Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Hoàn Kiếm

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1568 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn Ngäc Anh - TCDN 41D
Lêi nãi ®Çu

Môc tiªu mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®Æt ra cho ®Õn n¨m 2020 lµ ph¶i hoµn
thµnh nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®a ViÖt Nam tõ mét níc n«ng nghiÖp trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn.
§Ó thôc hiÖn ®îc môc tiªu nµy th× vèn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt
quan träng, vèn lµ tiÒn ®Ò cho sù t¨ng trëng kinh tÕ, møc t¨ng trëng kinh tÕ
phô thuéc vµo qui m« vµ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t. V× vËy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t
triÓn vµ c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp viÖt nam còng ®ßi hái ph¶i ®îc më réng,
ph¸t triÓn víi quy m« ngµy cµng lín, ®æi míi d©y truyÒn c«ng nghÖ, n©ng cao
chÊt lîng hµng ho¸, dÞch vô, v¬n lªn c¹nh tranh víi hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c
níc kh¸c trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Bëi vËy nhu cÇu vèn ®Çu t cho nÒn
kinh tÕ ngµy cµng t¨ng. Mét ®Þa chØ quen thuéc vµ tiÖn Ých nhÊt mµ ngêi cÇn
vèn nghÜ ®Õn ®ã lµ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn cã thÓ ®îc t¹o thµnh tõ nhiÒu nguån, tuy nhiªn
trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng tµi chÝnh níc ta ®ang trong giai ®o¹n bíc ®Çu h×nh
thµnh vµ ph¸t triÓn th× huy ®éng vèn qua kªnh ng©n hµng vÉn lµ phæ biÕn vµ
hiÖu qu¶ nhÊt. Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt chuyªn
kinh doanh tiÒn tÖ, ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i võa víi
danh nghÜa lµ mét tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ - kinh doanh, võa víi vai trß
trung gian tµi chÝnh. Víi vai trß trung gian tµi chÝnh, Ng©n hµng th¬ng m¹i
tËp trung mäi nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµ ph©n phèi
chóng cho c¸c nhu cÇu ®Çu t, s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña
c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n, tæ chøc trong nÒn kinh tÕ theo c¸c nguyªn t¾c
tÝn dông.
Nhu cÇu vèn ®Çu t ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ còng t¬ng ®¬ng víi
viÖc huy ®éng vèn cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ®îc t¨ng cêng, më réng
cho phï hîp. MÆt kh¸c viÖc t¨ng cêng huy ®éng vµ sö dông vèn hîp lý còng
gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng ®îc an toµn, hiÖu qu¶ h¬n.

LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn Ngäc Anh - TCDN 41D

Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, nhu cÇu vÒ vèn ngµy cµng
t¨ng vµ ®ßi hái ph¶i ®îc ®¸p øng nhanh chãng kÞp thêi. Do vËy, trong thêi
gian tíi ®Ó ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña m×nh vµ ®¸p øng cho sù ph¸t triÓn
cña nÒn kinh tÕ còng nh cho chÝnh b¶n th©n hÖ thèng ng©n hµng, viÖc huy
®éng vèn cho kinh doanh trong t¬ng lai ch¾c ch¾n sÏ ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®èi
víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i vµ NHCT Hoµn KiÕm còng kh«ng lµ ngo¹i lÖ.
VÊn ®Ò t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c huy ®éng vèn lµ rÊt
t...
LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn Ngäc Anh - TCDN 41D
Lêi nãi ®Çu
Môc tiªu mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®Æt ra cho ®Õn n¨m 2020 lµ ph¶i hoµn
thµnh nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®a ViÖt Nam tõ mét n-
íc n«ng nghiÖp trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn.
§Ó thôc hiÖn ®îc môc tiªu nµy th× vèn mét trong nh÷ng yÕu rÊt
quan träng, vèn tiÒn ®Ò cho t¨ng trëng kinh tÕ, møc t¨ng trëng kinh
phô thuéc vµo quihiÖu qu¶ vèn ®Çu t. vËy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t
triÓn vµ c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp viÖt nam còng ®ßi hái ph¶i ®îc më réng,
ph¸t triÓn víi quy m« ngµy cµng lín, ®æi míi d©y truyÒn c«ng nghÖ, n©ng cao
chÊt lîng hµng ho¸, dÞch vô, v¬n lªn c¹nh tranh víi hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c
níc kh¸c trong khu vùc trªn thÕ giíi. Bëi vËy nhu cÇu vèn ®Çu t cho nÒn
kinh ngµy cµng t¨ng. Mét ®Þa chØ quen thuéc tiÖn Ých nhÊt ngêi cÇn
vèn nghÜ ®Õn ®ã lµ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn cã thÓ ®îc t¹o thµnh tõ nhiÒu nguån, tuy nhiªn
trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng tµi chÝnh níc ta ®ang trong giai ®o¹n bíc ®Çu h×nh
thµnh ph¸t triÓn th× huy ®éng vèn qua kªnh ng©n hµng vÉn lµ phæ biÕn
hiÖu qu nhÊt. Ng©n hµng th¬ng m¹i mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt chuyªn
kinh doanh tiÒn tÖ, ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i võa víi
danh nghÜa mét chøc h¹ch to¸n kinh - kinh doanh, võa víi vai trß
trung gian tµi chÝnh. Víi vai trß trung gian tµi chÝnh, Ng©n hµng th¬ng m¹i
tËp trung mäi nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh ph©n phèi
chóng cho c¸c nhu cÇu ®Çu t, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c nhu cÇu kh¸c cña
c¸c doanh nghiÖp nh©n, chøc trong nÒn kinh theo c¸c nguyªn t¾c
tÝn dông.
Nhu cÇu vèn ®Çu t ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh còng t¬ng ®¬ng víi
viÖc huy ®éng vèn cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ®îc t¨ng cêng, më réng
cho phï hîp. MÆt kh¸c viÖc t¨ng cêng huy ®éng dông vèn hîp còng
gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng ®îc an toµn, hiÖu qu¶ h¬n.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Hoàn Kiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Hoàn Kiếm - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH Công thương Hoàn Kiếm 9 10 402