Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với tp KT ngoài QD tại chi nhánh NH ACB Hải Phòng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

§µo ThÞ Phóc

Môc lôc

Lêi më ®Çu

Trang

Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng tÝn dông ®èi
víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh…………………………… 1
1.Tæng quan vÒ kinh tÕ ngoµi quèc doanh…………………………………1

1.1.

Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ ngoµi quèc doanh……………………………… 1

1.2.

§Æc ®iÓm cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë níc ta hiÖn nay.2

1.3.

Vai trß cña kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta… 3

2. TÝn dông ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh………………5

2.1. TÝn dông ng©n hµng………………………………………………………
5
2.1.1.

Kh¸i

niÖm………………………………………………………………………… 5
2.1.2.Nguyªn

t¾c

cña

tÝn

dông

ng©n

hµng……………………………………………6
2.2. Ph©n lo¹i tÝn dông ng©n hµng……………………………………………
6
3. ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng………………………………………………7

3.1. ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng………………………………………… .7
3.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng………… ..8
3.2.1.

VÒ

phÝa

ng©n

hµng……………………………………………………………...8
3.2.2.

VÒ

phÝa

kh¸ch

hµng……………………………………………………………..9
3.2.3.C¸c nh©n tè kh¸c………………………………………………………………
10

Trang1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

§µo ThÞ Phóc

Ch¬ng II: Ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh
tÕ ngoµi quèc doanh t¹i NHTM Cæ phÇn ¸ ch©u H¶i
Phßng
……………………………………………………………………… .11

1.

Kh¸i qu¸t vÒ nHTM cæ phÇn ¸ ch©u h¶i phßng……………………11

1.1.

Giíi

thiÖu

chung………………………………………………………… ..11
1.2.

C¬

cÊu

tæ

chøc…………………………………………………………… .11
1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM Cæ phÇn ¸ ch©u H¶i Phßng
trong thêi gian qua……………………………………………………… .13
2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ngoµi quèc doanh t¹i NHTM Cæ
phÇn ¸ ch©u H¶i Phßng …………………………………………………………..17

2.1.VÒ c¬ cÊu tÝn dông……………………………………………………… 17
2.2. VÒ chÊt lîng tÝn dông………………………………………………… 19
2.3. §¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông ngoµi quèc doanh ë NHTM Cæ
phÇn ¸ ch©u H¶i Phßng…………………………………………………… .22
2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc………………………………………………………
22
2.3.2.

H¹n

chÕ

vµ

nguyªn

nh©n……………………………………………………..24
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn
dông ngoµi quèc doanh ë NHTM Cæ phÇn ¸ ch©u H¶i
Phßng
…………………………………………………………………… ..27
1. §Þnh híng ho¹t ®éng tÝn dông ngoµi quèc doanh cña NHTM Cæ
phÇn ¸ ch©u H¶i Phßng……………………………………………………………27
2. Mét sè kiÕn nghÞ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi khu vùc
kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë NHTM Cæ phÇn ¸ ch©u H¶i Phßng………28

Trang2

LuËn v¨n tèt nghiÖp

§µo ThÞ Phóc

2.1. KiÕn nghÞ víi chi nh¸nh NHTM Cæ phÇn ¸ ch©u H¶i Phßng ……… 28
2.1.1. N©ng cao chÊt lîng thÈm ®Þnh dù ¸n…………………………………….29
2.1.2. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra...
LuËn v¨n tèt nghiÖp §µo ThÞ Phóc
Môc lôc
Lêi më ®Çu Trang
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung chÊt lîng tÝn dông ®èi
víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh 1
1.Tæng quan vÒ kinh tÕ ngoµi quèc doanh…………………………………1
1.1. Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ ngoµi quèc doanh 1
1.2. §Æc ®iÓm cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë níc ta hiÖn nay.2
1.3. Vai trß cña kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta 3
2. TÝn dông ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh………………5
2.1. TÝn ng ng©n ng
5
2.1.1. Kh¸i
niÖm 5…………………………………………………………………………
2.1.2.Nguyªn t¾c cña tÝn dông ng©n
hµng 6……………………………………………
2.2. Ph©n lo¹i tÝn dông ng©n hµng
6
3. ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng………………………………………………7
3.1. ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng .7
3.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng ..8
3.2.1. phÝa ng©n
hµng ...8……………………………………………………………
3.2.2. phÝa kh¸ch
hµng ..9……………………………………………………………
3.2.3.C¸c nh©n tè kh¸c………………………………………………………………
10
Trang1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với tp KT ngoài QD tại chi nhánh NH ACB Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với tp KT ngoài QD tại chi nhánh NH ACB Hải Phòng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với tp KT ngoài QD tại chi nhánh NH ACB Hải Phòng 9 10 160