Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại NH Công thương Hà Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
PhÇn më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu.
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th¬ng
(NHCT) ViÖt Nam nãi chung vµ chi nh¸nh NHCT Hµ Nam nãi riªng trong
qu¸ tr×nh kinh doanh ®· béc lé nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc tríc yªu cÇu c¹nh
tranh ®Ó héi nhËp quèc tÕ vµ khu vùc. §èi víi chi nh¸nh NHCT Hµ Nam tuy
tèc ®é t¨ng trëng trong nh÷ng n¨m qua ®¹t tû lÖ kh¸ cao nhng chÊt lîng hiÖu
qu¶ kinh doanh cßn thÊp. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n chung cña m«i trêng kinh tÕx· héi cßn cã nguyªn nh©n rÊt quan träng n÷a lµ viÖc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ng©n
hµng, qu¶n lý c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng kinh doanh cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i
yÕu kÐm ®ang ®Æt ra cÇn ph¶i nghiªn cøu gi¶i quyÕt nh»m ®Ó ®iÒu chØnh chiÕn
lîc vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®a NHCT Hµ Nam Ph¸t triÓn - An toµn - HiÖu
qu¶.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu cÊp thiÕt ®ã, t¸c gi¶ chän ®Ó tµi: “Gi¶i
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHCT Hµ Nam”
2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu lý luËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ
Ng©n hµng Th¬ng m¹i (NHTM) vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT
Hµ Nam ®Ó ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
NHCT Hµ Nam nãi riªng vµ NHCT ViÖt Nam nãi chung.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- §èi tîng lµ c¸c nghiÖp vô qu¶n lý vµ kinh doanh c¬ b¶n cña NHTM
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHCT Hµ Nam.
- Ph¹m vi nghiªn cøu lµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT Hµ Nam
trong giai ®o¹n 1999-2001.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
LuËn v¨n sö dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph-

2
¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª ®Ó
nghiªn cøu.
5. Nh÷ng ®ãng gãp khoa häc cña luËn v¨n.
- HÖ thèng vµ kh¸i qu¸t ho¸ c¸c lý luËn c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô kinh doanh
c¬ b¶n cña NHTM trong c¬ chÕ thÞ trêng, qu¶n lý tµi s¶n, thu nhËp vµ chi phÝ,
c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHTM.
- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ rót ra nh÷ng nhËn xÐt, kÕt luËn mang tÝnh tæng kÕt
thùc tiÔn vÒ thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHCT Hµ Nam. Nªu râ
nguyªn nh©n vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt.
- §Ò xuÊt mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé cã c¬ së khoa häc vµ thùc
tiÔn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHCT Hµ
Nam.
6. Bè côc cña luËn v¨n.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n cã 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng C«ng th¬ng
Hµ Nam.
Ch¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh d...
PhÇn më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu.
XuÊt ph¸t thùc tiÔn ho¹t ®éng cña thèng Ng©n hµng C«ng th¬ng
(NHCT) ViÖt Nam nãi chung chi nh¸nh NHCT Nam nãi riªng trong
qu¸ tr×nh kinh doanh ®· béc nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc tríc yªu cÇu c¹nh
tranh ®Ó i nhËp quèc khu vùc. §èi víi chi nh¸nh NHCT Nam tuy
tèc ®é t¨ng trëng trong nh÷ng n¨m qua ®¹t kh¸ cao nhng chÊt lîng hiÖu
qu¶ kinh doanh cßn thÊp. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n chung cña m«i trêng kinh tÕ-
héi cßn cã nguyªn nh©n rÊt quan träng a viÖc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh ng©n
hµng, qu¶n c¸c nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cßn nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i
yÕu kÐm ®ang ®Æt ra cÇn ph¶i nghiªn cøu gi¶i quyÕt nh»m ®Ó ®iÒu chØnh chiÕn
lîc ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®a NHCT Nam Ph¸t triÓn - An toµn - HiÖu
qu¶.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu cÊp thiÕt ®ã, t¸c gi¶ chän ®Ó tµi: Gi¶i
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHCT Hµ Nam
2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøuluËn c¬ b¶n vÒ qu¶n trÞ
Ng©n hµng Th¬ng m¹i (NHTM) vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT
Hµ Nam ®Ó ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
NHCT Hµ Nam nãi riªng vµ NHCT ViÖt Nam nãi chung.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- §èi tîng c¸c nghiÖp qu¶n kinh doanh b¶n cña NHTM
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHCT Hµ Nam.
- Ph¹m vi nghiªn cøu c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT Nam
trong giai ®o¹n 1999-2001.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
LuËn v¨n dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph-
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại NH Công thương Hà Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại NH Công thương Hà Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại NH Công thương Hà Nam 9 10 727