Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Chóng ta ®· chøng kiÕn bao c¶nh ®æi thay trªn c¸c mÆt kinh tÕ, ®êi
sèng x· héi, khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, ®Æc biÖt lµ trong ngµnh kinh tÕ.
Tríc kia, nÕu nh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ chñ yÕu tham gia ho¹t ®éng
trong nÒn kinh tÕ lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc doanh ( Doanh nghiÖp nhµ níc ),
kinh tÕ tËp thÓ ( Hîp t¸c x· ), th× hiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng mäi
thµnh phÇn kinh tÕ tõ kinh tÕ quèc doanh, kinh tÕ tËp thÓ ®Õn c¸c hé c¸ thÓ t
nh©n… ®Òu cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô nh nhau. Mét ®iÒu tÊt yÕu cña thÞ trêng
lµ thÞ trêng tån t¹i cã c¹nh tranh, vµ tõ trong c¹nh tranh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
t nh©n c¸ thÓ ®· chøng tá ®îc søc m¹nh cña m×nh.
Tuy nhiªn níc ta hiÖn nay lµ mét níc n«ng nghiÖp víi gÇn 80% d©n sè
sèng ë n«ng th«n, h¬n 70% lao ®éng trong n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt hµng ho¸
cha ph¸t triÓn, ®¬n vÞ s¶n xuÊt chñ yÕu lµ kinh tÕ hé gia ®×nh n¨ng suÊt thÊp,
quy m« ruéng ®Êt, vèn, tiÒm lùc cßn nhá bÐ, viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ
vµo s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ, tr×nh ®é d©n chóng nh×n chung cha hiÓu biÐt nhiÒu
vÒ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸.
Trong vÊn ®Ò ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cña níc ta kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ
¸p dông khoa häc c«ng nghÖ, mµ thùc hiÖn mét cuéc c¶i c¸ch ®ång bé, ®ßi hái
nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ phøc t¹p vµ ®îc c©n nh¾c kü lìng.
Chóng ta ph¶i chó ý hÖ thèng n«ng nghiÖp nh lµ mét tæng thÓ kinh tÕ x·
héi hoµn chØnh. CÇn ph¶i cã mét chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp,
n«ng th«n mét c¸ch hoµn thiÖn. §iÒu ®ã ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò song song cÇn
gi¶i quyÕt, trong ®ã tµi chÝnh lµ vÊn ®Ò bøc sóc. Nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt vµ
®êi sèng ®èi víi n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ngµy cµng lín. §ã còng lµ nhu cÇu
l©u dµi cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc.

1

§Ó thùc sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hé nãi
riªng ph¶i kÓ ®Õn vai trß cña tÝn dông ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ vai trß cña hÖ
thèng Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trong ho¹t ®éng tÝn
dông cho kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n hiÖn nay.
Víi mong muèn t×m hiÓu v× sao tÝn dông ng©n hµng cha thùc sù chiÕm
lÜnh thÞ trêng tÝn dông n«ng th«n, vµ sau thêi gian tiÕp cËn víi thùc tÕ t×nh
h×nh cho vay hé s¶n xuÊt ë Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
huyÖn Vô B¶n – tØnh Nam §Þnh, t«i xin ®Ò cËp ®Õn ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p
nh»m më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt ë Ng©n
hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn Vô B¶n – TØnh Nam
§Þnh".
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luË...
Lêi nãi ®Çu
Chóng ta ®· chøng kiÕn bao c¶nh ®æi thay trªn c mÆt kinh tÕ, ®êi
sèng héi, khi nÒn kinh níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng theo ®Þnh h-
íng x· héi chñ nghÜa, ®Æc biÖt lµ trong ngµnh kinh tÕ.
Tríc kia, nÕu nh c¸c thµnh phÇn kinh chñ yÕu tham gia ho¹t ®éng
trong nÒn kinh tÕ lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc doanh ( Doanh nghiÖp nhµ níc ),
kinh tËp thÓ ( Hîp t¸c x· ), th× hiÖn nay trong nÒn kinh thÞ trêng mäi
thµnh phÇn kinh kinh quèc doanh, kinh tËp thÓ ®Õn c¸c thÓ t
nh©n ®Òu quyÒn lîi nghÜa vô nh nhau. Mét ®iÒu tÊt yÕu cña thÞ trêng
lµ thÞ trêng tån t¹i cã c¹nh tranh, vµ tõ trong c¹nh tranh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ
t nh©n c¸ thÓ ®· chøng tá ®îc søc m¹nh cña m×nh.
Tuy nhiªn níc ta hiÖn nay mét níc n«ng nghiÖp víi gÇn 80% d©n
sèng ë n«ng th«n, h¬n 70% lao ®éng trong n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt hµng ho¸
cha pt triÓn, ®¬n s¶n xuÊt chñ yÕu kinh gia ®×nh n¨ng suÊt thÊp,
quy m« ruéng ®Êt, vèn, tiÒm lùc cßn nhá bÐ, viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ
vµo s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ, tr×nh ®é d©n chóng nh×n chung cha hiÓu biÐt nhiÒu
vÒ nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸.
Trong vÊn ®Ò ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cña níc ta kh«ng ®¬n thuÇn chØ
¸p dông khoa häc c«ng nghÖ, mµ thùc hiÖn mét cuéc c¶i c¸ch ®ång bé, ®ßi hái
nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ phøc t¹p vµ ®îc c©n nh¾c kü lìng.
Chóng ta ph¶i chó ý hÖ thèng n«ng nghiÖp nh lµ mét tæng thÓ kinh tÕ x·
héi hoµn chØnh. CÇn ph¶i mét chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh n«ng nghiÖp,
n«ng th«n mét c¸ch hoµn thiÖn. §iÒu ®ã ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò song song cÇn
gi¶i quyÕt, trong ®ã tµi chÝnh vÊn ®Ò bøc sóc. Nhu cÇu vèn cho s¶n xuÊt
®êi sèng ®èi víi n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ngµy cµng lín. §ã còng lµ nhu cÇu
l©u dµi cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT H. Vụ Bản - Nam Định 9 10 467