Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Tây

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ

Môc lôc
Môc lôc...................................................................................................................................1
Lêi nãi ®Çu.............................................................................................................................2
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh
tr¸i phiÕu ChÝnh phñ...............................................................................................................4
Nhu cÇu – kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi:........................4
Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ....13
1 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ë
KBNN Hµ T©y.......................................................................................................................17
kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y................17
Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cña KBNN
Hµ T©y...............................................................................................................................25
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu
ChÝnh phñ ë KBNN Hµ T©y................................................................................................47
C¸c quan ®iÓm trong c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ
ë KBNN Hµ T©y................................................................................................................47
VÒ môc tiªu:.......................................................................................................................48
C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu
ChÝnh phñ ë KBNN Hµ T©y............................................................................................51
KÕt luËn...............................................................................................................................60
2 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................................61

- -

1

Mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ

Lêi nãi ®Çu
Huy ®éng vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét nhiÖm vô cÊp b¸ch
nh»m t¨ng nhanh tiÒm lùc tµi chÝn...
Mét sè gi¶i ph¸p huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ
Môc lôc
Môc lôc...................................................................................................................................1
Lêi nãi ®Çu.............................................................................................................................2
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh
tr¸i phiÕu ChÝnh phñ...............................................................................................................4
Nhu cÇu – kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi:........................4
Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ....13
1 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ë
KBNN Hµ T©y.......................................................................................................................17
kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y................17
Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cña KBNN
Hµ T©y...............................................................................................................................25
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu
ChÝnh phñ ë KBNN Hµ T©y................................................................................................47
C¸c quan ®iÓm trong c«ng t¸c huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ
ë KBNN Hµ T©y................................................................................................................47
VÒ môc tiªu:.......................................................................................................................48
C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ huy ®éng vèn th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu
ChÝnh phñ ë KBNN Hµ T©y............................................................................................51
KÕt luËn...............................................................................................................................60
2 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................................61
- -
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Tây - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ (TPCP) ở Kho bạc nhà nước (KBNN) Hà Tây 9 10 815