Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH NN & PTNT Từ Liêm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lêi nãi ®Çu
Hoµ nhÞp víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tiÕn
nh÷ng bíc v÷ng ch¾c. Sau mét sè n¨m tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cã chiÒu híng
gi¶m sót th× ®Õn n¨m 2000 tØ lÖ nµy ®· t¨ng lªn cïng víi sù ph¸t triÓn kh¶
quan cña nÒn kinh tÕ.
§¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nµy kh«ng thÓ bá qua vai trß cùc kú quan träng
cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. Víi t c¸ch lµ mét trung gian tµi chÝnh
trong nÒn kinh tÕ, ng©n hµng ®· ®iÒu chuyÓn vèn tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu,
ngoµi ra ng©n hµng cßn cung cÊp nhiÒu dÞch vô hç trî cho c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i : b¶o l·nh, tµi trî ngo¹i th¬ng, thanh to¸n quèc tÕ ... HÖ thèng ng©n
hµng trung ¬ng cïng víi c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i thùc sù lµ “bµ ®ì” cña nªn
kinh tÕ.
Lµ mét trong bèn trô cét cña hÖ thèng Ng©n hµng Th¬ng m¹i quèc
doanh, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ®· ®em l¹i sù thay
®æi lín lao cho sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nãi riªng vµ cho nÒn kinh tÕ nãi
chung.
Cïng víi ®ãng gãp cña hÖ thèng, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn
N«ng th«n Tõ Liªm- mét chi nh¸nh lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cña chi nh¸nh ng©n
hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi còng cã sù chuyÓn biÕn râ
rÖt. D nî cïng víi cho vay n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc. §iÒu ®ã chøng tá
ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lµ tèt.
N»m trªn ®Þa bµn cã nhiÒu triÓn väng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m s¾p tíi
(thÞ trÊn CÇu DiÔn), ban l·nh ®¹o ng©n hµng lu«n tr¨n trë mét ®iÒu lµ lµm sao
ho¹t ®éng cña ng©n hµng lu«n ®¸p øng ®îc sù ph¸t triÓn ®ã. Do ®ã vÊn ®Ò ®îc
®Æt ra lµ : ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh, tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch
hµng vµ mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho ng©n hµng th× ng©n hµng ph¶i
kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c huy ®éng vèn - c¬ së lµm ra t¨ng
nguån vèn kinh doanh cña ng©n hµng.

1

Sau mét thêi gian thc tËp t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng
th«n Tõ Liªm, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn ®èi
víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : “C¸c
gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng N«ng
nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Tõ Liªm“ lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp cña
m×nh.
§èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña
ng©n hµng tõ n¨m 1998 cho ®Õn nay.
VÊn ®Ò huy ®éng vèn lµ mét lÜnh vùc réng lín vµ phøc t¹p song trong
qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tiÔn t¹i ng©n hµng ®Ó gi¶i quyÕt yªu cÇu cña kho¸ luËn
em x©y dùng kÕt cÊu nh sau:
Ch¬ng I : Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn ë Ng©n hµng
Th¬ng m¹i.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®é...
Lêi nãi ®Çu
Hoµ nhÞp víi ph¸t triÓn cña thÕ giíi, nÒn kinh ViÖt Nam ®ang tiÕn
nh÷ng bíc v÷ng ch¾c. Sau mét sè n¨m tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cã chiÒu híng
gi¶m sót th× ®Õn n¨m 2000 nµy ®· t¨ng lªn cïng víi sù ph¸t triÓn kh¶
quan cña nÒn kinh tÕ.
§¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu nµy kh«ng thÓ bá qua vai trß cùc kú quan träng
cña thèng ng©n hµng ViÖt Nam. Víi t c¸ch mét trung gian tµi chÝnh
trong nÒn kinh tÕ, ng©n hµng ®· ®iÒu chuyÓn vèn n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu,
ngoµi ra ng©n hµng cßn cung cÊp nhiÒu dÞch trî cho c¸c ho¹t ®éng th-
¬ng m¹i : b¶o l·nh, tµi trî ngo¹i th¬ng, thanh to¸n quèc ... thèng ng©n
hµng trung ¬ng cïng víi c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i thùc sù lµ “bµ ®ì” cña nªn
kinh tÕ.
mét trong bèn trô cét cña thèng Ng©n hµng Th¬ng m¹i quèc
doanh, Ng©n hµng N«ng nghiÖp Ph¸t triÓn N«ng th«n ®· ®em l¹i thay
®æi lín lao cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp nãi riªng cho nÒn kinh nãi
chung.
Cïng víi ®ãng p cña thèng, Ng©n hµng N«ng nghiÖp Ph¸t triÓn
N«ng th«n Liªm- mét chi nh¸nh lµm ¨n hiÖu qu¶ cña chi nh¸nh ng©n
hµng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n Néi còng sù chuyÓn biÕn
rÖt. D nî cïng víi cho vay n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc. §iÒu ®ã chøng
ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng lµ tèt.
N»m trªn ®Þa bµn cã nhiÒu triÓn väng pt triÓn trong nh÷ng n¨m s¾p tíi
(thÞ trÊn CÇu DiÔn), ban l·nh ®¹o ng©n hµng lu«n tr¨n trë mét ®iÒu lµ lµm sao
ho¹t ®éng cña ng©n hµng lu«n ®¸p øng ®îc sù ph¸t triÓn ®ã. Do ®ã vÊn ®Ò ®îc
®Æt ra lµ : ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh, tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch
hµng mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho ng©n hµng th× ng©n hµng ph¶i
kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c huy ®éng vèn - lµm ra t¨ng
nguån vèn kinh doanh cña ng©n hµng.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH NN & PTNT Từ Liêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH NN & PTNT Từ Liêm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH NN & PTNT Từ Liêm 9 10 917