Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH ĐT & PT Hải Dương

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Hoµng YÕn Lan

GVHD: Ths.

Lêi më ®Çu
Cïng víi sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ, nhu cÇu
vèn ®· vµ ®ang lµ mét nhu cÇu v« cïng cÊp thiÕt cho viÖc x©y dùng c¬ së h¹
tÇng, trang thiÕt bÞ còng nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Cã vèn chóng ta míi
cã thÓ thùc hiÖn ®îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, mµ ®Æc biÖt lµ nguån vèn
trung dµi h¹n. Trªn nÒn t¶ng ®ã NHTM víi t c¸ch lµ trung t©m tiÒn tÖ- tÝn
dông cña nÒn kinh tÕ ®· ®Æt ra môc tiªu toµn ngµnh lµ: “ T×m c¸ch më réng vµ
n©ng cao tû träng c¸c nguån vèn trung- dµi h¹n nh»m ®Çu t vµo c¬ së vËt chÊt
kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc më réng s¶n xuÊt vµ lu
th«ng hµng ho¸”.
Lµ mét bé phËn trong hÖ thèng NHTM ViÖt Nam Chi nh¸nh Ng©n hµng
§T&PT H¶i D¬ng ®· chñ tr¬ng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông trung- dµi h¹n
®èi víi c¸c DN thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ bªn c¹nh ho¹t ®éng tÝn dông
ng¾n h¹n truyÒn thèng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng tÝn dông trungdµi h¹n cña Chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ song cßn kh«ng Ýt nh÷ng
mÆt h¹n chÕ vÒ quy m« còng nh chÊt lîng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa cña vÊn ®Ò trªn em ®· chän ®Ò
tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng §T&PT H¶i D¬ng” ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: TÝn dông vµ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n cña NHTM trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh
Ng©n hµng §T&PT H¶i D¬ng
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung- dµi h¹n
t¹i Chi nh¸nh NH§T&PT H¶i D¬ng.
Do thêi gian t×m hiÓu vµ kh¶ n¨ng tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em
cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý nhËn xÐt cña c¸c thÇy c«
®Ó luËn v¨n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.

SV: NguyÔn §øc Hïng- líp 7.13

Trêng §HKD&CN Hµ Néi

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Hoµng YÕn Lan

GVHD: Ths.

Ch¬ng I
TÝn dông vµ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n
cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng
1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung- dµi h¹n
1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ NHTM.
NHTM lµ mét tæ chøc tÝn dông kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ
thêng xuyªn lµ nhËn göi tiÒn cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö
dông sè tiÒn göi ®ã ®Ó cho vay ®Çu t, thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕt khÊu vµ lµm
c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n.
Ngµy nay, ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc m«i giíi trªn thÞ truêng tµi chÝnh ngµy
cµng ph¸t triÓn vÒ sè lîng, quy m«, ho¹t ®éng ®a d¹ng phong phó ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp GVHD: Ths.
Hoµng YÕn Lan
Lêi më ®Çu
Cïng víi t¨ng trëng ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ, nhu cÇu
vèn ®· ®ang mét nhu cÇu cïng cÊp thiÕt cho viÖc x©y dùng
tÇng, trang thiÕt còng nh chuyÓn dÞch cÊu kinh tÕ. vèn chóng ta míi
thÓ thùc hiÖn ®îc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, ®Æc biÖt nguån vèn
trung dµi h¹n. Trªn nÒn t¶ng ®ã NHTM víi t c¸ch trung t©m tiÒn tÖ- tÝn
dông cña nÒn kinh tÕ ®· ®Æt ra môc tiªu toµn ngµnh lµ: “ T×m c¸ch më réng
n©ng caoträng c¸c nguån vèn trung- dµi h¹n nh»m ®Çu t vµo c¬vËt chÊt
kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ trùc tiÕp phôc vô cho viÖc më réng s¶n xuÊt vµ lu
th«ng hµng ho¸”.
mét phËn trong thèng NHTM ViÖt Nam Chi nh¸nh Ng©n hµng
§T&PT H¶i D¬ng ®· chñ tr¬ng ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông trung- dµi h¹n
®èi víi c¸c DN thuéc mäi thµnh phÇn kinh bªn c¹nh ho¹t ®éng tÝn dông
ng¾n h¹n truyÒn thèng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng tÝn dông trung-
dµi h¹n cña Chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ song cßn kh«ng Ýt nh÷ng
mÆt h¹n chÕ vÒ quy m« còng nh chÊt lîng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng ý nghÜa cña vÊn ®Ò trªn em ®· chän ®Ò
tµi: Mét gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung- dµi n t¹i Chi
nh¸nh Ng©n hµng §T&PT H¶i D¬ng” ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: TÝn dông vµ hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n cña NHTM trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh
Ng©n hµng §T&PT H¶i D¬ng
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung- dµi h¹n
t¹i Chi nh¸nh NH§T&PT H¶i D¬ng.
Do thêi gian t×m hiÓu vµ kh¶ n¨ng tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em
cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc gãp ý nhËn xÐt cña c¸c thÇy
®Ó luËn v¨n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
SV: NguyÔn §øc Hïng- líp 7.13 Trêng §HKD&CN Hµ Néi
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH ĐT & PT Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH ĐT & PT Hải Dương - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn chi nhánh NH ĐT & PT Hải Dương 9 10 439