËy
cÇn thiÕt ph¶i lËp nªn c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ trùc thuéc Tæng c«ng ty
dÇu khÝ ViÖt nam lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty
trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ, qua t×m hiÓu
t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty em ®· ®i ®Õn lùa chän nghiªn cøu ®Ò
tµi: ''Nh÷ng biÖn ph¸p cÇn ®îc ¸p dông nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thu xÕp
vµ huy ®éng vèn t¹i c«ng ty tµi chÝnh dÇu khÝ "
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại cty TC Dầu Khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại cty TC Dầu Khí - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại cty TC Dầu Khí 9 10 514