Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DN NN tại chi nhánh NH Công thương Ba Đình

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp.

Lêi Më ®Çu
NÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang trªn ®µ ®æi míi, chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung bao
cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi
chñ nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®ã c¸c doanh nghiÖp nhµ níc (DNNN) lu«n
®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ-x· héi,
duy tr× vÞ thÕ chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.
Cïng víi nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt níc c¸c DNNN theo
thêi gian ®· vµ ®ang cã nh÷ng ®ãng gãp ngµy cµng t¨ng vµo GDP còng nh vµo
ng©n s¸ch nhµ níc, gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc thùc hiÖn chñ tr¬ng CNH-H§H
®Êt níc cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. Tuy nhiªn, thùc tiÔn ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t
®éng cña c¸c DNNN ®· cho thÊy mét t×nh tr¹ng ®¸ng lo ng¹i vµ ®ang trë nªn
phæ biÕn ®èi víi hÇu hÕt c¸c DNNN ®ã lµ hiÖn tîng thiÕu vèn, ®Æc biÖt lµ vèn lu
®éng. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy, ngoµi phÇn tµi trî tõ ng©n s¸ch nhµ níc, bæ
sung tõ nguån vèn tù t¹o, c¸c doanh nghiÖp thêng t×m ®Õn nguån vèn tÝn dông
ng©n hµng.
NhËn thøc râ ®îc tÇm quan träng cña c¸c DNNN vµ thùc hiÖn theo ®óng
tinh thÇn chØ ®¹o cña §¶ng vµ ChÝnh phñ, Ngµnh ng©n hµng, Ng©n hµng C«ng
th¬ng ViÖt Nam vÒ ®Çu t ph¸t triÓn cho c¸c DNNN, kinh tÕ nhµ níc. Trong
nh÷ng n¨m qua, Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Khu vùc Ba §×nh ®· cã
nhiÒu cè g¾ng tÝch cùc trong viÖc më réng tÝn dông, cung øng vèn cho c¸c
DNNN nh»m triÓn khai, më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t ®æi
míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tr×nh ®é
c¸n bé,…tõ ®ã, t¹o ra thÕ c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n trªn thÞ tr êng trong níc vµ
quèc tÕ. V× vËy, trong nhiÒu n¨m c¸c DNNN lu«n lµ ®èi tîng kh¸ch hµng phôc
vô chñ yÕu cña nghiÖp vô tÝn dông t¹i Chi nh¸nh víi sè lîng kh¸ ®«ng ®¶o, thêng chiÕm trªn 95% d nî hµng n¨m vµ lµ khu vùc mang l¹i nguån thu lín nhÊt
cho Chi nh¸nh.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Khu vùc Ba
§×nh, em nhËn thÊy ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c DNNN t¹i ®©y ®· ®¸p øng
®îc kh¸ lín nhu cÇu vèn tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
Chi nh¸nh kh«ng ngõng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò cñng cè vµ n©ng cao chÊt lîng
ho¹t ®éng tÝn dông. Tuy nhiªn, do nhiÒu nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan mµ
chÊt lîng tÝn dông vÉn cha hoµn toµn ®îc ®¶m b¶o, cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i,
víng m¾c cÇn tiÕp tôc ®îc nghiªn cøu t×m ra gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt h÷u hiÖu ®Ó
®em l¹i chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ tèt nhÊt cho viÖc ®Çu t tÝn dông. XuÊt ph¸t tõ nhËn

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp.

®...
LuËn v¨n tèt nghiÖp.
Lêi Më ®Çu
NÒn kinh ®Êt níc ®ang trªn ®µ ®æi míi, chuyÓn chÕ tËp trung bao
cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng héi
chñ nghÜa. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®ã c¸c doanh nghiÖp nhµ níc (DNNN) lu«n
®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ-x· héi,
duy tr× thÕ chñ ®¹o cña kinh nhµ níc trong nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn.
Cïng víi nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt níc c¸c DNNN theo
thêi gian ®· ®ang nh÷ng ®ãng gãp ngµy cµng t¨ng vµo GDP còng nh vµo
ng©n s¸ch nhµ níc, gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc thùc hiÖn chñ tr¬ng CNH-H§H
®Êt níc cña §¶ng Nhµ níc ta. Tuy nhiªn, thùc tiÔn ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t
®éng cña c¸c DNNN ®· cho thÊy mét t×nh tr¹ng ®¸ng lo ng¹i ®ang trë nªn
phæ biÕn ®èi víi hÇu hÕt c¸c DNNN ®ã lµ hiÖn tîng thiÕu vèn, ®Æc biÖt lµ vèn lu
®éng. §Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n nµy, ngoµi phÇn tµi trî ng©n s¸ch nhµ níc,
sung nguån vèn t¹o, c¸c doanh nghiÖp thêng t×m ®Õn nguån vèn tÝn dông
ng©n hµng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c¸c DNNN thùc hiÖn theo ®óng
tinh thÇn chØ ®¹o cña §¶ng ChÝnh phñ, Ngµnh ng©n hµng, Ng©n hµng C«ng
th¬ng ViÖt Nam ®Çu t ph¸t triÓn cho c¸c DNNN, kinh tÕ nhµ níc. Trong
nh÷ng n¨m qua, Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Khu vùc Ba §×nh ®·
nhiÒu g¾ng tÝch cùc trong viÖc réng tÝn dông, cung øng vèn cho c¸c
DNNN nh»m triÓn khai, réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t ®æi
míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, c¶i tiÕn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tr×nh ®é
c¸n bé, ®ã, t¹o ra thÕ c¹nh tranh m¹nh h¬n trªn thÞ tr êng trong níc
quèc tÕ. vËy, trong nhiÒu n¨m c¸c DNNN lu«n ®èi tîng kh¸ch hµng phôc
chñ yÕu cña nghiÖp tÝn dông t¹i Chi nh¸nh víi lîng kh¸ ®«ng ®¶o, th-
êng chiÕm trªn 95% d hµng n¨m khu vùc mang l¹i nguån thu lín nhÊt
cho Chi nh¸nh.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Khu vùc Ba
§×nh, em nhËn thÊy ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi c¸c DNNN t¹i ®©y ®· ®¸p øng
®îc kh¸ lín nhu cÇu vèn phÝa c¸c doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
Chi nh¸nh kh«ng ngõng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò cñng n©ng cao chÊt lîng
ho¹t ®éng tÝn dông. Tuy nhiªn, do nhiÒu nh©n kh¸ch quan chñ quan
chÊt lîng tÝn dông vÉn cha hoµn toµn ®îc ®¶m b¶o, cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i,
víng c cÇn tiÕp tôc ®îc nghiªn cøu t×m ra gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt h÷u hiÖu ®Ó
®em l¹i chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ tèt nhÊt cho viÖc ®Çu t tÝn dông. XuÊt ph¸t tõ nhËn
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DN NN tại chi nhánh NH Công thương Ba Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DN NN tại chi nhánh NH Công thương Ba Đình - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DN NN tại chi nhánh NH Công thương Ba Đình 9 10 998