Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TMCP Quân Đội

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 2010 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn ViÖt Anh
Lêi më ®Çu

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Vèn lu«n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ho¹t
®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Chóng ta cÇn kh¼ng ®Þnh r»ng kh«ng
thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi nãi chung cña Nhµ níc, còng nh
c¸c môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi riªng nÕu nh kh«ng cã vèn. §èi
víi c¸c NHTM víi t c¸ch lµ mét doanh nghiÖp, mét chÕ tµi trung gian ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc tiÒn tÖ th× vèn l¹i cã mét vai trß hÕt søc quan träng. NHTM lµ
®¬n vÞ chñ yÕu cung cÊp vèn thu l·i. Nhng ®Ó cung cÊp ®ñ vèn ®¸p øng nhu
cÇu thÞ trêng, ng©n hµng sÏ ph¶i huy ®éng vèn tõ bªn ngoµi. V× vËy, c¸c
NHTM rÊt chó träng ®Õn vÊn ®Ò huy ®éng vèn ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu kinh
doanh cña m×nh. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng huy ®éng c¸c nguån kh¸c nhau trong
x· héi lµ lÏ sèng quan träng nhÊt cña c¸c NHTM.
T¹i ViÖt Nam viÖc huy ®éng vèn (khai th¸c lîng tiÒn t¹m thêi nhµn
rçi trong c«ng chóng, hé gia ®×nh, cña c¸c TCKT-XH hay c¸c TCTD
kh¸c) cña NHTM cßn nhiÒu bÊt hîp lý. §iÒu nµy dÉn tíi chi phÝ vèn cao,
quy m« kh«ng æn ®Þnh, viÖc tµi trî cho c¸c danh môc tµi s¶n kh«ng cßn
phï hîp víi quy m«, kÕt cÊu tõ ®ã lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng sinh lêi, buéc
ng©n hµng ph¶i ®èi mÆt víi c¸c lo¹i rñi ro.v.v. Do ®ã, viÖc t¨ng c êng huy
®éng vèn tõ bªn ngoµi víi chi phÝ hîp lý vµ sù æn ®Þnh cao lµ yªu cÇu
ngµy cµng trë nªn cÊp thiÕt vµ quan träng.
§Ó t¨ng cêng huy ®éng vèn ta cÇn nghiªn cøu c¸c h×nh thøc huy
®éng, c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn nh quy m«,
c¬ cÊu nguån huy ®éng ®ñ lín ®Ó tµi trî cho c¸c danh môc tµi s¶n vµ
kh«ng ngõng t¨ng trëng æn ®Þnh; nguån vèn cã chi phÝ hîp lý; huy ®éng
vèn phï hîp víi sö dông vèn vÒ mÆt kú h¹n; qu¶n lý tèt c¸c lo¹i rñi ro
liªn quan ®Õn ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Còng nh ph©n tÝch c¸c nh©n tè
¶nh hëng tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn.
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn ViÖt Anh

NHTM CP Qu©n ®éi lµ mét ng©n hµng non trÎ. Mêi n¨m ho¹t ®éng kh«ng
ph¶i lµ mét kho¶ng thêi gian dµi, nhng víi tÊt c¶ nh÷ng g× NHTM CP Qu©n ®éi
®· tr¶i qua vµ ®¹t ®îc, ng©n hµng cã quyÒn tù hµo vµ tin tëng vµo sù ph¸t triÓn
cña m×nh trong t¬ng lai. Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn, t¨ng cêng huy ®éng vèn
vÉn lµ u tiªn hµng ®Çu. §©y lµ mét ho¹t ®éng v« cïng cÇn thiÕt gãp phÇn n©ng
cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ, vµ ®Ó ®¶m b¶o ®¸p
øng ®ñ nhu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh cho Ng©n hµng.
§iÒu nµy cã thÓ thÊy râ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nguån vèn víi chi
phÝ rÎ tõ Bé Quèc Phßng vµ c¸c ®èi tîng trong n...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
NguyÔn ViÖt Anh
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò i
n lu«n lµ t trong nng yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n cña q tnh ho¹t
®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Chóng ta cÇn kh¼ng ®Þnh r»ng kh«ng
thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu kinh tÕ héi nãi chung cña Nhµ níc, ng nh
c¸c môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi riªng nÕu nh kh«ng cã vèn. §èi
víic NHTM víi t c¸ch lµ mét doanh nghiÖp, mét chÕ tµi trung gian ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc tiÒn th× n l¹i mét vai trß t c quan tng. NHTM
®¬n vÞ chñ yÕu cung cÊp vèn thu l·i. Nhng ®Ó cung cÊp ®ñ n ®¸p øng nhu
u t trêng, ng©n ng sÏ pi huy ®éng n tõ n ngoµi. V× y, c¸c
NHTM rÊt c träng ®Õn n ®Ò huy ®éng vèn ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu u kinh
doanh a m×nh. thÓ nãi ht ®éng huy ®éng c nguån kh¸c nhau trong
héi lÏ sèng quan träng nhÊt cña c¸c NHTM.
T¹i ViÖt Nam viÖc huy ®éng vèn (khai th¸c lîng tn t¹m ti nhµn
rçi trong ng chóng, hé gia ®×nh, a c¸c TCKT-XH hay c¸c TCTD
kh¸c) cña NHTM cßn nhiÒu bÊt hîp lý. §iÒu nµy dÉn tíi chi phÝ vèn cao,
quy m« kh«ng æn ®Þnh, viÖc tµi trî cho c¸c danh môc tµi sn kh«ng cßn
phï hîp víi quy m«, kÕt cÊu tõ ®ã m n chÕ kh n¨ng sinh lêi, buéc
ng©n hµng pi ®èi mÆt i c¸c lo¹i rñi ro.v.v. Do ®ã, viÖc t¨ng cêng huy
®éng vèn tõ bªn ngoµi víi chi p hîp lý vµ sù æn ®Þnh cao u cÇu
ngµy ng trë n p thiÕt vµ quan tng.
§Ó t¨ng cêng huy ®éng vèn ta cÇn nghiªn u c h×nh tc huy
®éng, c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hiÖu qu c«ng t¸c huy ®éng vèn nh quy m«,
c¬ u nguån huy ®éng ®ñ lín ®Ó tµi trî cho c¸c danh môc i sn
kh«ng ngõng t¨ng trëng æn ®Þnh; ngn vèn chi phÝ hîp ; huy ®éng
vèn phï hîp víi sö dông vèn vÒ mÆt kú h¹n; qun lý tèt c lo¹i rñi ro
liªn quan ®Õn ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Còng nh ph©n tÝch c¸c nh©n
nh hëng i ng c huy ®éng vèn.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TMCP Quân Đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TMCP Quân Đội - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TMCP Quân Đội 9 10 100