Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay tổ chức cá nhân tại NH NN & PTNT H. Từ Liêm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn Anh TuÊn - TCNH - K33F

Lêi nãi ®Çu
Sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn dÇn
tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng
XHCN cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. §©y lµ mét bíc ngoÆt cã tÝnh chÊt quan
träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta.
§êng lèi ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ nhiÒu thµnh phÇn cu¶ §¶ng vµ Nhµ níc ®· t¹o tiÒn ®Ò kh¸ch quan cho sù
kh«i phôc vµ ph¸t triÓn s«i ®éng cña c¸c thanh phÇn kinh tÕ. Trong khu vùc tæ
chøc c¸ nh©n trong níc, víi nh÷ng u thÕ, tiÒm n¨ng s½n cã cña riªng m×nh, c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ tæ chøc c¸ nh©n trong níc ®· nhanh chãng thÝch nghi víi c¬
chÕ thÞ trêng, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
Tuy nhiªn bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo (dï lµ quèc doanh hay tæ chøc
c¸ nh©n trong níc) muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn
®Òu cÇn ph¶i cã vèn. C¸c thanh phÇn kinh tÕ tæ chøc c¸ nh©n trong níc phÇn lín
míi ®îc h×nh thµnh, mÆc dï c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nµy cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng
®Ó ph¸t triÓn nhng quy m« cßn nhá bÐ vµ kh«ng ®ñ vèn ®Ó tù ®èi ®Çu trùc tiÕp
víi th¬ng trêng, ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ nguån vèn nhµn rçi trong khu vùc
kinh tÕ nµy.
Trong bèi c¶nh ®æi míi chung cña ®Êt níc, Ng©n hµng th¬ng m¹i víi vai
trß trung gian tµi chÝnh quan träng cña x· héi ®· tõng bíc c¶i tæ ho¹t ®éng cña
m×nh, hoµ nhËp víi cã chÕ míi, më réng cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
tæ chøc c¸ nh©n trong níc th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông. §©y kh«ng chØ lµ vÊn
®Ò thùc thi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc cßn lµ ph¬ng híng ph¸t
triÓn tÝn dông cña Ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Bëi chøa ®ùng trong nã
nh÷ng néi t¹i tiÒm n¨ng to lín, mét khi nã ®îc quan t©m ®óng møc sÏ ph¸t triÓn

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn Anh TuÊn - TCNH - K33F

nhanh chãng. ChÝnh nã trong t¬ng lai sÏ lµ thÞ tr¬ng tÝn dông v÷ng ch¾c vµ réng
lín cña c¸c ng©n hµng.
G¾n liÒn víi ho¹t ®éng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ tæ chøc c¸
nh©n trong níc lµ c«ng t¸c kÕ to¸n cho vay tæ chøc c¸ nh©n trong níc. Nhê
nghiÖp vô kÕ to¸n cho vay Ng©n hµng sÏ qu¶n lÝ tèt tµi s¶n tiÒn vèn cña Ng©n
hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ. §ång thêi còng qu¶n lÝ tèt tµi s¶n, tiÒn
vèn cña kh¸ch hµng th«ng qua nh÷ng sè liÖu ghi chÐp ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh
x¸c.
C«ng t¸c kÕ to¸n cho vay liªn quan ®Õn nhiÒu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c ®¬n vÞ thuéc ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn Anh TuÊn - TCNH - K33F
Lêi nãi ®Çu
Sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn dÇn
nÒn kinh ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinhthÞ trêng theo ®Þnh híng
XHCN ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. §©y mét bíc ngoÆt tÝnh chÊt quan
träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta.
§êng lèi ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nÒn kinh
nhiÒu thµnh phÇn cu¶ §¶ng Nhµ níc ®· t¹o tiÒn ®Ò kh¸ch quan cho
kh«i phôc ph¸t triÓn s«i ®éng cña c¸c thanh phÇn kinh tÕ. Trong khu vùc
chøc nh©n trong níc, víi nh÷ng u thÕ, tiÒm n¨ng s½n cña riªng m×nh, c¸c
thµnh phÇn kinh tÕ chøc nh©n trong níc ®· nhanh chãng thÝch nghi víi c¬
chÕ thÞ trêng, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®-
îc cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.
Tuy nhiªn bÊt mét doanh nghiÖp nµo (dï quèc doanh hay chøc
nh©n trong níc) muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn
®Òu cÇn ph¶i cã vèn. C¸c thanh phÇn kinh tÕ tæ chøc c¸ nh©n trong níc phÇn lín
míi ®îc h×nh thµnh, mÆc c¸c thµnh phÇn kinh nµy rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng
®Ó ph¸t triÓn nhng quy cßn nhá kh«ng ®ñ vèn ®Ó ®èi ®Çu trùc tiÕp
víi th¬ng trêng, ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ nguån vèn nhµn rçi trong khu vùc
kinh tÕ nµy.
Trong bèi c¶nh ®æi míi chung cña ®Êt níc, Ng©n hµng th¬ng m¹i víi vai
trß trung gian tµi chÝnh quan träng cña héi ®· tõng bíc c¶i ho¹t ®éng cña
m×nh, hoµ nhËp víi cã chÕ míi, më réng cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh
chøc nh©n trong níc th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông. §©y kh«ng chØ vÊn
®Ò thùc thi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng Nhµ níc cßn ph¬ng híng ph¸t
triÓn tÝn dông cña Ng©nng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Bëi chøa ®ùng trong
nh÷ng néi t¹i tiÒm n¨ng to lín, mét khi nã ®îc quan t©m ®óng møc sÏ ph¸t triÓn
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay tổ chức cá nhân tại NH NN & PTNT H. Từ Liêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay tổ chức cá nhân tại NH NN & PTNT H. Từ Liêm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: KT cho vay tổ chức cá nhân tại NH NN & PTNT H. Từ Liêm 9 10 744