Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn trong HT NH TM nước ta

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

HÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i níc ta ®ang vµo giai ®o¹n chuÈn bÞ cho
qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong kho¶ng gÇn chÝn n¨m
n÷a, khi hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Mü cã hiÖu lùc ®èi víi thÞ trêng tµi chÝnh
tiÒn tÖ th× vÒ mÆt luËt ph¸p ng©n hµng th¬ng m¹i níc ta hoµn toµn ®îc ®èi
xö b×nh ®¼ng nh ng©n hµng níc ngoµi kh¸c. §iÒu nµy cho thÊy nÕu nh ng©n
hµng th¬ng m¹i níc ta ®ang ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc c¹nh tranh míi
trong t¬ng lai.
H×nh thøc ng©n hµng liªn doanh lµ h×nh thøc míi ë ViÖt Nam, xuÊt
hiÖn vµo ®Çu nh÷ng n¨m 90. ViÖc thµnh lËp c¸c ng©n hµng liªn doanh ë níc
ta lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®Ó ng©n hµng th¬ng
m¹i níc ta cã dÞp häc hái kinh nghiÖm cña c¸c níc b¹n, n©ng søc c¹nh
tranh cña ng©n hµng m×nh.
Ng©n hµng liªn doanh Chohung vina lµ ng©n hµng liªn doanh gi÷a ViÖt
Nam vµ níc Hµn Quèc. §©y lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng liªn doanh ho¹t
®éng hiÖu qu¶ ë níc ta, h¬n n÷a Hµn Quèc còng lµ mét níc cã hÖ thèng
ng©n hµng ph¸t triÓn m¹nh, do ®ã häc tËp kinh nghiÖm kinh doanh cña
ng©n hµng liªn doanh Chohung vina lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi hÖ
thèng ng©n hµng th¬ng m¹i níc ta.
XuÊt ph¸t tõ ®iÒu nµy nªn em chän thùc tËp t¹i ng©n hµng liªn doanh
Chohung vina. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë ng©n hµng liªn doanh Chohung
vina em nhËn thÊy ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n cña hä rÊt tèt cã chÊt lîng
cao do ®ã em t×m hiÓu vÒ kinh nghiÖm ho¹t ®éng cña ng©n hµng liªn doanh
Chohung vina, qua ®ã ng©n hµng th¬ng m¹i níc ta cã thÓ tham kh¶o vµ cã
thÓ ¸p dông thµnh nh÷ng gi¶i ph¸p cña m×nh. §Ò tµi nh sau:

“Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n ë hÖ thèng ng©n
hµng th¬ng m¹i níc ta
(nghiªn cøu tõ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi nh¸nh ng©n hµng liªn doanh
Chohung vina)”
LuËn v¨n nµy gåm ba phÇn chÝnh nh sau:
Ch¬ng1: Lý luËn chung vÒ chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng
th¬ng m¹i.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n t¹i chi nh¸nh
ng©n hµng liªn doanh Chohung vina.
Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n ë hÖ thèng
ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam (nghiªn cøu tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng cña ng©n
hµng Chohung vina).
Do thêi gian lµm viÖc t¹i ng©n hµng cha l©u vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt thùc
tÕ cã h¹n nªn luËn v¨n nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy,
em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp, chØ b¶o quý b¸u cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c
c« chó trong ng©n hµng ®Ó luËn v¨n ®îc hoµn chØnh, gãp mét phÇn nhá bÐ
vµo viÖc nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao chÊt lîng ho¹t
®éng tÝn dông cña ho¹t ...
Lêi nãi ®Çu

HÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i níc ta ®ang vµo giai ®o¹n chuÈn bÞ cho
qu¸ tr×nh héi nhËp o nÒn kinh thÕ giíi. Trong kho¶ng gÇn chÝn n¨m
n÷a, khi hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Mü cã hiÖu lùc ®èi víi thÞ trêng tµi chÝnh
tiÒn th× mÆt luËt ph¸p ng©n hµng th¬ng m¹i níc ta hoµn toµn ®îc ®èi
xö b×nh ®¼ng nh ng©n hµng níc ngoµi kh¸c. §iÒu nµy cho thÊy nÕu nh ng©n
hµng th¬ng i níc ta ®ang ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc c¹nh tranh míi
trong t¬ng lai.
H×nh thøc ng©n hµng liªn doanh h×nh thøc míi ë ViÖt Nam, xuÊt
hiÖn vµo ®Çu nh÷ng n¨m 90. ViÖc thµnh lËp c¸c ng©n hµng liªn doanh ë níc
ta mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng Nhµ níc ®Ó ng©n hµng th¬ng
m¹i níc ta dÞp häc hái kinh nghiÖm cña c¸c níc b¹n, ng søc c¹nh
tranh cña ng©n hµng m×nh.
Ng©n hµng liªn doanh Chohung vina lµ ng©n hµng liªn doanh gi÷a ViÖt
Nam níc Hµn Quèc. §©y mét trong nh÷ng ng©n hµng liªn doanh ho¹t
®éng hiÖu qu¶ ë níc ta, h¬n n÷a Hµn Quèc còng mét níc thèng
ng©n hµng ph¸t triÓn m¹nh, do ®ã häc tËp kinh nghiÖm kinh doanh cña
ng©n hµng liªn doanh Chohung vina lµ mét ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi
thèng ng©n hµng th¬ng m¹i níc ta.
XuÊt ph¸t ®iÒu nµy nªn em chän thùc tËp t¹i ng©n hµng liªn doanh
Chohung vina. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë ng©n hµng liªn doanh Chohung
vina em nhËn thÊy ho¹t ®éng tÝn dông ng¾n h¹n cña rÊt tèt chÊt lîng
cao do ®ã em t×m hiÓu kinh nghiÖm ho¹t ®éng cña ng©n hµng liªn doanh
Chohung vina, qua ®ã ng©n hµng th¬ngi níc ta thÓ tham kh¶o
thÓ ¸p dông thµnh nh÷ng gi¶i ph¸p cña m×nh. §Ò tµi nh sau:
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn trong HT NH TM nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn trong HT NH TM nước ta - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn trong HT NH TM nước ta 9 10 88