Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mar trong hoạt động tại Sở giao dịch 2 NH ĐT & PT VN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1806 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ tõ
sau khi ph¸p lÖnh vÒ ng©n hµng ë níc ta ra ®êi (1990) th× ngµnh ng©n hµng
còng cã sù chuyÓn ®æi c¨n b¶n tõ hÖ thèng ng©n hµng lµ mét cÊp sang hÖ
thèng ng©n hµng hai cÊp. Sù xuÊt hiÖn hµng lo¹t ng©n hµng th¬ng m¹i trong
níc vµ s x©m nhËp thÞ trêng cña c¸c ng©n hµng liªn doanh chi nh¸nh vµ v¨n
phßng ®¹i diÖn cña c¸c ng©n hµng níc ngoµi ®· lµm cho m«i trêng kinh doanh
ng©n hµng níc ngoµi ®· lµm cho m«i trêng kinh doanh ng©n hµng ë níc ta
“nãng” dÇn lªn vµ thÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc ngµy cµng
bÞ thu hÑp. §Æc biÖt trong thêi kú nµy, c¸c ®Þnh chÕ ng©n hµng ho¹t ®éng
trong sù biÕn ®éng kh«ng ngõng cña m«i trêng kinh doanh vµ cuéc chiÕn
giµnh giËt thÞ trêng diÔn ra ngµy cµng khèc liÖt. Bªn c¹nh ®ã, do sù yÕu kÐm
trong kinh doanh, c¬ chÕ chÝnh s¸ch thiÕu ®ång bé vµ cßn nhiÒu bÊt hîp lý ®·
g©y nªn t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn nghiªm träng, nî khã ®ßi gia t¨ng. §iÒu nµy
®· ®Èy c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cña níc ta vµo tr¹ng th¸i nÐ tr¸nh, co côm
trong kinh doanh trong khi ®ã lîng vèn vay l¹i bÞ ø ®äng nhiÒu (n¨m 1999 sè
lîng vèn vay bÞ ø ®äng ë c¸c ng©n hµng t¨ng 20% so víi n¨m 1998). Tríc
nh÷ng khã kh¨n ®ã, ®Ó khai th«ng nh÷ng bÕ t¾c vµ ®a ho¹t ®éng kinh doanh
cña c¸c ng©n hµng tho¸t khái t×nh tr¹ng tr× trÖ, yÕu kÐm, n©ng cao søc c¹nh
tranh, c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng ë níc ta ®· nhËn thÊy vai trß quan träng cña
Marketing nªn ®· tõng bíc chuyÓn híng kinh doanh theo triÕt lý Marketing vµ
®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn do nã cßn míi mÏ ®èi víi c¸c
ng©n hµng vÒ c¶ lý luËn l·n thùc tiÔn nªn viÖc øng dông Marketing trong kinh
doanh cßn nhiÒu yÕu kÐm vµ cha t¬ng xøng víi tiÇm quan träng cña nã. XuÊt
ph¸t tõ t×nh h×nh ®ã, ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc øng dông
Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cña níc ta
nãi chung vµ t¹i së giao dÞch I ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam nãi
riªng, em ®· chän ®Ò tµi “øng dông Marketing vµo ho¹t ®éng t¹i së giao

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
dÞch I ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ” cho ®Ò ¸n m«n häc cña
m×nh. Môc tiªu cña bµi viÕt lµ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vÒ ho¹t
®éng Marketing trong ngµnh ng©n hµng vµ thùc tr¹ng øng dông cña nã ë c¸c
ng©n hµng th¬ng m¹i cña ViÖt Nam nãi chung vµ ë së giao dÞch I ng©n hµng
®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam nãi riªng ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp cho c¸c
nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc øng ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ tõ
sau khi ph¸p lÖnh ng©n hµng ë níc ta ra ®êi (1990) th× ngµnh ng©n hµng
còng chuyÓn ®æi c¨n b¶n thèng ng©n hµng mét cÊp sang
thèng ng©n hµng hai cÊp. xuÊt hiÖn hµng lo¹t ng©n hµng th¬ng m¹i trong
níc s x©m nhËp thÞ trêng cña c¸c ng©n hµng liªn doanh chi nh¸nh v¨n
phßng ®¹i diÖn cña c¸c ng©n hµng níc ngoµi ®· lµm cho m«i trêng kinh doanh
ng©n hµng níc ngoµi ®· lµm cho m«i trêng kinh doanh ng©n hµng ë níc ta
“nãng” dÇn lªnthÞ phÇn cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc ngµy cµng
thu hÑp. §Æc biÖt trong thêi nµy, c¸c ®Þnh chÕ ng©n hµng ho¹t ®éng
trong biÕn ®éng kh«ng ngõng cña m«i trêng kinh doanh cuéc chiÕn
giµnh giËt thÞ trêng diÔn ra ngµy cµng khèc liÖt. Bªn c¹nh ®ã, do yÕu kÐm
trong kinh doanh, chÕ chÝnh s¸ch thiÕu ®ång cßn nhiÒu bÊt hîp ®·
g©y nªn t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vèn nghiªm träng, khã ®ßi gia t¨ng. §iÒu nµy
®· ®Èy c ng©n hµng th¬ng m¹i cña níc ta vµo tr¹ng th¸i tr¸nh, co côm
trong kinh doanh trong khi ®ã lîng vèn vay l¹i ø ®äng nhiÒu (n¨m 1999
lîng vèn vay ø ®äng ë c¸c ng©n hµng t¨ng 20% so víi n¨m 1998). Tríc
nh÷ng khã kh¨n ®ã, ®Ó khai th«ng nh÷ng t¾c ®a ho¹t ®éng kinh doanh
cña c¸c ng©n hµng tho¸t khái t×nh tr¹ng tr× trÖ, yÕu kÐm, n©ng cao søc c¹nh
tranh, c¸c nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng ë níc ta ®· nhËn thÊy vai trß quan träng cña
Marketing nªn ®· tõng bíc chuyÓn híng kinh doanh theo triÕt lý Marketing vµ
®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn do cßn míi ®èi víi c¸c
ng©n hµng luËn l·n thùc tiÔn nªn viÖc øng dông Marketing trong kinh
doanh cßn nhiÒu yÕu kÐm cha t¬ng xøng víi tiÇm quan träng cña nã. XuÊt
ph¸t t×nh h×nh ®ã, ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc øng dông
Marketing trong ho¹t ®éng kinh doanh ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cña níc ta
nãi chung t¹i giao dÞch I ng©n hµng ®Çu t ph¸t triÓn ViÖt Nam nãi
riªng, em ®· chän ®Ò tµi øng dông Marketing vµo ho¹t ®éng t¹i giao
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mar trong hoạt động tại Sở giao dịch 2 NH ĐT & PT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mar trong hoạt động tại Sở giao dịch 2 NH ĐT & PT VN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mar trong hoạt động tại Sở giao dịch 2 NH ĐT & PT VN 9 10 975