Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng tại NH TMCP Quân Đội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i Ng©n hµng t.m.c.p Qu©n ®éi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lêi më ®Çu

Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng m¾t xÝch quan träng cÊu thµnh nªn sù
vËn ®éng nhÞp nhµng cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, ng©n
hµng cã nhiÖm vô tham gia b×nh æn thÞ trêng tiÒn tÖ, kiÒm chÕ vµ ®Èy lïi l¹m
ph¸t, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, gióp ®ì c¸c nhµ ®Çu t, ph¸t triÓn
thÞ trêng vèn, thÞ trêng ngo¹i hèi, tham gia thanh to¸n vµ hç trî thanh to¸n...
Trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng th× ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét lÜnh vùc
quan träng, quan hÖ tÝn dông lµ quan hÖ x¬ng sèng, quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng
kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ nã cßn lµ nguån sinh lîi chñ yÕu, quyÕt
®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña ng©n hµng.Nhng ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i
nhiÒu rñi ro nhÊt ngay c¶ ®èi víi c¸c kho¶n vay cã tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp
còng ®îc x¸c ®Þnh cã hÖ sè rñi ro lµ 50%.Trªn thùc tÕ, nhiÒu nh©n viªn ng©n
hµng quan niÖm cho vay cã tµi s¶n thÕ chÊp vµ kh«ng vît qu¸ tû lÖ quy ®Þnh lµ
an toµn nhÊt. Thùc ra quan niÖm nµy lµ hoµn toµn sai lÇm, bëi khi cho vay
ph¶i chó ý ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty th× ®ã
míi lµ vÊn ®Ò quan träng nhÊt, cßn thÕ chÊp chØ lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn
cÇn ph¶i cã ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc cho
ng©n hµng.
Hoµ cïng víi sù ®æi míi cña toµn bé hÖ thèng ng©n hµng, Ng©n hµng
th¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi trong nh÷ng n¨m qua ®· rÊt chó träng tíi ho¹t
®éng tÝn dông vµ ®ang tõng bíc hoµn thiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña
m×nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong lóc sù qu¶n lý kinh tÕ, sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý
trong lÜnh vùc ng©n hµng ®ang diÔn ra hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng. Song sÏ
lµ kh«ng ph¶i khi muèn hoµn thiÖn h¬n mµ l¹i kh«ng chÊp nhËn nh÷ng phÇn
cßn thiÕu sãt cßn tån t¹i trong ho¹t déng tÝn dông cña m×nh.

Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, häc tËp, t×m hiÓu ®Ó cã thÓ tiÕp cËn, x©m
nhËp vµ tõ nh÷ng yªu cÇu tõ tiÔn ®Æt ra, ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i
Sinh viªn: Phan Trµ My

Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i Ng©n hµng t.m.c.p Qu©n ®éi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi ®îc sù gióp ®ì vµ khuyÕn khÝch cña
c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa, c¸c c« chó, anh chÞ trong ng©n hµng, em ®· m¹nh
d¹n ®i vµo n...
Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i Ng©n hµng t.m.c.p Qu©n ®éi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lêi më ®Çu
Ng©n hµng mét trong nh÷ng m¾t xÝch quan träng cÊu thµnh nªn
vËn ®éng nhÞp nhµng cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi c¸c ngµnh kinh kh¸c, ng©n
hµng nhiÖm tham gia b×nh æn thÞ trêng tiÒn tÖ, kiÒm chÕ ®Èy lïi l¹m
ph¸t, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, gióp ®ì c¸c nhµ ®Çu t, ph¸t triÓn
thÞ trêng vèn, thÞ trêng ngo¹i hèi, tham gia thanh to¸n vµ hç trî thanh to¸n...
Trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng tho¹t ®éng tÝn dông lµ mét lÜnh vùc
quan träng, quan hÖ tÝn dông lµ quan hÖ x¬ng sèng, quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng
kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµcßn lµ nguån sinh lîi cyÕu, quyÕt
®Þnh tån t¹i, ph¸t triÓn cña ng©n hµng.Nhng ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i
nhiÒu rñi ro nhÊt ngay ®èi víi c¸c kho¶n vay cã tµi s¶n cÇm cè, thÕ chÊp
còng ®îc x¸c ®Þnh sè rñi ro 50%.Trªn thùc tÕ, nhiÒu nh©n viªn ng©n
hµng quan niÖm cho vay cã tµi s¶n thÕ chÊp vµ kh«ng vît qu¸ tû lÖ quy ®Þnh lµ
an toµn nhÊt. Thùc ra quan niÖm nµy hoµn toµn sai lÇm, bëi khi cho vay
ph¶i c ý ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng kh n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty t ®ã
míi vÊn ®Ò quan träng nhÊt, cßn thÕ chÊp chØ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn
cÇn ph¶i cã ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc cho
ng©n hµng.
Hoµ cïng víi sù ®æi míi cña toµn thèng ng©n hµng, Ng©n hµng
th¬ng m¹i phÇn Qu©n ®éi trong nh÷ng n¨m qua ®· rÊt chó träng tíi ho¹t
®éng tÝn dông ®ang tõng bíc hoµn thiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña
m×nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc trong lóc sù qu¶n lý kinh tÕ, sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý
trong lÜnh vùc ng©n hµng ®ang diÔn ra hÕt søc phong phó vµ ®a d¹ng. Song sÏ
kh«ng ph¶i khi muèn hoµn thiÖn h¬n l¹i kh«ng chÊp nhËn nh÷ng phÇn
cßn thiÕu sãt cßn tån t¹i trong ho¹t déng tÝn dông cña m×nh.
Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, häc tËp, t×m hiÓu ®Ó cã thÓ tiÕp cËn, m
nhËp vµ nh÷ng yªu cÇu tõ tiÔn ®Æt ra, ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh thùc p t¹i
Sinh viªn: Phan Trµ My
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng tại NH TMCP Quân Đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng tại NH TMCP Quân Đội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng tại NH TMCP Quân Đội 9 10 86