Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT Thanh Trì

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Líp DH2H
Lêi cam ®oan

T«i xin cam ®oan chuyªn ®Ò “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
cho vay hé s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT HuyÖn Thanh Tr×" lµ c«ng
tr×nh nghiªn cøu riªng cña t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong chuyªn ®Ò lµ
trung thùc xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ thùc tËp, NÕu cã dÊu hiÖu
sai lÖch t«I xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.
Hµ Néi, ngµy 05/11/2005
Ngêi tr×nh bµy.

§Æng thÞ thanh hoµi.

§Æng ThÞ Thanh Hoµi

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Líp DH2H

Môc lôc
Lêi cam ®oan...................................................................................................................1
Môc lôc...............................................................................................................................2
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................................3
Ch¬ng I: tÝn dông hé s¶n xuÊt – thùc tr¹ng cho vay hé s¶n
xuÊt trong thêi gian qua t¹i nnno & ptnt huyÖn thanh tr×.........6

1.1: T×nh h×nh kinh tÕ x· héi huyÖn Thanh Tr×.........................................6
1.1.1: T×nh h×nh kinh tÕ – x· héi huyÖn Thanh Tr× ...........................................6
1.1.2:Sù cÇn thiÕy cña tÝn dông hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ............................8

1.2: Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt t¹i NHNo&PTNT huyÖn Thanh
tr× ........................................................................................................................10
1.3: §¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông, hiÖu qu¶ tÝn dông.....................................21

1.3.1: KÕt qu¶ ®Çu t vèn.............................................................................22
1.3.2: Tån t¹i vµ nguyªn nh©n ............................................................................24
Ch¬ng II: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng cho vay hé s¶n
xuÊt trong thêi gian tríc m¾t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ
ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn thanh tr×.....................................................27

2.1: §Þnh híng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng Thanh tr× trong
thêi gian tíi....................................................................................................27
2.2: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ më réng vèn tÝn dông t¹i NHNo & PTNT
HuyÖn Thanh tr×................................................................................................31

2.3: Nh÷ng ®Ò xuÊt vµ kiÕn nghÞ............................................................35
2.3.1: VÒ chÝnh s¸ch cña n...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Líp DH2H
Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan chuyªn ®Ò “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
cho vay s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT HuyÖn Thanh Tr×" c«ng
tr×nh nghiªn cøu riªng cña t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong chuyªn ®Ò lµ
trung thùc xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc cña ®¬n thùc tËp, NÕu dÊu hiÖu
sai lÖch t«I xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm.
Hµ Néi, ngµy 05/11/2005
Ngêi tr×nh bµy.
§Æng thÞ thanh hoµi.
§Æng ThÞ Thanh Hoµi
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT Thanh Trì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT Thanh Trì - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả cho vay hộ SX tại NH NN & PTNT Thanh Trì 9 10 16