Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH NN & PTNT VN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1251 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Sau nhiÒu thËp kû x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, ViÖt Nam ®ang trong qu¸
tr×nh tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, nÒn kinh tÕ ®ang dÇn dÇn khëi s¾c: Tèc ®é
t¨ng trëng ngµy cµng cao, l¹m ph¸t ®îc kiÒm chÕ, s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®êi sèng
nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt.
Hoµ nhÞp vµo sù t¨ng trëng m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ §Êt níc, hÖ thèng
ng©n hµng ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ trong qu¶n
lý vµ ho¹t ®éng nghiÖp vô nh»m xøng ®¸ng lµ Trung t©m cña hÖ thèng tiÒn tÖ
quèc gia. Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®ßi hái ph¶i cã sù ®Çu t rÊt lín tõ néi bé
nÒn kinh tÕ vµ bªn ngoµi. TÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ cã ý nghÜa rÊt quan
träng, ®ã lµ tiÒn ®Ò lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ tiÕp nhËn vµ sö dông c¸c nguån vèn bªn
ngoµi ®¹t hiÖu qu¶ ®ång thêi ®Ó t¨ng thªm tÝnh ®éc lËp tù chñ cña nÒn kinh tÕ.
HiÖn nay, ë níc ta, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cã vèn nhá, m¸y mãc, thiÕt
bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu...vµ ®ang rÊt cÇn nguån vèn ®Çu t níc ngoµi ®Ó c¶i tiÕn,
n©ng cao chÊt lîng s¶n xuÊt. MÆc dï thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ra ®êi, ®·
t¹o kªnh dÉn vèn trùc tiÕp tíi c¸c doanh nghiÖp vµ x· héi. Nhng vai trß cña Ng©n
hµng Th¬ng m¹i trong viÖc ®Çu t cho t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ vÉn chiÕm
vÞ trÝ rÊt quan träng. HÖ thèng ng©n hµng vÉn lµ kªnh dÉn vèn chÝnh trong nÒn
kinh tÕ. Cho nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i ¶nh hëng lín ®Õn
hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ.
Së giao dÞch I NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· vµ ®ang tÝch cùc t×m kiÕm, triÓn
khai c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, x©y dùng c¬ cÊu nguån
vèn hîp lý, khai th¸c tiÒm n¨ng vÒ vèn ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn æn ®Þnh, tõ ®ã, sö
dông vèn cã hiÖu qu¶ lµ môc tiªu hµng ®Çu ®Æt ra cho Ng©n hµng. Sù ph¸t triÓn
cña Ng©n hµng lµ sù ®ãng gãp, khÝch lÖ vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc. Toµn thÓ ban l·nh ®¹o Ng©n hµng còng nh ®éi ngò c¸n bé c«ng
1

nh©n viªn chøc ®ang cè g¾ng kh«ng biÕt mÖt mái kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó
hoµn thµnh nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ níc giao.
Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i Së giao dÞch I NHNo&PTNT ViÖt Nam, ®îc
sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o, c¸n bé nh©n viªn phßng kinh doanh vµ sù híng dÉn
tËn t×nh cña TiÕn sÜ Vò Duy Hµo, em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi “ Gi¶i ph¸p n©ng cao
hiÖu qu¶ Sö dông vèn t¹i Së giao dÞch I NHNo&PTNT ViÖt Nam ”.
Néi dung gåm ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng I.

C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Ng©n hµng

Th¬ng m¹i.
Ch¬ng II.

Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ Sö dông vèn t¹i Së giao dÞch I

NHNo&PTNT.
Ch¬ng III. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ Sö dông vèn t¹i Së giao dÞch I
...
Lêi nãi ®Çu
Sau nhiÒu thËp kû x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, ViÖt Nam ®ang trong qu¸
tr×nh tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, nÒn kinh ®ang dÇn dÇn khëi s¾c: Tèc ®é
t¨ng trëng ngµy cµng cao, l¹m ph¸t ®îc kiÒm chÕ, s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ®êi sèng
nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn râ rÖt.
Hoµ nhÞp vµo t¨ng trëng m¹nh cña nÒn kinh tÕ §Êt níc, thèng
ng©n hµng ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ trong qu¶n
ho¹t ®éng nghiÖp nh»m xøng ®¸ng Trung t©m cña thèng tiÒn
quèc gia. ph¸t triÓn cña nÒn kinh ®ßi hái ph¶i ®Çu t rÊt lín néi
nÒn kinh bªn ngoµi. TÝch l néi nÒn kinh ý nghÜa rÊt quan
träng, ®ã lµ tiÒn ®Ò lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ tiÕp nhËn vµ sö dông c¸c nguån vèn bªn
ngoµi ®¹t hiÖu qu¶ ®ång thêi ®Ó t¨ng thªm tÝnh ®éc lËp tù chñ cña nÒn kinh tÕ.
HiÖn nay, ë níc ta, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp vèn nhá, m¸y mãc, thiÕt
c«ng nghÖ l¹c hËu...vµ ®ang rÊt cÇn nguån vèn ®Çu t níc ngoµi ®Ó c¶i tiÕn,
n©ng cao chÊt lîng s¶n xuÊt. c t trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ra ®êi, ®·
t¹o kªnh dÉn vèn trùc tiÕp tíi c¸c doanh nghiÖp vµ x· héi. Nhng vai trß cña Ng©n
hµng Th¬ng m¹i trong viÖc ®Çu t cho t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh vÉn chiÕm
trÝ rÊt quan träng. thèng ng©n hµng vÉn lµ kªnh dÉn vèn chÝnh trong nÒn
kinh tÕ. Cho nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i ¶nh hëng lín ®Õn
hiÖu qu¶ cña nÒn kinh tÕ.
Së giao dÞch I NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· vµ ®ang tÝch cùc t×m kiÕm, triÓn
khai c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, x©y dùng cÊu nguån
vèn hîp lý, khai th¸c tiÒm n¨ng vèn ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn æn ®Þnh, ®ã,
dông vèn hiÖu qu¶ môc tiªu hµng ®Çu ®Æt ra cho Ng©n hµng. ph¸t triÓn
cña Ng©n hµng lµ sù ®ãng gãp, khÝch lÖ vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt níc. Toµn thÓ ban l·nh ®¹o Ng©n ng còng nh ®éi ngò c¸n c«ng
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH NN & PTNT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH NN & PTNT VN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Sở GD 1 NH NN & PTNT VN 9 10 60