Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lưu thông tiền mặt tại VN và những biện pháp giảm lưu thông tiền mặt tại VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn m«n Ng©n hµng Trung ¬ng

Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Êt níc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÓn râ rÖt
trong ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ nh÷ng thµnh tùu mµ chóng ta ®¹t ®îc trong
khu vùc vµ trªn thÕ giíi, tuy vËy ®Ó ®æi míi toµn diÖn mét ®Êt níc víi nÒn n«ng
nghiÖp ®i ®Çu th× qu¶ lµ rÊt khã ®èi víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh kinh tÕ chÝnh s¸nh vÜ
m«. §iÒu ®ã cã thÓ thÊy mét c¸ch râ nÐt nhÊt qua ph¬ng tiÖn thanh to¸n cña níc
ta, mét t©m lý cßn a chuéng nh÷ng c¸i g× truyÒn thèng, mét thãi quen sö dông
tiÒn mÆt kh«ng dÔ g× thay ®æi, lµ nh÷ng lÝ do ®Ó gi¶i thÝch t¹i sao tiÒn mÆt vÉn
chiÕm tØ träng lín trong lu th«ng vµ ®îc sö dông chñ yÕu trong thanh to¸n. §·
®Õn lóc chóng ta ph¶i nh×n nhËn vÊn ®Ò nµy mét c¸ch nghiªm tóc vµ t×m mét lèi
tho¸t, mét híng ®i ®óng ®¾n cho vÊn ®Ò nµy bëi mét quèc gia ph¸t triÓn hïng
m¹nh thùc sù th× tù b¶n th©n nã ph¶i b¾t kÞp víi bíc tiÕn cña c¸c níc trªn thÕ
giíi, muèn nh vËy th× nã buéc ph¶i t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh
tÕ, tøc lµ gi¶m tØ träng lu th«ng tiÒn mÆt. Víi lý do trªn vµ kÕt hîp víi kiÕn thøc
mµ em ®· biÕt nªn em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng lu th«ng tiÒn mÆt ë
ViÖt Nam vµ nh÷ng biÖn ph¸p nh»m gi¶m lu th«ng tiÒn mÆt." §Ò tµi nµy gåm
cã c¸c phÇn sau:
PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ tiÒn tÖ.
PhÇn II : Thùc tr¹ng lu th«ng tiÒn mÆm ë ViÖt Nam.
PhÇn III : Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m lµm gi¶m tØ träng lu th«ng tiÒn mÆt.
Dï ®· cã nh÷ng cè g¾ng, nhng do kiÕn thøc h¹n chÕ cña em nªn em kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷nh thiÕu sãt, do ®ã em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña gi¶ng viªn
vµ c¸c b¹n, xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

1

TiÓu luËn m«n Ng©n hµng Trung ¬ng

PhÇn I
Kh¸i Qu¸t Chung VÒ TiÒn TÖ
I. Kh¸i niÖm, chøc n¨ng vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña tiÒn tÖ.
1. Kh¸i nÞªm.
Theo quan ®iÓm chñ nghÜa M¸c- Lªnin th× tiÒn tÖ lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt,
dïng lµm vËt ngang gi¸ chung cho tÊt c¶ c¸c hµng ho¸, lµ sù thÓ hiÖn chung cña
gi¸ trÞ vµ thÓ hiÖn lao ®éng x· héi ; ®ång thêi tiÒn tÖ biÓu hiÖn quan hÖ s¶n xuÊt
gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸, do qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña trao ®æi
hµng ho¸ t¹o ra.
TiÒn víi c¸ch hiÓu chung nhÊt lµ bÊt cø c¸i g× ®îc chÊp nhËn trong thanh to¸n ®Ó
lÊy hµng ho¸ hoÆc trong viÖc hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî. HiÖn nay cã hai lo¹i tiÒn tÖ
chÝnh, ®ã lµ tiÒn tÖ cã gi¸ trÞ thùc vµ tiÒn tÖ quy íc. TiÒn quy íc gåm cã: TÝn tÖ,
tiÒn ph¸p ®Þnh vµ tiÒn cña hÖ thèng ng©n hµng. Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i tiÒn ®ã th×
tiÒn mÆt ph¸p ®Þnh lµ mét trong c¸c lo¹i tiÒn m¹nh, ®ã lµ lo¹i tiÒn giÊy do ng©n
hµng trung ¬ng(NHTW) ph¸t hµnh. Lo¹i tiÒn ...
TiÓu luËn m«n Ng©n hµng Trung ¬ng
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Êt níc ta ®· nh÷ng chuyÓn biÓn rÖt
trong ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ vµ nh÷ng thµnh tùu mµ chóng ta ®¹t ®îc trong
khu vùc trªn thÕ giíi, tuy vËy ®Ó ®æi i toµn diÖn mét ®Êt níc víi nÒn n«ng
nghiÖp ®i ®Çu th× qu¶ lµ rÊt khã ®èi víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh kinh tÕ chÝnh s¸nh vÜ
m«. §iÒu ®ã cã tthÊy mét c¸ch râ nÐt nhÊt qua ph¬ng tiÖn thanh to¸n cña níc
ta, mét t©m cßn a chuéng nh÷ng c¸i truyÒn thèng, mét thãi quen dông
tiÒn mÆt kh«ng thay ®æi, nh÷ng do ®Ó gi¶i thÝch t¹i sao tiÒn mÆt vÉn
chiÕm träng lín trong lu th«ng ®îc dông chñ yÕu trong thanh to¸n. §·
®Õn lóc chóng ta ph¶i nh×n nhËn vÊn ®Ò nµy mét c¸ch nghiªm tóc t×m mét lèi
tho¸t, mét híng ®i ®óng ®¾n cho vÊn ®Ò nµy bëi mét quèc gia ph¸t triÓn hïng
m¹nh thùc th× b¶n th©n ph¶i b¾t kÞp víi bíc tiÕn cña c¸c níc trªn thÕ
giíi, muèn nh vËy th× buéc ph¶i t¨ng tèc ®é chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh
tÕ, tøc lµ gi¶m tØ träng lu th«ng tiÒn mÆt. Víi do trªnkÕt p víi kiÕn thøc
em ®· biÕt nªn em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi: "Thùc tr¹ng lu th«ng tiÒn mÆt ë
ViÖt Nam nh÷ng biÖn ph¸p nh»m gi¶m lu th«ng tiÒn mÆt." §Ò tµi nµy gåm
cã c¸c phÇn sau:
PhÇn I : Kh¸i qu¸t chung vÒ tiÒn tÖ.
PhÇn II : Thùc tr¹ng lu th«ng tiÒn mÆm ë ViÖt Nam.
PhÇn III : Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m lµm gi¶m tØ träng lu th«ng tiÒn mÆt.
Dï ®· cã nh÷ng cè g¾ng, nhng do kiÕn thøc h¹n chÕ cña em nªn em kh«ng
thÓ tr¸nh khái nh÷nh thiÕu sãt, do ®ã em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì cña gi¶ng viªn
vµ c¸c b¹n, xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lưu thông tiền mặt tại VN và những biện pháp giảm lưu thông tiền mặt tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lưu thông tiền mặt tại VN và những biện pháp giảm lưu thông tiền mặt tại VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lưu thông tiền mặt tại VN và những biện pháp giảm lưu thông tiền mặt tại VN 9 10 308