Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay tại NH NN & PTNT H. Quế Võ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 910 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi míi kinh tÕ, chóng ta ®· kh¼ng ®Þnh ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Tèc ®é t¨ng
trëng ®¹t kh¸ cao, ViÖt Nam ®· ra khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ. §êi
sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn vµ bíc vµo thêi kú míi nh
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII ®· chØ râ: “ thêi kú tiÕp tôc sù
nghiÖp ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ thùc hiÖn môc
tiªu d©n giÇu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh v÷ng bíc ®i nªn chñ
nghÜa x· héi ”. Trong nh÷ng thµnh tùu ®ã, bíc ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶
cu¶ c«ng t¸c tµi chÝnh ng©n hµng, ho¹t ®éng cña ng©n hµng trong
nh÷ng n¨m qua ®· gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Êt níc: æn ®Þnh tiÒn
tÖ, k×m chÕ l¹m ph¸t.
Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp chÞu sù
t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan: quy luËt c¹nh
tranh, quy luËt cung cÇu,...do vËy nªn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã
tÝnh linh ho¹t cho c¸c s¶n phÈm, thÝch hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng,
®ång thêi doanh nghiÖp cÇn n©ng cao chÊt lîng lao ®éng, cñng cè vµ
hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, c¶i tiÕn
m¸y mãc thiÕt bÞ, ®æi míi d©y chuyÒn, më réng quy m« s¶n xuÊt hîp lý
nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao theo luËt chung cña thÞ trêng th× míi
®øng v÷ng trong c¹nh tranh. §Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng ho¹t ®éng trªn
®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã méi khèi lîng vèn lín nhiÒu khi vît qu¸
kh¶ n¨ng vèn tù cã cña m×nh. Vµ ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy doanh
nghiÖp cã thÓ t×m ®Õn ng©n hµng xin vay vèn, th«ng qua ho¹t ®éng tÝn
dông ng©n hµng ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn rÊt lín cho viÖc s¶n xuÊt
kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t
triÓn. Do ®èi tîng kinh doanh cña ng©n hµng lµ tiÒn, nã kh«ng chuyÓn
giao quyÒn së h÷u mµ nã chØ chuyÓn giao quyÒn sö dông cho ngêi vay,
do ®ã ®é rñi ro thÊt tho¸t vèn cña ng©n hµng vÉn lµ nguy c¬ thêng
xuyªn khi ng©n hµng bá vèn ra cho vay khi cha thu håi ®óng h¹n c¶ vèn
lÉn l·i. §Ó kh«ng xÈy ra ®iÒu trªn th× ng©n hµng ph¶i theo dâi qu¸ tr×nh
cho vay, thu nî, thu l·i chÆt chÏ, ®©y chÝnh lµ c«ng viÖc cña kÕ to¸n cho
vay trong ng©n hµng. §©y lµ nghiÖp vô quan träng vµ chiÕm tØ träng lín
trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ng©n hµng.
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh hiÖn nay th× mäi ngêi ®îc tù do s¶n xuÊt
kinh doanh kÓ c¶ doanh nghiÖp nhµ níc hay doanh nghiÖp t nh©n, c¸ thÓ. VËy
nªn thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn, nhu cÇu vèn
ngµy cµng t¨ng lªn, nªn viÖc cho v...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®æi míi kinh tÕ, chóng ta ®· kh¼ng ®Þnh ®-
îc nh÷ng thµnh tùu to lín trong ph¸t triÓn kinh héi. Tèc ®é t¨ng
trëng ®¹t kh¸ cao, ViÖt Nam ®· ra khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ. §êi
sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn bíc vµo thêi míi nh
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII ®· chØ râ: thêi tiÕp tôc sù
nghiÖp ®æi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ thùc hiÖn môc
tiªu d©n giÇu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh v÷ng bíc ®i nªn chñ
nghÜa héi ”. Trong nh÷ng thµnh tùu ®ã, bíc ph¸t triÓn hiÖu qu¶
cu¶ c«ng t¸c tµi chÝnh ng©n hµng, ho¹t ®éng cña ng©n hµng trong
nh÷ng n¨m qua ®· gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh ®Êt níc: æn ®Þnh tiÒn
tÖ, k×m chÕ l¹m ph¸t.
Ho¹t ®éng trong nÒn kinh thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp chÞu
t¸c ®éng m¹nh cña c¸c quy luËt kinh kh¸ch quan: quy luËt c¹nh
tranh, quy luËt cung cÇu,...do vËy nªn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i
tÝnh linh ho¹t cho c¸c s¶n phÈm, thÝch hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng,
®ång thêi doanh nghiÖp cÇn n©ng cao chÊt lîng lao ®éng, cñng
hoµn thiÖn chÕ qu¶n kinh tÕ, chÕ ®é h¹ch to¸n to¸n, c¶i tiÕn
m¸y mãc thiÕt bÞ, ®æi míi d©y chuyÒn, më réng quy s¶n xuÊt hîp
nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao theo luËt chung cña thÞ trêng th× míi
®øng v÷ng trong c¹nh tranh. §Ó thùc hiÖn ®îc nh÷ng ho¹t ®éng trªn
®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i méi khèi lîng vèn lín nhiÒu khi vît qu¸
kh¶ n¨ng vèn cña m×nh. ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy doanh
nghiÖp thÓ t×m ®Õn ng©n hµng xin vay vèn, th«ng qua ho¹t ®éng tÝn
dông ng©n hµng ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn rÊt lín cho viÖc s¶n xuÊt
kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp,p phÇn thóc ®Èy nÒn kinh ph¸t
triÓn. Do ®èi tîng kinh doanh cña ng©n hµng tiÒn, kh«ng chuyÓn
giao quyÒn h÷u chØ chuyÓn giao quyÒn dông cho ngêi vay,
do ®ã ®é rñi ro thÊt tho¸t vèn cña ng©n hµng vÉn lµ nguy thêng
xuyªn khi ng©n hµng bá vèn ra cho vay khi cha thu håi ®óng h¹n c¶ vèn
lÉn l·i. §Ó kh«ng xÈy ra ®iÒu trªn th× ng©n hµng ph¶i theo dâi qu¸ tr×nh
cho vay, thu nî, thu l·i chÆt chÏ, ®©y chÝnh lµ c«ng viÖc cña kÕ to¸n cho
vay trong ng©n hµng. §©y lµ nghiÖp quan träng vµ chiÕm träng lín
trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ng©n hµng.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay tại NH NN & PTNT H. Quế Võ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay tại NH NN & PTNT H. Quế Võ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay tại NH NN & PTNT H. Quế Võ 9 10 518