Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TMCP XNK chi nhánh HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 2 lần
lêi më ®Çu
1- TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Tríc t×nh h×nh kinh tÕ x· héi ®ang cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, ®an xen
gi÷a khã kh¨n vµ thuËn lîi, nguy c¬ vµ thêi c¬. §Ó tiÕn hµnh CNH, H§H ®Êt níc cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c¸ch m¹ng c«ng nghÖ, ph¸t huy tèi ®a mäi nguån lùc mµ
quan träng nhÊt lµ vèn.
Theo kinh nghiÖm cña c¸c níc ®i tríc, cã níc ®· sö dông nguån vèn bªn
ngoµi lµm chñ lùc, nguån vèn trong níc lµm bæ trî cho sù ph¸t triÓn, tËn dông
lîi thÕ chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn, rót ng¾n thêi gian b¾t kÞp víi c¸c níc
ph¸t triÓn. Cã níc l¹i lùa chän nguån vèn néi ®Þa lµm chñ ®¹o, b»ng c¸ch nµy
tèc ®é ph¸t triÓn thêng chËm, nhng h¹n chÕ ®îc sù phô thuéc vµo bªn ngoµi,
t¹o thÕ chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn lîc, ®¶m b¶o sù ph¸t
triÓn v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ trong l©u dµi.
N»m trªn vßng cung kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi,
Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng, trong c«ng cuéc ®æi míi, ViÖt Nam cßn vÊp ph¶i
nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn thiÕu thèn, l¹c hËu, tr×nh
®é ®éi ngò c¸n bé lao ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ, nÒn t¶ng cho mäi ho¹t ®éng
kinh doanh cßn thiÕu rÊt nhiÒu. §øng tríc xu thÕ më cöa hîp t¸c, ®Ó v÷ng bíc
trªn con ®êng ph¸t triÓn CNXH theo ®Þnh híng cña §¶ng, chóng ta ph¶i biÕt
n¾m b¾t thêi c¬, ®i t¾t ®ãn ®Çu tËn dông khai th¸c mäi nguån lùc trong vµ
ngoµi níc. Víi chñ tr¬ng ®Ò ra ë §¹i Héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII vµ ®îc kh¼ng ®Þnh l¹i ë §¹i Héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX: “Vèn trong níc cã
ý nghÜa quyÕt ®Þnh, vèn níc ngoµi cã ý nghÜa quan träng kÕt hîp tiÒm n¨ng søc
m¹nh bªn trong víi kh¶ n¨ng cã thÓ tranh thñ bªn ngoµi”. Nhng b»ng c¸ch nµo
®Ó kh¬i th«ng thu hót ®îc nguån lùc trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ c¹nh tranh
hiÖn nay. C©u hái ®îc gi¶i ®¸p b»ng sù ra ®êi cña c¸c trung gian tµi chÝnh, ®Æc
biÖt lµ c¸c NHTM.

Lµ mét trong nh÷ng NHTM CP ®i ®Çu trong lÜnh vùc huy ®éng vèn, võa
thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh, võa thùc hiÖn vai trß thµnh viªn ®ãng gãp mét
phÇn vèn ®iÒu hoµ cho c¶ hÖ thèng NHTM CP XNK ViÖt Nam. Tuy nhiªn
c«ng t¸c nµy vÉn cßn mét sè h¹n chÕ cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn. §Ó thùc hiÖn tèt
vai trß vµ chøc n¨ng cña m×nh viÖc t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó lµm tèt
h¬n c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i ng©n hµng trong thêi gian tíi lµ rÊt cÇn thiÕt.
Lµ mét sinh viªn chuyªn ngµnh tµi chÝnh tÝn dông, b»ng nh÷ng vèn kiÕn
thøc ®· ®îc tiÕp thu ë trêng céng víi sù hiÓu biÕt cã h¹n tõ thùc tÕ trong qu¸
tr×nh thùc tËp t¹i NHTM CP XNK Hµ Néi, t«i ®· chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn t...
lêi më ®Çu

Tríc t×nh h×nh kinh héi ®ang nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, ®an xen
gi÷a khã kh¨n vµ thuËn lîi, nguy c¬ vµ thêi c¬. §Ó tiÕn hµnh CNH, H§H ®Êt n-
íc cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c¸ch m¹ng c«ng nghÖ, ph¸t huy tèi ®a mäi nguån lùc mµ
quan träng nhÊt lµ vèn.
Theo kinh nghiÖm cña c¸c níc ®i tríc, cã níc ®· sö dông nguån vèn bªn
ngoµi lµm chñ lùc, nguån vèn trong níc lµm trî cho ph¸t triÓn, tËn dông
lîi thÕ chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn, rót ng¾n thêi gian b¾t kÞp víi c¸c níc
ph¸t triÓn. níc l¹i lùa chän nguån vèn néi ®Þa lµm chñ ®¹o, b»ng c¸ch nµy
tèc ®é ph¸t triÓn thêng chËm, nhng h¹n chÕ ®îc phô thuéc vµo bªn ngoµi,
t¹o thÕ chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu chiÕn lîc, ®¶m b¶o ph¸t
triÓn v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ trong l©u dµi.
N»m trªn vßng cung kinh ®ang ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi,
Ch©u ¸ Th¸i nh D¬ng, trong c«ng cuéc ®æi míi, ViÖt Nam cßn vÊp ph¶i
nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i. së vËt chÊt thuËt cßn thiÕu thèn, l¹c hËu, tr×nh
®é ®éi ngò c¸n lao ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ, nÒn t¶ng cho mäi ho¹t ®éng
kinh doanh cßn thiÕu rÊt nhiÒu. §øng tríc xu thÕ cöa hîp t¸c, ®Ó v÷ng bíc
trªn con ®êng ph¸t triÓn CNXH theo ®Þnh híng cña §¶ng, chóng ta ph¶i biÕt
n¾m b¾t thêi c¬, ®i t¾t ®ãn ®Çu tËn dông khai th¸c mäi nguån lùc trong
ngoµi níc. Víi chñ tr¬ng ®Ò ra ë §¹i Héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII vµ ®-
îc kh¼ng ®Þnh l¹i ë §¹i Héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX: “Vèn trong níc
ý nghÜa quyÕt ®Þnh, vèn níc ngoµi cã ý nghÜa quan träng kÕt hîp tiÒm n¨ng søc
m¹nh bªn trong víi kh¶ n¨ng cã thÓ tranh thñ bªn ngoµi”. Nhng b»ng c¸ch nµo
®Ó kh¬i th«ng thu hót ®îc nguån lùc trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh c¹nh tranh
hiÖn nay. C©u hái ®îc gi¶i ®¸p b»ng sù ra ®êi cña c¸c trung gian tµi chÝnh, ®Æc
biÖt lµ c¸c NHTM.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TMCP XNK chi nhánh HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TMCP XNK chi nhánh HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại NH TMCP XNK chi nhánh HN 9 10 991