Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực KT tư nhân của VIETCOMBANK Ba Đình

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong hÇu hÕt sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi
hiÖn nay vµ trong t¬ng lai ®Òu cã sù tham gia cña c¸c khu vùc kinh tÕ thuéc
Nhµ níc, T nh©n, vµ níc ngoµi. vµ mçi khu vùc nµy nµy ®Òu cã nh÷ng ®ãng
gãp nhÊt ®Þnh ®èi víi mçi nÒn kinh tÕ cô thÓ, tuy nhiªn theo kinh nghiÖm cña
c¸c quèc gia ph¸t triÓn trªn thÕ giíi th× khu vùc kinh tÕ t nh©n lµ khu vùc cã
®ãng gãp quan trong trong thóc ®Èy qua tr×nh ph¸t triÓn cña hä, mµ khu vùc
kinh tÕ t nh©n thêng lµ nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá. Ngay c¶ Mü mét níc
cã nÒn kinh tÕ hµng ®Çu thÕ giíi, cã c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia khæng lå, th×
viÖc ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña
khu vùc t nh©n. §èi víi viÖt nam th× khu vùc kinh tÕ t nh©n ®· cã nh÷ng ®ãng
gãp to lín nh÷ng cho kinh tÕ níc nhµ. Nhng khu vùc kinh tÕ nµy vÉn cã
nh÷ng khã kh¨n trong ®ã khã kh¨n vÒ vèn lµ vÊn ®Ò nan gi¶i hiÖn nay. HiÖn
nay t«i ®ang thùc tËp t¹i VIETCOMBANK _Ba §×nh, nªn t«i chän ®Ò tµi:
"Më réng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ t nh©n cña ng©n hµng
ngo¹i th¬ng néi chi nh¸nh _ Ba §×nh", víi dung gåm:
Ch¬ng I : Tæng quan vÒ tÝn dông vµ khu vùc kinh tÕ t nh©n.
Ch¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNT- CN Ba §×nh ®èi víi
khu vùc kinh tÕ t nh©n.
Ch¬ng III : Mét sè ý kiÕn ®Ó më réng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh
tÕ t nh©n.

SVTH: Lª SÜ TuÊn - Líp: Ng©n hµng 44C

1

Ch¬ng I
Tæng quan vÒ tÝn dông
vµ khu vùc kinh tÕ t nh©n
I.1 Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i

1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông
TÝn dông lµ danh tõ ®Ó chØ mét sè hµnh vi nh b¸n chÞu hµng ho¸, cho
vay, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu, kÝ th¸c, ph¸t hµnh giÊy b¹.
Ngµy nay khi nãi tíi tÝn dông ngêi ta nghÜ ngay tíi ng©n hµng, tÝn dông
lµ quan hÖ vay mîn, gåm c¶ ®i vay vµ cho vay.Tuy nhiªn khi nãi tíi ng©n
hµng ngêi ta chØ nghÜ lµ ng©n hµng cho vay.
Theo luËt c¸c tæ choc tÝn dông cña níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt
nam ®iÒu 49 th× : tÝn dông ®îc thÓ hiÖn díi c¸c h×nh thøc cho vay, b¶o l·nh,
cho thuª tµi chÝnh vµ c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ níc.
1.1.2.TÝnh chÊt ph¸p lý cña c¸c nghiÖp vô tÝn dông.
xÐt vÒ tÝnh chÊt ph¸t lý th× tÝn dông ®îc chia lµm 3 lo¹i nh: cho vay tiÒn,
cho vay, cho vay dùa trªn viÖc chuyÓn nhîng tr¸i quyÒn vµ tÝn dông qua ch÷a
kÝ.
Lµ nghiÖp vô tÝn dông trong ®ã ngêi cho vay cam kÕt hoµn tr¶ mét kho¶n
tiÒn vµ ngêi ®i vay cam kÕt tr¶ mét kho¶n tiÒn lín h¬n kho¶n ban ®Çu. Kho¶n
chªnh lÖch nµy gäi lµ l·i. l·i phô thuéc vµo thêi gian vµ sè lîng kho¶n vay.
Cho vay dùa t...
Lêi më ®Çu

 !"#$
%&'&(#)!"*!"
"+!,!#)-&.#
/' "
!""0!1/2&#
'3 *456(%789#$
"!&":;< =&/
!""456
'(>#/'!?"*!"
" *(%@"
*"A!""A+!7(B
:!CDEFGHI8JK%LMJ>/&:2!N
OMë réng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ t nh©n cña ng©n hµng
ngo¹i th¬ng néi chi nh¸nh _ Ba §×nh",4=#N
HFN<P4-'(
HFFNDD!$P4-%B%QH%J>/!
'(
HFFFN8$R!#S$D!$P4-!
'(
TEBNUTV+QUN%'WWH X
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực KT tư nhân của VIETCOMBANK Ba Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực KT tư nhân của VIETCOMBANK Ba Đình - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với khu vực KT tư nhân của VIETCOMBANK Ba Đình 9 10 14