Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay DN ngoài QD tại NH NN & PTNT HN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1643 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
TCNH 1

§inh Nh Quúnh -

Lêi nãi ®Çu
Sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn dÇn
tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng
XHCN cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. §©y lµ mét bíc ngoÆt cã tÝnh chÊt quan
träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta.
§êng lèi ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ nhiÒu thµnh phÇn cu¶ §¶ng vµ Nhµ níc ®· t¹o tiÒn ®Ò kh¸ch quan cho sù
kh«i phôc vµ ph¸t triÓn s«i ®éng cña c¸c thanh phÇn kinh tÕ. Trong khu vùc
ngoµi quèc doanh, víi nh÷ng u thÕ, tiÒm n¨ng s½n cã cña riªng m×nh, c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®· nhanh chãng thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng,
ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña m×nh
®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
Tuy nhiªn bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo (dï lµ quèc doanh hay ngoµi
quèc doanh) muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu
cÇn ph¶i cã vèn. C¸c thanh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh phÇn lín míi ®îc
h×nh thµnh, mÆc dï c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t
triÓn nhng quy m« cßn nhá bÐ vµ kh«ng ®ñ vèn ®Ó tù ®èi ®Çu trùc tiÕp víi th¬ng
trêng, ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ nguån vèn nhµn rçi trong khu vùc kinh tÕ nµy.
Trong bèi c¶nh ®æi míi chung cña ®Êt níc, Ng©n hµng th¬ng m¹i víi vai
trß trung gian tµi chÝnh quan träng cña x· héi ®· tõng bíc c¶i tæ ho¹t ®éng cña
m×nh, hoµ nhËp víi cã chÕ míi, më réng cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
ngoµi quèc doanh th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông. §©y kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò thùc
thi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc cßn lµ ph¬ng híng ph¸t triÓn tÝn
dông cña Ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Bëi kinh tÕ ngoµi quèc doanh
chøa ®ùng trong nã nh÷ng néi t¹i tiÒm n¨ng to lín, mét khi nã ®îc quan t©m
Trang
1

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
TCNH 1

§inh Nh Quúnh -

®óng møc sÏ ph¸t triÓn nhanh chãng. ChÝnh nã trong t¬ng lai sÏ lµ thÞ tr¬ng tÝn
dông v÷ng ch¾c vµ réng lín cña c¸c ng©n hµng.
G¾n liÒn víi ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc
doanh lµ c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay ngoµi quèc doanh. Nhê nghiÖp vô kÕ to¸n
cho vay Ng©n hµng sÏ qu¶n lÝ tèt tµi s¶n tiÒn vèn cña Ng©n hµng trong ho¹t
®éng kinh doanh tiÒn tÖ. §ång thêi còng qu¶n lÝ tèt tµi s¶n, tiÒn vèn cña kh¸ch
hµng th«ng qua nh÷ng sè liÖu ghi chÐp ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c.
C«ng t¸c kÕ to¸n cho vay liªn quan ®Õn nhiÒu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c ®¬n vÞ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc
d...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp §inh Nh Quúnh -
TCNH 1
Lêi nãi ®Çu
Sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn dÇn
nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinhthÞ trêng theo ®Þnh híng
XHCN sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. §©y lµ mét bíc ngoÆt tÝnh chÊt quan
träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta.
§êng lèi ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh
nhiÒu thµnh phÇn c §¶ng vµ Nhµ níc ®· t¹o tiÒn ®Ò kh¸ch quan cho sù
kh«i phôc vµ ph¸t triÓn s«i ®éng cña c¸c thanh phÇn kinh tÕ. Trong khu vùc
ngoµi quèc doanh, víi nh÷ng u thÕ, tiÒm n¨ng s½n cã cña riªng m×nh, c¸c thµnh
phÇn kinh ngoµi quèc doanh ®· nhanh chãng thÝch nghi víi chÕ thÞ trêng,
ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai t quan träng kh«ng t thiÕu ®îc cña m×nh
®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
Tuy nhiªn bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ( quèc doanh hay ngoµi
quèc doanh) muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu
cÇn ph¶i cã vèn. C¸c thanh phÇn kinh ngoµi quèc doanh phÇn lín míi ®îc
h×nh thµnh, mÆc c¸c thµnh phÇn kinh nµy rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t
triÓn nhng quy m« cßn nhá bÐ vµ kh«ng ®ñ vèn ®Ó tù ®èi ®Çu trùc tiÕp víi th¬ng
trêng, ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ nguån vèn nhµn rçi trong khu vùc kinh tÕ nµy.
Trong bèi c¶nh ®æi míi chung cña ®Êt níc, Ng©n hµng th¬ng m¹i víi vai
trß trung gian tµi chÝnh quan träng cña héi ®· tõng bíc c¶i ho¹t ®éng cña
m×nh, hoµ nhËp víi cã chÕ míi, më réng cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh
ngoµi quèc doanh th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông. §©y kh«ng chØ vÊn ®Ò thùc
thi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc cßn lµ ph¬ng híng ph¸t triÓn tÝn
dông cña Ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Bëi kinh ngoµi quèc doanh
chøa ®ùng trong nh÷ng i t¹i tiÒm n¨ng to lín, mét khi ®îc quan t©m
Trang
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay DN ngoài QD tại NH NN & PTNT HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay DN ngoài QD tại NH NN & PTNT HN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay DN ngoài QD tại NH NN & PTNT HN 9 10 138