Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KD tiền tệ làm DV NH với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các DV thanh toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2041 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

NguyÔn ®¾c th¾ng

Ch¬ng I. Rñi Ro TÝn Dông Cña Ng©n Hµng Th¬ng M¹i
Trong NÒn Kinh TÕ ThÞ Trêng
I. TÝn dông cña NHTM
1. Kh¸i niÖm NHTM
Ng©n hµng th¬ng m¹i ®É ®îc h×nh thµnh tõ rÊt sím lµ tÊt yÕu cña sù
ph¸t triÓn x· héi ngµy mét tiÕn bé vÒ khoa häc c«ng nghÖ, vÒ mét nÒn kinh
tÕ hiÖn ®¹i, ph¸t triÓn, lµ s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng,song NHTM ®·
®îc h×nh thµnh tõ rÊt l©u cã rÊt nhiÒu gi¶ thiÕt vÒ vÊn ®Ò nµy. MÆc dï vËy
b¶n chÊt ng©n hµng vÉn lµ ho¹t ®éng g¾n lion víi sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ,
b¾t ®Çu tõ viÖc huy ®éng vèn c¸c nguån vèn kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ,
sñ dông sè vèn nµy, thu lîi nhuËn vµ cung cÊp c¸c tiÖn Ých, dich vô kh¸c
nh trung gian thanh to¸n,®¹i lÝ, b¶o l·nh …noi c¸ch kh¸c, NHTM chÝnh lµ
mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc “Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ
lµm dÞch vô ng©n hµng víi néi dung nhËn tiÒn göi,sö dông tiÒn göi ®Ó cÊp
tÝn dông, cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n”.
2. TÝn dông cña NHTM
2.1. Kh¸i niÖm
Quan hÖ tÝn dông lµ sù vay mîn sö dông vèn cña lÉn nhau dùa nguyªn
t¾c hoµn tr¶ vµ sù tin tëng.
ThuËn ng÷ “ TÝn dông ng©n hµng” thêng ®îc hiÓu lµ ho¹t ®éng cho
vay cña ng©n hµng.
2.2. Vai trß cña tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng
2.2.1 TÝn dông lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc
vµ æn ®Þnh
Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thÓ nµo cã sù trao ®æi
ngay trùc tiÕp gi÷a hµng vµ tiÒn v× thÕ cÇn vèn ®Ó cã thÓ kh«ng lµm gi¸n
®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt rÊt cÇn ®Õn tÝn dông cña ng©n hµng, lµm cho qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc æn ®Þnh vµ cã thÓ tån t¹i ®îc
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

NguyÔn ®¾c th¾ng

2.2.2. TÝn dông lµ ®iÒu kiÖn t¹o ra bíc nh¶y vät ph¸t triÓn kinh tÕ x·
héi
TiÒn lu«n cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. Trong ho¹t
®éng s¶n kinh doanh viÖc rót ng¾n thêi gian nh»m t¨ng nhanh vßng quay
vèn do ®ã mçi chñ thÓ kinh doanh ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm vµ thùc hiÖn
nhiÒu biÖn ph¸p nh øng dông thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ…nh÷ng viÖc
lµm nµy ®ßi hái mét lîng lín vÒ vèn. Vµ tÝn dông ng©n hµng lµ n¬i cã thÓ
c¹nh tranh nhau vµ sÏ lµm cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh¶y vät
2.2.3. TÝn dông lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc
Nhµ níc cã thÓ ®iÒu chØnh kinh tÕ gi÷a c¸c vïng, c¸c nghµnh, c¸c lÜnh
vùc kh¸c nhau th«ng qua tÝn dông ng©n hµng cña nhµ níc ®Ó cã thÓ ph¸t
huy mäi tiÒm n¨ng cña cïng nghµnh ®ã, ®a kinh tÕ cña vïng ®ã ph¸t triÓn
m¹nh lªn vµ cã ®iÒu kiÖn nh nh÷ng vïng kh¸c
2.2.4. TÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i
ViÖc gi÷a c¸c ng©n hµng më tµi kho¶n á c¸c quèc gia kh¸c n...
Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng
Ch¬ng I. Rñi Ro TÝn Dông Cña Ng©n Hµng Th¬ng M¹i
Trong NÒn Kinh TÕ ThÞ Trêng



 !"##$#%&'()*+,%&#&'
+, ,-.&'/0,(123"
4&-%&%&53678%9
$-%(#:(%%9#&+,
$:;%+#%<=%<'(&',
7><%<,9%+?,7%>'
(,?,$-("(',123?
#7(+(#(@%Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn
lµm dÞch ng©n hµng víi néi dung nhËn tiÒn göi,sö dông tiÒn göi ®Ó cÊp
tÝn dông, cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n”.


A+?7>%B7>%<7C
:(-%D5
29EF2?7>G0 (#(
%5
 !"#$
%&'()*+,-).!'/%0
&1#
2((#-!'7('*(4(H
E%&%;%<4 '*
(I-!;?7>,(I
-!C>H/%4 =
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KD tiền tệ làm DV NH với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các DV thanh toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KD tiền tệ làm DV NH với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các DV thanh toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KD tiền tệ làm DV NH với nội dung nhận và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng các DV thanh toán 9 10 357