Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1845 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu.................................................................................................................5
Ch¬ng i

Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i........................................................................................................................7
i.Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i..................................................................7

1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i.................................................................7
2. Chøc n¨ng cña ng©n hµng th¬ng m¹i..............................................................8
3. Vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng....................9
ii. TÝn dông trung dµi h¹n cña hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i..............9

1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña tÝn dông ng©n hµng...............................................9
2. TÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i.......................................10
2.1. Kh¸i niÖm tÝn dông trung dµi h¹n vµ sù cÇn thiÕt cña nã..................................10
2.1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông trung dµi h¹n..................................................................11
2.1.2. Nguån vèn ®Ó thùc hiÖn tÝn dông trung dµi h¹n............................................11
2.1.3. Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông trung dµi h¹n.........................................................12
2.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n................................................................14
2.3. Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n....................................................................15
2.3.1. §èi víi ng©n hµng.........................................................................................15
2.3.2. §èi víi doanh nghiÖp.....................................................................................16
2.3.3. §èi víi nÒn kinh tÕ.........................................................................................17
3. ChÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n...................................................................19
3.1. Kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n...................................................19
3.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n..................................20

Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam

1

3.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n....................22
3.3.1. Nh÷ng nh©n tè vÒ phÝa kh¸ch...
Môc lôc
Lêi më ®Çu.................................................................................................................5
Ch¬ng i
Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng th-
¬ng m¹i........................................................................................................................7
i.Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i..................................................................7
1. Kh¸i niÖm vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i.................................................................7
2. Chøc n¨ng cña ng©n hµng th¬ng m¹i..............................................................8
3. Vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng....................9
ii. TÝn dông trung dµi h¹n cña hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i..............9
1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña tÝn dông ng©n hµng...............................................9
2. TÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i.......................................10
2.1. Kh¸i niÖm tÝn dông trung dµi h¹n vµ sù cÇn thiÕt cña nã..................................10
2.1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông trung dµi h¹n..................................................................11
2.1.2. Nguån vèn ®Ó thùc hiÖn tÝn dông trung dµi h¹n............................................11
2.1.3. Sù cÇn thiÕt cña tÝn dông trung dµi h¹n.........................................................12
2.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông trung dµi h¹n................................................................14
2.3. Vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n....................................................................15
2.3.1. §èi víi ng©n hµng.........................................................................................15
2.3.2. §èi víi doanh nghiÖp.....................................................................................16
2.3.3. §èi víi nÒn kinh tÕ.........................................................................................17
3. ChÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n...................................................................19
3.1. Kh¸i niÖm chÊt l îng tÝn dông trung dµi h¹n ...................................................19
3.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l îng tÝn dông trung dµi h¹n ..................................20
Gi¶i ph¸p më réng vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Nng©n hµng ngo¹i th¬ng ViÖt Nam
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại VIETCOMBANK 9 10 207