Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH ĐT & PT VN Bắc HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Sau khi míi giµnh l¹i ®éc lËp , thèng nhÊt ®Êt níc, víi c¬ së vËt chÊt hÕt søc
tåi tµn céng víi mét nÒn kinh tÕ hÇu nh kiÖt quÖ sau chiÕn tranh , ViÖt Nam lóc
®ã lµ mét trong nh÷ng níc nghÌo nhÊt trªn thÕ giíi. Nhng díi sù l·nh ®¹o tµI
t×nh cña §¶ng vµ Nhµ níc víi ph¬ng ch©m “ toµn §¶ng , toµn d©n cïng nhau x©y
dùng ®Êt níc “ cho dÕn nay ®Êt níc ta hiÖn ®ang v¬n lªn m¹nh mÏ vµ lµ mét
trong sè nhiÒu níc cã tèc ®é ph¸t triÓn cao trªn thÕ giíi. §Ó cã thÓ ®¹t ®¬c thµnh
tùu to lín ®ã, c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn chÝnh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô
bøc thiÕt ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ®Æt lªn hµng ®Çu.
MÆc dï ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu v« cïng to lín, nhng chóng ta vÉn
kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng vÉn cßn rÊt nhiÒu nguån vèn mµ chóng ta cha khai th¸c
hÕt (®Æc biÖt lµ nguån vèn trong d©n c vµ nguån vèn ngoµi níc) trong khi nÒn
kinh tÕ cña ®Êt níc l¹i ®ang rÊt cÇn vèn. ChÝnh v× vËy , nhiÖm vô cña c¸c trung
gian tµi chÝnh ®Æc biÖt lµ c¸c Ng©n hµng ngµy cµng trë nªn quan träng. Do ®ã
c¸c ng©n hµng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng huy
®éng vèn nh»m ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn thøc trªn kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi
nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn –B¾c Hµ Néi nªn em m¹nh d¹n chän ®Ò
tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng
§Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam - B¾c Hµ Néi “ lµm chuyªn dÒ tèt nghiÖp .
§Ò tµi tËp trung vµo nghiªn cøu c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn NHTM trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng; nghiªn cøu thùc tr¹ng huy ®éng t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu
t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam -B¾c Hµ Néi. Qua ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.
Bè côc: Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ó gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ huy ®éng vèn t¹i NHTM.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i chinh nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ
Ph¸t triÓn ViÖt Nam –B¨c’ Ha` Néi
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m t¨ng cêng huy ®éng vèn t¹i chi
nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam - B¾c Hµ Néi trong thêi gian tíi.

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt. Víi ý thøc cÇu tiÕn, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý ch©n thµnh
cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Lª §øc L÷ ®· hÕt søc tËn t×nh
gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh chän vµ hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy. §ång thêi em còng xin
göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c anh chÞ trong phßng kÕ ho¹ch nguån vèn nãi
riªng vµ toµn thÓ c¸n bé trong chi nh¸nh Ng...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Sau khi míi giµnh l¹i ®éc lËp , thèng nhÊt ®Êt níc, víi c¬ së vËt chÊt hÕt søc
tåi tµn céng víi mét nÒn kinh hÇu nh kiÖt quÖ sau chiÕn tranh , ViÖt Nam lóc
®ã mét trong nh÷ng níc nghÌo nhÊt trªn thÕ giíi. Nhng díi l·nh ®¹o tµI
t×nh cña §¶ng vµ Nhµ níc víi ph¬ng ch©m “ toµn §¶ng , toµn d©n cïng nhau x©y
dùng ®Êt níc cho dÕn nay ®Êt níc ta hiÖn ®ang v¬n lªn m¹nh mét
trong sè nhiÒu níc cãc ®é ph¸t triÓn cao trªn thÕ giíi. §Ó thÓ ®¹t ®¬c thµnh
tùu to lín ®ã, c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn chÝnh mét trong nh÷ng nhiÖm
bøc thiÕt ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ®Æt lªn hµng ®Çu.
MÆc ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu cïng to lín, nhng chóng ta n
kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng vÉn cßn rÊt nhiÒu nguån vèn mµ chóng ta cha khai th¸c
hÕt (®Æc biÖt nguån vèn trong d©n c nguån vèn ngoµi níc) trong khi nÒn
kinh cña ®Êt níc l¹i ®ang rÊt cÇn vèn. ChÝnh vËy , nhiÖm cña c¸c trung
gian tµi chÝnh ®Æc biÖt c¸c Ng©n hµng ngµy cµng trë nªn quan träng. Do ®ã
c¸c ng©n ng cÇn cã nh÷ng chÝnh ch phï hîp ®Ó t¨ng cêng kh n¨ng huy
®éng vèn nh»m ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ.
XuÊt ph¸t nh÷ng nhËn thøc trªn kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi
nh¸nh Ng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn –B¾c Néi nªn em m¹nh d¹n chän ®Ò
tµi Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c êng huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng
§Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam - B¾c Hµ Néi lµm chuyªn dÒ tèt nghiÖp .
§Ò tµi tËp trung vµo nghiªn cøu c¸c nghiÖphuy ®éng vèn NHTM trong
nÒn kinh tÕ thÞ tng; nghiªn cøu thùc tr¹ng huy ®éng t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu
t vµ Ph¸t triÓn Vt Nam -B¾c Hµ Néi. Qua ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.
Bè côc: Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ó gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ huy ®éng vèn t¹i NHTM.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i chinh nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ
Ph¸t triÓn ViÖt Nam B¨c Ha` Néi
Cng III: Mét sè gii ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m t¨ng cêng huy ®éng vèn t¹i chi
nh¸nh Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t trn ViÖt Nam - B¾c Hµ i trong thêi gian i.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH ĐT & PT VN Bắc HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH ĐT & PT VN Bắc HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH ĐT & PT VN Bắc HN 9 10 972