Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 4554 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải
huy động nhiều nguồn lực (lao động- khoa học công nghệ- vốn - tài nguyên thiên
nhiên), trong đó vốn là một trong những nguồn lực cơ bản để phát triển. Trong
điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn vốn của Nhà nước tích luỹ từ nội
bộ nền kinh tế cho đầu tư phát triển còn hết sức hạn chế, để có nguồn vốn đáp
ứng cho nhu cầu phát triển của đất nước, ngoài các nguồn vốn đầu tư trong nước
(bao gồm tiết kiệm của Ngân sách Nhà nước (NSNN), của doanh nghiệp, tiết
kiệm của dân cư), các nguồn vốn đầu tư nước ngoài (trực tiếp và gián tiếp) thì
việc Nhà nước huy động (dưới hình thức đi vay trong nước, nước ngoài) và sử
dụng (đầu tư) vốn đúng mục đích có hiệu quả là một yêu cầu hết sức cần thiết và
cấp bách.
Những năm vừa qua Nhà nước ta đã có nhiều chính sách huy động vốn để
đáp ứng nhu cầu chi tiêu (còn thiếu hụt) của Chính phủ, kiềm chế được lạm phát
đồng thời có nguồn vốn đáp ứng cho đầu tư phát triển đất nước. Vì vậy, vấn đề
huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước là vấn đề hết sức quan trọng và đặc biệt
quan tâm của các nhà quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay.
Với tư cách là một sinh viên thực tập, nhận thức thực tế về công tác huy
động vốn chưa nhiều, nhưng được sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo, cô giáo
trong Học viện Ngân hàng, đồng nghiệp trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
(KBNN) Hà Nội, cùng với kiến thức đã được học tập trong Học viện và tham
khảo tài liệu tạp chí của ngành, tôi chọn đề tài: “Huy động vốn thông qua phát
hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội – Thực trạng và
Giải pháp” làm Khoá luận tốt nghiệp học viện Ngân hàng, nhằm nâng cao nhận
thức lý luận và kinh nghiệm thực tế cho bản thân, góp phần nhất định trong việc
hoàn thiện công tác huy động vốn cho NSNN thông qua việc phát hành trái
phiếu Chính phủ ở hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung và đối với thành phố
Hà Nội nói riêng. Mục đích, nhiệm vụ của Khoá luận là làm rõ một số vấn đề cơ
bản về huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở Kho bạc Nhà
nước Hà Nội , từ đó đề xuất kiến nghị để hoàn thiện công tác huy độ...
LỜI MỞ ĐẦU
Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải
huy động nhiều nguồn lực (lao động- khoa học công nghệ- vốn - tài nguyên thiên
nhiên), trong đó vốn là một trong những nguồn lực bản để phát triển. Trong
điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn vốn của Nhà nước tích luỹ từ nội
bộ nền kinh tế cho đầu phát triển còn hết sức hạn chế, để có nguồn vốn đáp
ứng cho nhu cầu phát triển của đất nước, ngoài các nguồn vốn đầu tư trong nước
(bao gồm tiết kiệm của Ngân sách Nhà nước (NSNN), của doanh nghiệp, tiết
kiệm của dân cư), các nguồn vốn đầu nước ngoài (trực tiếp và gián tiếp) thì
việc Nhà nước huy động (dưới hình thức đi vay trong nước, nước ngoài) và sử
dụng (đầu tư) vốn đúng mục đích có hiệu quả là một yêu cầu hết sức cần thiết và
cấp bách.
Những năm vừa qua Nhà nước ta đã có nhiều chính sách huy động vốn để
đáp ứng nhu cầu chi tiêu (còn thiếu hụt) của Chính phủ, kiềm chế được lạm phát
đồng thời có nguồn vốn đáp ứng cho đầu phát triển đất nước. V vậy, vấn đề
huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước lvấn đề hết sức quan trọng và đặc biệt
quan tâm của các nhà quản lý tài chính trong giai đoạn hiện nay.
Với cách là một sinh viên thực tập, nhận thức thực tế về công tác huy
động vốn chưa nhiều, nhưng được̣ giúp đỡ tận tình của các thầy giáo,giáo
trong Học viện Ngân hàng, đồng nghiệp trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
(KBNN) Hà Nội, cùng với kiến thức đã được học ̣p trong Học viện và tham
khảo tài liệu tạp chí của ngành, tôi chọn đề tài: “Huy động vốn thông qua phát
hành trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội Thực trạng và
Giải pháp” làm Khoá luận tốt nghiệp học viện Ngân hàng, nhằm nâng cao nhận
thức lý luận và kinh nghiệm thực tế cho bản thân, góp phần nhất định trong việc
hoàn thiện ng tác huy động vốn cho NSNN thông qua việc phát hành trái
phiếu Chính phủ ở hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung và đối với thành phố
Hà Nội nói riêng. Mục đích, nhiệm vụ của Khoá luận là làm rõ một số vấn đề cơ
bản về huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở Kho bạc Nhà
nước Hà Nội , từ đó đề xuất kiến nghị để hoàn thiện công tác huy động vốn dưới
hình thức trái phiếu Chính phủ ở Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Nội 9 10 258