Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại Sở giao dịch 1 NH Công Thương VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1429 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Häc ViÖn Ng©n Hµng

Môc lôc
Danh môc nh÷ng côm tõ viÕt t¾t.
Danh môc b¶ng biÓu.
Lêi më ®Çu
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ huy ®éng vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh
cña ng©n hµng th¬ng m¹i
1.1.Ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.1.2. Vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.1.3. C¸c nghiÖp vô c¬ b¶n cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.2. Vèn huy ®éng vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh c¶u
ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn.
1.2.2. Vai trß cña vèn huy ®éng.
1.2.3. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn.
1.3. Nh©n tè ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng huy ®éng vèn.
1.3.1. Nh©n tè kh¸ch quan.
1.3.2. Nh©n tè chñ quan.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Së giao dÞch I ng©n hµng C«ng
th¬ng ViÖt Nam.
2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Së giao dÞch I NHCTVN
2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc SGD I NHCT VN.
2.1.3. KÕt qu¶ mét sè ho¹t ®éng cña SGD I trong vµi n¨m gÇn ®©y.
2.2. Thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i SGD I NHCT VN.
2.2.1. TiÒn göi doanh nghiÖp.
2.2.2. TiÒn göi d©n c.
2.2.3. Huy ®éng vèn tõ viÖc ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸.
2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i SGD I NHCT VN
2.3.1. KÕt qña ®¹t ®îc.

Sinh viªn thùc hiÖn: Ng« Thu H¬ng

Häc ViÖn Ng©n Hµng
2.3.2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i.
2.3.3. Nguyªn nh©n chñ yÕu.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c huy ®éng
vèn t¹i SGD I NHCT VN.
3.1. §Þnh híng ph¸t triÓn cña SGD I NHCT VN.
3.1.1. C¸c môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005.
3.1.2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn.
3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i SGD I
3.2.1. Cã ®Þnh híng ph¸t triÓn nguån vèn phï hîp.
3.2.2. §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn.
3.2.3. §¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc göi tiÒn vµ cho vay.
3.2.4. Ap dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t.
3.2.5. T¨ng cêng huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶.
3.2.6. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn lîc Marketing.
3.2.7. H¹n chÕ rñi ro, n©ng cao hiÖu qñ trong kinh doanh.
3.2.8. §æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng.
3.2.9. Ph¸t huy tèi ®a yÕu tè con ngêi.
3.2.10.T¨ng cêng c«ng t¸c th«ng tin, qu¶ng c¸o.
3.3. Mét sè kiÕn nghÞ
3.3.1. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam.
3.3.2. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam.
3.3.3. KiÕn nghÞ víi Nhµ níc.
KÕt luËn
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o.

Sinh viªn thùc hiÖn: Ng« Thu H¬ng

Häc ViÖn Ng©n Hµng
Danh môc nh÷ng côm tõ viÕt t¾t

DiÔn gi¶i
C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸
Cã kú h¹n
GiÊy tê cã gi¸
Kh«ng kú h¹n
Së giao dÞch I ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt N...
Häc ViÖn Ng©n Hµng
Môc lôc
Danh môc nh÷ng côm tõ viÕt t¾t.
Danh môc b¶ng biÓu.
Lêi më ®Çu
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ huy ®éng vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh
cña ng©n hµng th¬ng m¹i
1.1.Ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.1.2. Vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.1.3. C¸c nghiÖp vô c¬ b¶n cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.2. Vèn huy ®éng vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh c¶u
ng©n hµng th¬ng m¹i.
1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ vèn.
1.2.2. Vai trß cña vèn huy ®éng.
1.2.3. C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn.
1.3. Nh©n tè ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng huy ®éng vèn.
1.3.1. Nh©n tè kh¸ch quan.
1.3.2. Nh©n tè chñ quan.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Së giao dÞch I ng©n hµng C«ng
th¬ng ViÖt Nam.
2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Së giao dÞch I NHCTVN
2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc SGD I NHCT VN.
2.1.3. KÕt qu¶ mét sè ho¹t ®éng cña SGD I trong vµi n¨m gÇn ®©y.
2.2. Thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i SGD I NHCT VN.
2.2.1. TiÒn göi doanh nghiÖp.
2.2.2. TiÒn göi d©n c.
2.2.3. Huy ®éng vèn tõ viÖc ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸.
2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i SGD I NHCT VN
2.3.1. KÕt qña ®¹t ®îc.
Sinh viªn thùc hiÖn: Ng« Thu H¬ng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại Sở giao dịch 1 NH Công Thương VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại Sở giao dịch 1 NH Công Thương VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn tại Sở giao dịch 1 NH Công Thương VN 9 10 532