Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại TECHCOMBANK

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vÊn ®Ò lîi nhuËn lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan
träng mµ bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng quan t©m. Lîi nhuËn kh«ng chØ ph¶n
¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp mµ cßn ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tån t¹i,
ph¸t triÓn vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp ®ã trªn thÞ trêng.
Ng©n Hµng Th¬ng M¹i ViÖt Nam nãi chung vµ Ng©n hµng Kü Th¬ng ViÖt
Nam (NHKTVN) nãi riªng lµ nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc Tµi
ChÝnh-TiÒn TÖ vµ dÞch vô ng©n hµng, lµm sao ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh t¹o ra lîi
nhuËn lµ mét vÊn ®Ò lín ®îc ®Æt ra hµng ®Çu. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp,
díi sù l·nh ®¹o cu¶ §¶ng, Nhµ níc vµ díi sù chØ ®¹o kÞp thêi cña Ng©n Hµng Nhµ
Níc ViÖt Nam (NHNNVN), NHKTVN ®· ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh gãp phÇn
thóc ®Èy lu©n chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ, ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu vèn
còng nh cung cÊp ngµy cµng nhiÒu c¸c dÞch vô tiÖn Ých cho ng¬× sö dông vµ trë
thµnh Ng©n Hµng ®« thÞ ®a n¨ng hµng ®Çu ViÖt Nam
Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, viÖc
t¹o ra mét ®ång lîi nhuËn lµ v« cïng khã kh¨n. ChÝnh v× vËy lÇm sao ®Ó cã thÓ
t¨ng thu nhËp, tiÕt kiÖm chi phÝ lµ vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra cho mçi Ng©n Hµng Th¬ng M¹i (NHTM) trong ®ã kh«ng lo¹i trõ NHKT.T×m ra c¸c gi¶i ph¸p lµ quan
träng nhng lµm sao ®Ó c¸c gi¶i ph¸p ®ã trë thµnh hiÖn thùc l¹i cµng quan träng h¬n.
§iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù quan t©m ®óng møc cña ngµnh Ng©n Hµng còng nh
cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch Kinh tÕ vÜ m« kh¸c.
Víi nh÷ng lý do nªu trªn, sau khi hoµn thµnh ch¬ng tr×nh häc tËp tai Häc
ViÖn Ng©n Hµng cïng hai th¸ng thùc tËp t¹i Héi Së ChÝnh NHKT em m¹nh d¹n lùa
chän ®Ò tµi:
"Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng thu nhËp, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao kÕt
qu¶ kinh doanh t¹i NHKTVN"

Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Chuyªn ®Ò cña em ®îc tr×nh bµy theo kÕt cÊu sau:
Lêi më ®Çu
Ch¬ng 1:C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n Hµng Th¬ng M¹i trong nÒn
Kinh tÕ thÞ trêng vµ c¬ chÕ Tµi ChÝnh cña NHTM
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng thu nhËp-chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña HSC
NHKTVN
Ch¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng thu nhËp -tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao
kÕt qu¶ kinh doanh t¹i HSC NHKTVN
KÕt luËn
MÆc dï ®· cè g¾ng nç lùc song thêi gian thùc tËp ng¾n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn
h¹n chÕ nªn Chuyªn §Ò cña em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt .Em rÊt mong
nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy c« ®Ó Chuyªn §Ò cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng 1
C¸c ho¹t ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng vÊn ®Ò lîi nhuËn mét vÊn ®Ò cïng quan
träng bÊt mét doanh nghiÖp nµo còng quan t©m. i nhuËn kh«ng c ph¶n
¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña mét doanh nghiÖp cßn ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tån t¹i,
ph¸t triÓn vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp ®ã trªn thÞ trêng.
Ng©n Hµng Th¬ng M¹i ViÖt Nam nãi chung Ng©n hµng Th¬ng ViÖt
Nam (NHKTVN) nãi riªng nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc Tµi
ChÝnh-TiÒn dÞch ng©n hµng, lµm sao ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh t¹o ra lîi
nhuËn mét vÊn ®Ò lín ®îc ®Æt ra hµng ®Çu. Ngay nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp,
díi l·nh ®¹o cu¶ §¶ng, Nhµ níc díi chØ ®¹o kÞp thêi cña Ng©n Hµng Nhµ
Níc ViÖt Nam (NHNNVN), NHKTVN ®· ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh gãp phÇn
thóc ®Èy lu©n chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ, ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu vèn
còng nh cung cÊp ngµy cµng nhiÒu c¸c dÞch tiÖn Ých cho ng¬× dông trë
thµnh Ng©n Hµng ®« thÞ ®a n¨ng hµng ®Çu ViÖt Nam
Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña nÒn kinh thÞ trêng, viÖc
t¹o ra mét ®ång lîi nhuËn cïng khã kh¨n. ChÝnh vËy lÇm sao ®Ó thÓ
t¨ng thu nhËp, tiÕt kiÖm chi phÝ lµ vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra cho mçi Ng©n Hµng Th-
¬ng M¹i (NHTM) trong ®ã kh«ng lo¹i trõ NHKT.T×m ra c¸c gi¶i ph¸p quan
träng nhng lµm sao ®Ó c¸c gi¶i ph¸p ®ã trë thµnh hiÖn thùc l¹i cµng quan träng h¬n.
§iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã quan t©m ®óng møc cña ngµnh Ng©n Hµng còng nh
cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch Kinh tÕ vÜ m« kh¸c.
Víi nh÷ng do nªu trªn, sau khi hoµn thµnh ch¬ng tr×nh häc tËp tai Häc
ViÖn Ng©n Hµng cïng hai th¸ng thùc tËp t¹i Héi Së ChÝnh NHKT em m¹nh d¹n lùa
chän ®Ò tµi:
"Mét gi¶i ph¸p nh»m t¨ng thu nhËp, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao kÕt
qu¶ kinh doanh t¹i NHKTVN"
Khoa kÕ to¸n - kiÓm to¸n
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại TECHCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại TECHCOMBANK - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả KD tại TECHCOMBANK 9 10 636