Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Ctrình GT 208

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Ng©n Hµng - Tµi ChÝnh

Lêi nãi ®Çu.
Mét lý do mµ mäi ngêi dÔ dµng thèng nhÊt lµ, ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt
kinh doanh (SXKD) th× mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ ph¶i cã vèn. Cã hai
nguån vèn: Vèn tù cã vµ vèn ®i vay, vËy qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh vÒ tû lÖ gi÷a
hai lo¹i vèn nµy nh thÕ nµo lµ hîp lý vµ cã hiÖu qu¶? Ngoµi ra, vÊn ®Ò lµm
thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc mµ c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m. Trong
nhiÒu diÔn ®µn vµ trong c«ng luËn ë níc ta, ngêi ta bµn rÊt nhiÒu vÒ vÊn ®Ò
vèn cña doanh nghiÖp, chñ yÕu lµ vèn vay Ng©n hµng. T×nh tr¹ng khã kh¨n
trong kinh doanh cña doanh nghiÖp, lîi nhuËn thÊp, hµng ho¸ tiªu thô chËm,
kh«ng ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt... §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ
thÕ giíi toµn cÇu ho¸ th× viÖc mét quèc gia cã héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ
giíi hay kh«ng vµ héi nhËp ë møc ®é nµo sÏ c¬ b¶n phô thuéc vµo kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp së t¹i. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ nguån n¨ng
lùc thiÕt yÕu ®Ó doanh nghiÖp tiÕp tôc v÷ng bíc trªn con ®êng héi nhËp kinh
tÕ. MÆt kh¸c, nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp
nh: Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp, vèn tù cã... tr×nh ®é kü thuËt, c«ng
nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, kü n¨ng c¹nh tranh, bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt, lîi
nhuËn. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã th× vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ
lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn cña m×nh?
Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ kiÕn thøc cña m×nh
vµo nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiªô qu¶ sö dông vèn t¹i doanh nghiÖp, C«ng
ty c«ng tr×nh giao th«ng 208 - thuéc tæng giao th«ng 4 - Bé Giao Th«ng VËn
t¶i lµ mét DNNN thuéc Bé GTVT ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc nh trªn
nªn vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi Ban l·nh ®¹o C«ng ty lµ cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gi¶i
quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn nh»m ®a doanh nghiÖp th¾ng trong c¹nh tranh,
®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
§øng tríc nh÷ng th¸ch thøc ®ã, sau mét qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty
c«ng tr×nh giao th«ng 208 thuéc tæng giao th«ng 4 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i,
cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o PGS.TS NguyÔn V¨n Nam, c¸c c«, chó
vµ c¸c anh, chÞ trong c«ng ty nªn em ®· chän ®Ò tµi:

Sinh viªn: Ph¹m ThÞ Chanh

1

Líp: Tµi ChÝnh 40C

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Ng©n Hµng - Tµi ChÝnh

“Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty c«ng tr×nh
giao th«ng 208 thuéc tæng giao th«ng 4 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i” .
Em hy väng r»ng, víi bµi viÕt nµy m×nh cã thÓ chØ ra ®îc nh÷ng tån t¹i
tr...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Ng©n Hµng - Tµi ChÝnh
Lêi nãi ®Çu.
Mét do mäi ngêi dµng thèng nhÊt lµ, ®Ó tiÕn nh s¶n xuÊt
kinh doanh (SXKD) th× mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ ph¶i cã vèn. Cã hai
nguån vèn: Vèn vµ n ®i vay, vËy qu¶n trÞ ®iÒu hµnh gi÷a
hai lo¹i vèn nµy nh thÕ nµo hîp hiÖu qu¶? Ngoµi ra, vÊn ®Ò lµm
thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
®ang vÊn ®Ò bøc xóc c¸c nhµ qu¶n doanh nghiÖp quan t©m. Trong
nhiÒu diÔn ®µn vµ trong c«ng luËn ë níc ta, ngêi ta bµn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò
vèn cña doanh nghiÖp, chñ yÕu vèn vay Ng©n hµng. T×nh tr¹ng khã kh¨n
trong kinh doanh a doanh nghiÖp, lîi nhuËn thÊp, hµng ho¸ tiªu thô chËm,
kh«ng ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt... §Æc biÖt trong ®iÒu kn nÒn kinh
thÕ giíi toµn cÇu ho¸ th× viÖc mét quèc gia héi nhËp vµo nÒn kinh thÕ
giíi hay kh«ng vµ héi nhËp ë møc ®é nµo sÏ c¬ b¶n phô thuéc vµo kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghp së t¹i. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ nguån n¨ng
lùc thiÕt yÕu ®Ó doanh nghiÖp tiÕp tôc v÷ng bíc trªn con ®êng i nhËp kinh
tÕ. MÆt kh¸c, nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp
nh: Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp, vèn cã... tr×nh ®é thuËt, c«ng
nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, kü n¨ng c¹nh tranh, y chøc s¶n xuÊt, lîi
nhuËn. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã th× vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn cña m×nh?
Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp mét phÇn nhá kiÕn thøc cña m×nh
vµo nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiªô qu¶ sö dông vèn t¹i doanh nghiÖp, C«ng
ty c«ng tr×nh giao th«ng 208 - thuéc tæng giao th«ng 4 - Giao Th«ng VËn
t¶i mét DNNN thuéc GTVT ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc nh trªn
nªn vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi Ban l·nh ®¹o C«ng ty cÇn ph¶i lµm ®Ó gi¶i
quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn nh»m ®a doanh nghiÖp th¾ng trong c¹nh tranh,
®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
§øng tríc nh÷ng th¸ch thøc ®ã, sau mét qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty
c«ng tr×nh giao th«ng 208 thuéc tæng giao th«ng 4 - Giao Th«ng VËn i,
cïng víi híng dÉn cña thÇy gi¸o PGS.TS NguyÔn V¨n Nam, c¸c , chó
vµ c¸c anh, chÞ trong c«ng ty nªn em ®· chän ®Ò tµi:
Sinh viªn: Ph¹m ThÞ Chanh Líp: Tµi ChÝnh 40C
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Ctrình GT 208 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Ctrình GT 208 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Ctrình GT 208 9 10 806