Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty Dược phẩm TƯ 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Thanh Hµ - 00A 399

Lêi më ®Çu
HiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý
cña nhµ níc. Trong bèi c¶nh ®ã nhiÒu lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh, thuéc c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ ra ®êi vµ cïng ho¹t ®éng trªn thÞ trêng, chÝnh v× thÕ mµ c¹nh tranh trong
kinh doanh ngµy cµng quyÕt liÖt.
Xu híng quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ ®· thóc ®Èy s¶n xuÊt t¨ng trëng m¹nh mÏ, lµm
cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Xu híng nµy ®· l«i kÐo tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp dï
muèn hay kh«ng còng ph¶i tõng bíc héi nhËp vµo quü ®¹o cña nÒn kinh tÕ. Trong qu¸
tr×nh héi nhËp c¸c doanh nghiÖp ph¶i tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu hµng ®Çu
cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo khi thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh vËy, tèi
®a ho¸ lîi nhuËn lu«n lµ vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn lîc vµ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi
c¸c doang nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Víi sù nç lùc cè g¾ng phÊn ®Êu, C«ng ty Dîc liÖu trung ¬ng I ®· dÇn chøng tá ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh víi mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng kinh doanh. Tuy nhiªn,
bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cÇn ®îc kh¾c phôc trong thêi gian tíi.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dîc LiÖu TW I, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“Lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty Dîc LiÖu TW I
’’ cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n bao
gåm 3 phÇn:
• PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng.
• PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i C«ng ty Dîc liÖu trung ¬ng I
• PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty Dîc
liÖu trung ¬ng I

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Thanh Hµ - 00A 399
PhÇn mét

Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng
I. Lîi nhuËn vµ ý nghÜa cña lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
§Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× nhÊt thiÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm ¨n cã hiÖu qu¶.
Cã lîi nhuËn, doanh nghiÖp míi më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, bæ sung nguån
vèn chñ së h÷u, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng vµ sÏ lµ ®éng lùc
khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®ång thêi t¨ng phÇn ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch
Nhµ níc. Nh vËy, lîi nhuËn lµ nguån néi lùc t¨ng cêng vµ biÕu hiÖn trùc tiÕp søc m¹nh
c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, lµ ®Ých cuèi cïng mµ mçi doanh nghiÖp ®Òu muèn v¬n
tíi nh»m b¶o ®¶m sù sinh tån, ph¸t triÓn vµ thÞnh vîng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Do
®ã, viÖc ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®Ó lµm t¨ng ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn Thanh Hµ - 00A 399
Lêi më ®Çu
HiÖn nay nÒn kinh níc ta ®ang vËn ®éng theo chÕ thÞ trêng qu¶n
cña nhµ níc. Trong bèi c¶nh ®ã nhiÒu lo¹i h×nh chøc kinh doanh, thuéc c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ ra ®êi cïng ho¹t ®éng trªn thÞ trêng, chÝnh thÕ mµ c¹nh tranh trong
kinh doanh ngµy cµng quyÕt liÖt.
Xu híng quèc ho¸ nÒn kinh ®· thóc ®Èy s¶n xuÊt t¨ng trëng m¹nh mÏ, lµm
cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Xu híng nµy ®· l«i kÐo tÊt c¸c doanh nghiÖp
muèn hay kh«ng còng ph¶i tõng bíc héi nhËp vµo quü ®¹o cña nÒn kinh tÕ. Trong qu¸
tr×nh héi nhËp c¸c doanh nghiÖp ph¶i tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lu«n môc tiªu hµng ®Çu
cña bÊtdoanh nghiÖp nµo khi thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh vËy, tèi
®a ho¸ lîi nhuËn lu«n vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn lîc ý nghÜa quan träng ®èi víi
c¸c doang nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
Víi sù nç lùc cè g¾ng phÊn ®Êu, C«ng ty Dîc liÖu trung ¬ng I ®· dÇn chøng tá ®-
îc kh¶ n¨ng cña m×nh víi mét thÕ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng kinh doanh. Tuy nhiªn,
bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn tån t¹i mét vÊn ®Ò cÇn ®îc kh¾c phôc trong thêi gian tíi.
Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dîc LiÖu TW I, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
Lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty Dîc LiÖu TW I
cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn ®Çu phÇn kÕt luËn, luËn v¨n bao
gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng.
PhÇn II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i C«ng ty Dîc liÖu trung ¬ng I
PhÇn III: Mét biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty Dîc
liÖu trung ¬ng I
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty Dược phẩm TƯ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty Dược phẩm TƯ 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và một số GP gia tăng lợi nhuận đối với cty Dược phẩm TƯ 1 9 10 726