Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT H. Ninh Giang - HD

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

lêi nãi ®Çu
Qua h¬n 50 n¨m x©y dùng trëng thµnh vµ ph¸t triÓn, ngµnh Ng©n hµng
lu«n lu«n lµ mét ngµnh qu¶n lý tæng hîp, víi chøc n¨ng ho¹t ®éng lµ trung
t©m tiÒn tÖ, tÝn dông vµ thanh to¸n, ngµnh Ng©n hµng ®· thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc, thùc sù trë thµnh c«ng cô thóc ®Èy nÒn
kinh tÕ liªn tôc ph¸t triÓn, gãp phÇn ®Èy lïi l¹m ph¸t, thùc hiÖn chÝnh s¸ch xo¸
®ãi gi¶m nghÌo vµ thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Th«ng qua ho¹t ®éng cña kÕ to¸n Ng©n hµng mang tÝnh chÊt tæng hîp,
v× sè liÖu cña kÕ to¸n ng©n hµng kh«ng chØ ph¶n ¸nh tæng hîp c¸c mÆt ho¹t
®éng cña ng©n hµng mµ cßn ph¶n ¸nh ®¹i bé phËn ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ.
XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ, vai trß quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay. Trong
nh÷ng n¨m qua ngµnh Ng©n hµng ®· tËp trung c¶i tiÕn, ®a c«ng nghÖ míi hiÖn
®¹i nh vi tÝnh nèi m¹ng vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nªn ®· ®em l¹i kÕt qu¶ tèt, gãp
phÇn vµo sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña ngµnh Ng©n hµng còng nh nÒn kinh tÕ
®Êt níc.
HiÖn nay c¸c Ng©n hµng tõng bíc ®æi míi nghiÖp vô tÝn dông ®Ó hoµn
thiÖn h¬n n÷a mÆt nghiÖp vô nµy nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho Ng©n
hµng.Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn tèt nghiÖp vô tÝn dông th× ph¶i tæ chøc tèt nghiÖp
vô kÕ to¸n cho vay, bëi lÏ kÕ to¸n cho vay lµm nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh
toµn bé kÕ to¸n cho vay, thu nî, theo dâi d nî thuéc nghiÖp vô tÝn dông.XuÊt
ph¸t tõ tÇm quan träng cña kÕ to¸n cho vay nªn trong nh÷ng n¨m ®æi míi,
Nhµ níc nãi chung còng nh ngµnh Ng©n hµng nãi riªng ®· tËp trung gi¶i
quyÕt, hoµn thiÖn chÕ ®é kÕ to¸n cho vay ®èi víi nÒn kinh tÕ nªn kÕ to¸n cho
vay ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu.
Tuy nhiªn kÕ to¸n cho vay nãi chung vµ kÕ to¸n cho vay hé s¶n xuÊt
nãi riªng hiÖn nay cßn mét sè tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt.Qua nghiªn cøu thÊy
râ ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay, ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶
trong thêi gian häc tËp võa qua t«i ®· lùa chän ®Ò tµi :"Mét sè vÊn ®Ò vÒ kÕ
to¸n cho vay hé s¶n xuÊt t¹i NHNo & PTNT huyÖn Ninh Giang tØnh H¶i
D¬ng"®Ó viÕt b¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn cßn gåm c¸c phÇn c¬ b¶n
nh sau:
Hµ ThÞ Nhung

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông Ng©n hµng vµ kÕ to¸n cho
vay trong ho¹t ®éng Ng©n hµng.
Ch¬ng II: T×nh h×nh kÕ to¸n cho vay t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ
ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Ninh Giang-H¶i D¬ng.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô kÕ to¸n cho
vay ®èi víi hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn Ninh Giang- H¶i D¬ng
Do ®...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
lêi nãi ®Çu
Qua h¬n 50 n¨m x©y dùng trëng thµnh vµ ph¸t triÓn, ngµnh Ng©n hµng
lu«n lu«n mét ngµnh qu¶n tæng hîp, víi chøc n¨ng ho¹t ®éng trung
t©m tiÒn tÖ, tÝn dông thanh to¸n, ngµnh Ng©n hµng ®· thùc hiÖn tèt chñ tr-
¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng nhµ níc, thùc trë thµnh c«ng thóc ®Èy nÒn
kinh tÕ liªn tôc ph¸t triÓn, gãp phÇn ®Èy lïi l¹m ph¸t, thùc hiÖn chÝnh s¸ch xo¸
®ãi gi¶m nghÌo vµ thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Th«ng qua ho¹t ®éng cña to¸n Ng©n hµng mang tÝnh chÊt tæng hîp,
liÖu cña to¸n ng©n hµng kh«ng chØ ph¶n ¸nh tæng hîp c¸c mÆt ho¹t
®éng cña ng©n hµng cßn ph¶n ¸nh ®¹i phËn ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ.
XuÊt ph¸t tõ trÝ, vai trß quan träng cña c«ng t¸c to¸n cho vay. Trong
nh÷ng n¨m qua ngµnh Ng©n hµng ®· tËp trung c¶i tiÕn, ®a c«ng nghÖ míi hiÖn
®¹i nh vi tÝnh nèi m¹ng vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nªn ®· ®em l¹i kÕt qu¶ tèt, gãp
phÇn vµo ph¸t triÓn héi nhËp cña ngµnh Ng©n hµng còng nh nÒn kinh
®Êt níc.
HiÖn nay c¸c Ng©n hµng tõng bíc ®æi míi nghiÖp tÝn dông ®Ó hoµn
thiÖn h¬n n÷a mÆt nghiÖp nµy nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho Ng©n
hµng.Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn tèt nghiÖptÝn dông th× ph¶i tæ chøc tèt nghiÖp
to¸n cho vay, bëi to¸n cho vay lµm nhiÖm ghi chÐp, ph¶n ¸nh
toµn to¸n cho vay, thu nî, theo dâi d thuéc nghiÖp tÝn dông.XuÊt
ph¸t tÇm quan träng cña to¸n cho vay nªn trong nh÷ng n¨m ®æi míi,
Nhµ níc nãi chung còng nh ngµnh Ng©n hµng nãi riªng ®· tËp trung gi¶i
quyÕt, hoµn thiÖn chÕ ®é kÕ to¸n cho vay ®èi víi nÒn kinh tÕ nªn to¸n cho
vay ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu.
Tuy nhiªn to¸n cho vay nãi chung to¸n cho vay s¶n xuÊt
nãi riªng hiÖn nay cßn mét sè tån t¹i cÇn ph¶i gi¶i quyÕt.Qua nghiªn cøu thÊy
®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c to¸n cho vay, ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶
trong thêi gian häc tËp võa qua t«i ®· lùa chän ®Ò tµi :"Mét vÊn ®Ò
to¸n cho vay s¶n xuÊt t¹i NHNo & PTNT huyÖn Ninh Giang tØnh H¶i
D¬ng"®Ó viÕt b¶n chuyªn ®Ò tèt nghiÖp.
Chuyªn ®Ò ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn cßn gåm c¸c phÇn n
nh sau:
Hµ ThÞ Nhung
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT H. Ninh Giang - HD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT H. Ninh Giang - HD - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT H. Ninh Giang - HD 9 10 646