Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với KT ngoài QD tại SGD 1 NH ĐT & PT VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n ®æi míi, ®æi míi vÒ c¬ chÕ qu¶n lý
còng nh c¬ chÕ thÞ trêng më ra nh÷ng c¬ héi còng nh th¸ch thøc cho nÒn kinh
tÕ níc nhµ. NÒn kinh tÕ níc nhµ ®ang cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ, cïng víi nã lµ
sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt còng nh dÞch vô, ngµnh ng©n hµng, gãp
mét phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn ®Êt níc.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt trong khu vùc còng nh trªn thÕ
giíi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ngµy cµng lín m¹nh vµ trong ®ã kh«ng thÓ
phñ nhËn chøc n¨ng,vai trß cña ngµnh ng©n hµng.V× vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y, viÖc c¶i c¸ch hÖ thèng ng©n hµng bao giê còng lµ ®iÓm nãng trong c¸c
ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña chÝnh phñ vµ c¸c kÕ ho¹ch hîp t¸c ph¸t triÓn víi c¸c
nhµ tµi trî quèc tÕ.
Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng tæ chøc trung gian tµi chÝnh quan träng
nhÊt, lµ tæ chøc thu hót tiÕt kiÖm lín nhÊt trong hÇu hÕt mäi nÒn kinh tÕ. Hµng
triÖu c¸ nh©n, hé gia ®×nh vµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ-x· héi ®Òu
göi tiÒn t¹i ng©n hµng. Ng©n hµng ®ãng vai trß ngêi thñ quü cho toµn x· héi;
lµ tæ chøc cho vay chñ yÕu ®èi víi doanh nghiÖp, c¸ nh©n, hé gia ®×nh vµ mét
phÇn ®èi víi Nhµ níc. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng cßn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch
kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, v× vËy lµ mét kªnh quan träng trong
chÝnh s¸ch kinh tÕ cña ChÝnh phñ nh»m æn ®Þnh kinh tÕ.
Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt nam nãi chung
vµ Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam ®· nç lùc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy nhng ®©y lµ
mét lÜnh vùc kh¸ phøc t¹p nªn khi thùc hiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ béc lé
nhiÒu h¹n chÕ.
Víi t c¸ch lµ sinh viªn ®îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh Ng©n hµng-Tµi chÝnh
taÞ trêng ®¹i häc KTQD, xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, sau mét thêi gian thùc
tËp t¹i Së giao dÞchI-Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam em xin m¹n phÐp
®îc chän ®Ò tµi "Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi kinh tÕ
ngoµi quèc doanh t¹i Së giao dÞch I- Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt
Nam" ®Ó lµm chuyªn ®Ò thôc tËp víi mong muèn gãp phÇn tæng kÕt vµ kh¸i
qu¸t lý luËn tõ thùc tiÔn, phôc vô cho viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi
thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh nãi riªng vµ c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt níc nãi chung.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, kÕt cÊu ®Ò tµi gåm:
Ch¬ng 1: Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc
doanh ë ViÖt Nam
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông Ng©n hµng ®èi ví...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n ®æi míi, ®æi míi chÕ qu¶n
còng nh chÕ thÞ trêng më ra nh÷ng c¬ héi còng nh th¸ch thøc cho nÒn kinh
tÕ níc nhµ. NÒn kinh tÕ níc nhµ ®ang cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ, cïng víi nã lµ
ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt còng nh dÞch , ngµnh ng©n hµng, p
mét phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn ®Êt níc.
Cïng víi ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt trong khu vùc còng nh trªn thÕ
giíi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang ngµy ng n m¹nh vµ trong ®ã kh«ng thÓ
phñ nhËn chøc n¨ng,vai trß cña ngµnh ng©n hµng.V× vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y, viÖc c¶i c¸ch thèng ng©n hµng bao giê còng ®iÓm nãng trong c¸c
ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña chÝnh phñ vµ c¸c kÕ ho¹ch hîp t¸c ph¸t triÓn víi c¸c
nhµ tµi trî quèc tÕ.
Ng©n hµng mét trong nh÷ng chøc trung gian tµi chÝnh quan träng
nhÊt, lµ tæ chøc thu hót tiÕt kiÖm lín nhÊt trong hÇu hÕt mäi nÒn kinh tÕ. Hµng
triÖu nh©n, hé gia ®×nhc¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ-x· héi ®Òu
göi tiÒn t¹i ng©n hµng. Ng©n hµng ®ãng vai trß ngêi thñ quü cho toµn héi;
chøc cho vay chñ yÕu ®èi víi doanh nghiÖp, nh©n, gia ®×nh mét
phÇn ®èi víi N níc. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng n thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch
kinh tÕ, ®Æc biÖt chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, v× vËy mét kªnh quan träng trong
chÝnh s¸ch kinh tÕ cña ChÝnh phñ nh»m æn ®Þnh kinh tÕ.
Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï hÖ thèng Ng©n hµng ViÖt nam nãi chung
Ng©n hµng §Çu t Ph¸t triÓn ViÖt nam ®· lùc t×m ra c¸c gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh nµy nhng ®©y
mét lÜnh vùc kh¸ phøc t¹p nªn khi thùc hiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ béc
nhiÒu h¹n chÕ.
Víi t ch sinh viªn ®îc ®µoo chuyªn ngµnh Ng©n hµng-Tµi chÝnh
taÞ trêng ®¹i häc KTQD, xuÊt ph¸t nhËn thøc trªn, sau mét thêi gian thùc
tËp t¹i Së giao dÞchI-Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt nam em xin m¹n phÐp
®îc chän ®Ò tµi "Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi kinh
ngoµi quèc doanh t¹i giao dÞch I- Ng©nng §Çu t Ph¸t triÓn ViÖt
Nam" ®Ó lµm chuyªn ®Ò thôc tËp i mong muèn gãp phÇn tæng kÕt vµ kh¸i
qu¸t luËn tõ thùc tiÔn, phôc cho viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi
thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh nãi riªng vµ c«ng cuéc CNH-H§H ®Êt n-
íc nãi chung.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với KT ngoài QD tại SGD 1 NH ĐT & PT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với KT ngoài QD tại SGD 1 NH ĐT & PT VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với KT ngoài QD tại SGD 1 NH ĐT & PT VN 9 10 785