Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 1 lần
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Vò V¨n Cêng

Lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt níc
®ang tõng bíc vµo ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn hiÖn nay tèc ®é c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang bÞ ch÷ng l¹i bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau
mµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ vÊn ®Ò vÒ vèn. Cã thÓ
nãi vèn lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së ®Çu tiªn ®Ó c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt
kinh doanh vµ ®æi míi c«ng nghÖ. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¹o vèn b»ng
nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: cã thÓ tÝch luü tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, huy
®éng vèn, liªn doanh liªn kÕt, hay vay mîn chiÕm dông vèn cña c¸c doanh
nghiÖp kh¸c. Nhng muèn æn ®Þnh vµ cã lîi thÕ nhÊt gióp c¸c doanh nghiÖp
t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ lµ nguån vèn trung vµ
dµi h¹n tõ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i.
HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang thiÕu vèn nhÊt lµ vèn trung vµ dµi
h¹n trong khi vèn tån ®äng trong c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ Ýt.
Nh vËy, kh«ng ph¶i chóng ta thiÕu vèn mµ lµ chóng ta cha cã c¸ch chuyÓn
vèn huy ®éng ®îc vµo s¶n xuÊt kinh doanh. NHNo&PTNT Hµ Néi còng
kh«ng n»m ngoµi t×nh tr¹ng ®ã. HiÖn nay nguån vèn cho vay trung vµ dµi
h¹n cña Ng©n hµng kÐm ®a d¹ng vª c¬ cÊu kh¸ch hµng. HÇu nh Ng©n hµng
chØ tËp trung vµo doanh nghiÖp Nhµ níc, cha quan t©m tíi c¸c ®èi tîng
kh¸ch hµng kh¸c ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh.
V× lý do ®ã “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi
h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi ®îc chän lµm ®Ò tµi nh»m ®¸p øng ®ßi hái
thiÕt thùc cña thùc tiÔn, võa mang tÝnh thêi sù trong kinh doanh tiÒn tÖ cña
Ng©n hµng hiÖn nay.
Tõ nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng
th¬ng m¹i, bµi viÕt nµy sÏ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, t×m nguyªn nh©n
dÉn ®Õn c¸c mÆt h¹n chÕ hiÖn nay t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi.
§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña bµi viÕt nµy lµ ho¹t ®éng tÝn dông
trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi tõ 2000 ®Õn n¨m 2002. Bµi viÕt
nµy ®îc kÕt cÊu nh sau:
Ch¬ng I. TÝn dông Ng©n hµng vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n
Ch¬ng II Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng
N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.
Ch¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i
Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em
rÊt mong sÏ nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®Ó
vÊn ®Ò nghiªn cøu ®îc hoµn thiÖn h¬n.
§Ó hoµn thiÖn bµi viÕt nµy, tríc hÕt em xin ch©n thµnh c¶m ...
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Vò V¨n Cêng
Lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt níc
®ang tõng bíc vµo ®êi sèng kinh héi. Tuy nhiªn hiÖn nay tèc ®é c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ang bÞ ch÷ng l¹i bëi nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau
mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng nhÊt vÊn ®Ò vèn. thÓ
nãi vèn tiÒn ®Ò, së ®Çu tiªn ®Ó c¸c doanh nghiÖp réng s¶n xuÊt
kinh doanh ®æi míi c«ng nghÖ. C¸c doanh nghiÖp thÓ t¹o vèn b»ng
nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: thÓ tÝch luü tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, huy
®éng vèn, liªn doanh liªn kÕt, hay vay mîn chiÕm dông vèn cña c¸c doanh
nghiÖp kh¸c. Nhng muèn æn ®Þnh cã lîi thÕ nhÊt gióp c¸c doanh nghiÖp
t¨ng cêng vËt chÊt thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ nguån vèn trung
dµi h¹n tõ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i.
HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®ang thiÕu vèn nhÊt lµ vèn trung dµi
h¹n trong khi vèn tån ®äng trong c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng ph¶i Ýt.
Nh vËy, kh«ng ph¶i chóng ta thiÕu vèn chóng ta cha c¸ch chuyÓn
vèn huy ®éng ®îc vµo s¶n xuÊt kinh doanh. NHNo&PTNT Néi còng
kh«ng n»m ngoµi t×nh tr¹ng ®ã. HiÖn nay nguån vèn cho vay trung dµi
h¹n cña Ng©n hµng kÐm ®a d¹ng vª cÊu kh¸ch hµng. u nh Ng©n hµng
chØ tËp trung vµo doanh nghiÖp Nhµ níc, cha quan t©m tíi c¸c ®èi tîng
kh¸ch hµng kh¸c ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh.
do ®ã Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi
h¹n t¹i NHNo&PTNT Néi ®îc chän lµm ®Ò tµi nh»m ®¸p øng ®ßi hái
thiÕt thùc cña thùc tiÔn, võa mang tÝnh thêi trong kinh doanh tiÒn cña
Ng©n hµng hiÖn nay.
nh÷ng lý luËn b¶n tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng
th¬ng m¹i, bµi viÕt nµy sÏ ph©n tÝch®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, t×m nguyªn nh©n
dÉn ®Õn c¸c mÆt h¹n chÕ hiÖn nay t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi.
§èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña bµi viÕt nµy lµ ho¹t ®éng tÝn dông
trung dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Néi 2000 ®Õn n¨m 2002. Bµi viÕt
nµy ®îc kÕt cÊu nh sau:
Ch¬ng I. TÝn dông Ng©n hµng vµ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n
Ch¬ng II Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng
N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.
Ch¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i
Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em
rÊt mong nhËn ®îc ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o b¹n ®Ó
vÊn ®Ò nghiªn cøu ®îc hoµn thiÖn h¬n.
§Ó hoµn thiÖn bµi viÕt nµy, tríc hÕt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi c«
gi¸o Ph¹m Hång V©n- ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh
thùc hiÖn bµi viÕt nµy. §ång thêi em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c
Líp: Ng©n hµng 41C
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NH NN & PTNT HN 9 10 981