Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại NH ĐT & PT Hà Tây

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu: .....................................................................................................4
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi............................................................................4
2. Môc ®Ých nghiªn cøu.............................................................................5
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu...........................................................5
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.........................................................................5
5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi..................................................................................5
Ch¬ng I :
Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng vµ c¬ chÕ tµi chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i ..............................5
I - Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng.........................................................................................6
1- Sù ra ®êi , ®Æc trng cña ng©n hµng th¬ng m¹i ......................................6
2- VÞ trÝ vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i ..................................................6
3- Kh¸i qu¸t c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng th¬ng m¹i.............................10
3.1.C¸c nghiÖp vô tµi s¶n nî(nghiÖp vô nguån vèn)................................10
3.1.1.Nguån vèn huy ®éng........................................................................10
3.1.2.Vèn ®i vay.........................................................................................13
3.1.3.Vèn tù cã cña ng©n hµng th¬ng m¹i................................................13
3.2.C¸c nghiÖp vô tµi s¶n cã (sö dông vèn)..............................................14
3.2.1.NghiÖp vô ng©n quü..........................................................................14
.................................................................................................................................
3.2.2.NghiÖp vô tÝn dông...........................................................................14
3.2.3.NghiÖp vô tµi chÝnh...........................................................................16
3.3. NghiÖp vô trung gian .........................................................................16
II - C¬ chÕ tµi chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i :.......................................17
1- Kh¸i qu¸t vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i ...................17
1.1.Vèn nhµ Nícvµ trach nhiÖm b¶o toµn.................................................18
1

1.1.1.Vèn nh...
Môc lôc
Lêi më ®Çu: .....................................................................................................4
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi............................................................................4
2. Môc ®Ých nghiªn cøu.............................................................................5
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu...........................................................5
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.........................................................................5
5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi..................................................................................5
Ch¬ng I :
Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh
thÞ trêng vµ c¬ chÕ tµi chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i ..............................5
I - Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh
tÕ thÞ trêng.........................................................................................6
1- Sù ra ®êi , ®Æc trng cña ng©n hµng th¬ng m¹i ......................................6
2- VÞ trÝ vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i ..................................................6
3- Kh¸i qu¸t c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng th¬ng m¹i.............................10
3.1.C¸c nghiÖp vô tµi s¶n nî(nghiÖp vô nguån vèn)................................10
3.1.1.Nguån vèn huy ®éng........................................................................10
3.1.2.Vèn ®i vay.........................................................................................13
3.1.3.Vèn tù cã cña ng©n hµng th¬ng m¹i................................................13
3.2.C¸c nghiÖp vô tµi s¶n cã (sö dông vèn)..............................................14
3.2.1.NghiÖp vô ng©n quü..........................................................................14
.................................................................................................................................
3.2.2.NghiÖp vô tÝn dông...........................................................................14
3.2.3.NghiÖp vô tµi chÝnh...........................................................................16
3.3. NghiÖp vô trung gian .........................................................................16
II - C¬ chÕ tµi chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i :.......................................17
1- Kh¸i qu¸t vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh cña ng©n hµng th¬ng m¹i ...................17
1.1.Vèn nhµ Nícvµ trach nhiÖm b¶o toµn.................................................18
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại NH ĐT & PT Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại NH ĐT & PT Hà Tây - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại NH ĐT & PT Hà Tây 9 10 470