Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mở rộng HĐ tín dụng tài trợ XK tại NH TMCP XNK VN chi nhánh HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1619 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh

Lêi më ®Çu

Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, thÞ trêng th¬ng m¹i thÕ giíi më
réng kh«ng ngõng, nhu cÇu vÒ thÞ trêng tiªu thô hµng hãa ®ang trë thµnh nhu
cÇu cÊp b¸ch cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp
khÈu. Do kh¶ n¨ng tµi chÝnh cã h¹n mµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu
kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n hµng nhËp khÈu hoÆc cã ®ñ
vèn thu mua chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, tõ ®ã n¶y sinh quan hÖ vay mîn vµ sù
tµi trî, gióp ®ì cña ng©n hµng.
Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung vµ ng©n
hµng TMCP XNK ViÖt Nam chi nh¸nh Hµ Néi (Eximbank Hµ Néi) nãi riªng
mÆc dï ®· chó träng tíi ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu song vÉn
cha thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ vèn ng¾n, trung vµ dµi h¹n tõ
phÝa c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu.
V× vËy, t«i chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng tÝn
dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng TMCP XNK ViÖt Nam chi
nh¸nh Hµ Néi ". Víi hy väng c¸c gi¶i ph¸p ®a ra trong chuyªn ®Ò thùc tËp sÏ
cã thÓ øng dông vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng tÝn dông XNK t¹i chi nh¸nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu thµnh ba ch¬ng:
Ch¬ng 1 : TÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu trong ho¹t ®éng tÝn dông
cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng
TMCP XNK ViÖt Nam chi nh¸nh Hµ Néi
Ch¬ng 3 : Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng ho¹t ®éng
tÝn dông tµi trî XNK t¹i ng©n hµng TMCP XNK ViÖt Nam chi nh¸nh Hµ
Néi

§Æng Huy §iÖp - Líp Ng©n hµng 43B

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh

Nh©n tiÖn ®©y, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña
Th.S Lª Thanh T©m, cïng c¸c thÇy c« gi¸o Khoa Ng©n hµng – Tµi chÝnh, vµ
sù gióp ®ì, gãp ý ch©n thµnh cña c¸c anh chÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong hÖ
thèng Eximbank ®· gióp t«i hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh .

Sinh viªn: §Æng Huy §iÖp

§Æng Huy §iÖp - Líp Ng©n hµng 43B

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh

ch¬ng 1
TÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu trong ho¹t ®éng tÝn dông
cña ng©n hµng th¬ng m¹i
1/ Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông ng©n hµng.

1.1.TÝn dông vµ tÝn dông ng©n hµng.
1.1.1Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña tÝn dông Ng©n hµng
1.1.1.1.Kh¸i niÖm:
LÞch sö ph¸t triÓn cho thÊy, tÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ vµ còng lµ
mét s¶n phÈm cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Nhng chÝnh nã l¹i lµ ®éng lùc quan
träng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn lªn giai ®o¹n cao h¬n. Tån t¹i
vµ ph¸t tri...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh
Lêi më ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh thÞ trêng, thÞ trêng th¬ng i thÕ giíi më
réng kh«ng ngõng, nhu cÇu ttrêng tiªu thô hµng hãa ®ang trë thµnh nhu
cÇu cÊp b¸ch cña c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp
khÈu. Do kh¶ n¨ng tµi chÝnh n c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu
kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n hµng nhËp khÈu hoÆc cã ®ñ
vèn thu mua chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, ®ã n¶y sinh quan vay mîn
tµi trî, gióp ®ì cña ng©n hµng.
Thùc hiÖn nay cho thÊy c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung ng©n
hµng TMCP XNK ViÖt Nam chi nh¸nh Néi (Eximbank Néi) nãi riªng
mÆc ®· chó träng tíi ho¹t ®éng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu song vÉn
cha thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vèn ng¾n, trung dµi h¹n
phÝa c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu.
V× vËy, t«i chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng ho¹t ®éng tÝn
dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng TMCP XNK ViÖt Nam chi
nh¸nh Hµ Néi ". Víi hy väng c¸c gi¶i ph¸p ®a ra trong chuyªn ®Ò thùc tËp sÏ
cã thÓ øng dông vµo thùc tiÔn ho¹t ®éng tÝn dông XNK t¹i chi nh¸nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu thµnh ba ch¬ng:
Ch¬ng 1 : TÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu trong ho¹t ®éng tÝn dông
cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng tÝn dông tµi trî xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng
TMCP XNK ViÖt Nam chi nh¸nh Hµ Néi
Ch¬ng 3 : Mét gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m réng ho¹t ®éng
tÝn dông tµi trî XNK t¹i ng©n hµng TMCP XNK ViÖt Nam chi nh¸nh
Néi
§Æng Huy §iÖp - Líp Ng©n hµng 43B
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mở rộng HĐ tín dụng tài trợ XK tại NH TMCP XNK VN chi nhánh HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mở rộng HĐ tín dụng tài trợ XK tại NH TMCP XNK VN chi nhánh HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mở rộng HĐ tín dụng tài trợ XK tại NH TMCP XNK VN chi nhánh HN 9 10 210