Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng XNK tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam díi sù chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ
níc nh÷ng n¨m qua ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ (møc t¨ng trëng GDP b×nh
qu©n ®¹t 7-9%, kiÒm chÕ l¹m ph¸t ë møc mét con sè, thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ
ngµy cµng ®îc më réng...). Cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy lµ nhê mét phÇn kh«ng nhá
vµo sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ cña ViÖt Nam th«ng qua viÖc
thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kinh tÕ më vµ tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p c¶i c¸ch kinh tÕ trªn
nhiÒu mÆt theo xu híng quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸.
NhiÒu n¨m tríc ®©y, ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ cña ViÖt Nam cha ph¸t triÓn
®óng víi kh¶ n¨ng vµ ph¸t huy tèt vai trß cña nã ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Cã
nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn h¹n chÕ nµy vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ
chóng ta thiÕu nh÷ng nguån vèn tµi trî cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong ®ã ®Æc
biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ nguån tÝn dông ng©n hµng.
ViÖc ph¸t triÓn h×nh thøc tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng kh«ng chØ
mang l¹i lîi Ých cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu mµ cßn mang l¹i lîi Ých cho toµn x·
héi vµ ngay c¶ b¶n th©n ng©n hµng bëi tÝn dông lµ ho¹t ®éng sinh lêi chñ yÕu cña
ng©n hµng. NhËn thøc râ vÊn ®Ò ®ã, Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc
§èng §a (ICBV) lµ mét ng©n hµng chñ lùc trong lÜnh vùc c«ng th¬ng nghiÖp ®·
triÓn khai ®· b¾t ®Çu triÓn khai ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu vµ bíc ®Çu ®· cã
nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ICBV cßn nhiÒu h¹n chÕ,
chÊt lîng tÝn dông cha cao. Do vËy, viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông xuÊt nhËp
khÈu trë thµnh mét ®ßi hái bøc xóc ®èi víi Ng©n hµng hiÖn nay.
Tríc yªu cÇu trªn t«i chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc
§èng §a” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
• Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, môc lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o. LuËn
v¨n ®îc kÕt cÊu theo 3 ch¬ng:
1

Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chÊt lîng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ng©n
hµng th¬ng m¹i
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng th¬ng khu vùc §èng §a
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i
Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc §èng §a
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc nghiªn cøu, häc hái ®Ó hoµn thµnh kho¸
luËn, song ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. T«i rÊt mong
nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn quý b¸u cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó kho¸ luËn cã ý
nghÜa h¬n.
T«i xin ...
Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc ®æi míi cña nÒn kinh ViÖt Nam díi chØ ®¹o cña §¶ng N
níc nh÷ng n¨m qua ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng (møc t¨ng trëng GDP b×nh
qu©n ®¹t 7-9%, km chÕ l¹m ph¸t ë møc mét con sè, thÞ trêng trong nícquèc
ngµy cµng ®îc réng...). ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nµy nhê mét phÇn kh«ng nhá
vµo thµnh c«ng trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc cña ViÖt Nam th«ng qua viÖc
thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kinh tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p c¶i c¸ch kinh tÕ trªn
nhiÒu mÆt theo xu híng quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸.
NhiÒu n¨m tríc ®©y, ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ cña ViÖt Nam cha ph¸t triÓn
®óng víi kh¶ n¨ng ph¸t huy tèt vai trß cña ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ. Cã
nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn h¹n chÕ nµy vµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©nb¶n
chóng ta thiÕu nh÷ng nguån vèn tµi trî cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong ®ã ®Æc
biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ nguån tÝn dông ng©n hµng.
ViÖc ph¸t triÓn h×nh thøc tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ng©n hµng kh«ng chØ
mang l¹i lîi Ých cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cßn mang l¹i lîi Ých cho toµn
héi ngay b¶n th©n ng©n hµng bëi tÝn dông ho¹t ®éng sinh lêi chñ yÕu cña
ng©n hµng. NhËn thøc vÊn ®Ò ®ã, Chi nh¸nh Ng©n ng C«ng th¬ng khu c
§èng §a (ICBV) mét ng©n hµng chñ lùc trong lÜnh vùc c«ng th¬ng nghiÖp ®·
triÓn khai ®· b¾t ®Çu triÓn khai ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu vµ bíc ®Çu ®·
nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh.
Tuy nhiªn, ho¹t ®éng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu cña ICBV cßn nhiÒu h¹n chÕ,
chÊt lîng tÝn dông cha cao. Do vËy, viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông xuÊt nhËp
khÈu trë thµnh mét ®ßi hái bøc xóc ®èi víi Ng©n hµng hiÖn nay.
Tríc yªu cÇu trªn t«i chän ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l-
îng tÝn dông xuÊt nhËp khÈu t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc
§èng §a” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn, môc lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o. LuËn
v¨n ®îc kÕt cÊu theo 3 ch¬ng:
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng XNK tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng XNK tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao chất lượng tín dụng XNK tại chi nhánh NH Công thương Đống Đa 9 10 234