Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN XD 2

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Sau mét thêi gian chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ míi cho ®Õn nay níc ta ®· ®¹t
®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ vµ ®ang tõng bíc æn ®Þnh kinh tÕ chuÈn bÞ cho sù
ph¸t triÓn nh¶y vät,tr¸nh nguy c¬ tôt hËu b¾t kÞp víi xu híng ph¸t triÓn hiÖn nay
trªn thÕ giíi.Tuy nhiªn ,chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ còng ®ång nghÜa víi viÖc chÊp
nhËn nh÷ng khã kh¨n ,thö th¸ch vµ nh÷ng c¬ héi míi , ®iÒu nµy t¸c ®éng rÊt lín
®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp.Víi m«i trêng
ho¹t ®éng tho¸ng h¬n , c¹nh tranh gay g¾t vµ tù do h¬n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
ph¶i gång m×nh vît qua khã kh¨n thö th¸ch tËn dông c¬ héi th× míi cã thÓ tån t¹i
vµ ph¸t triÓn, ngîc l¹i doanh nghiÖp sÏ bÞ ®µo th¶i.ChÝnh v× vËy cã thÓ coi kinh tÕ
thÞ trêng lµ ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp lu«n t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p
®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nh»m kh¼ng ®Þnh vai trß vµ vÞ trÝ cña
m×nh trªn thÞ trêng.Trong sè c¸c gi¶i ph¸p ®ã , gi¶i ph¸p vÒ vèn lµ vÊn ®Ò c¸c
doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm con ®êng ph¸t
triÓn cña m×nh.
XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm trªn kÕt hîp víi thùc tr¹ng sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp
x©y dùng sè 2 thuéc C«ng ty thiÕt kÕ-x©y dùng dÇu khÝ em ®· chän ®Ò tµi “Gi¶i

1

ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 " lµm ®Ò
tµi nghiªn cøu phôc vô cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh.
Chuyªn ®Ò bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I :Lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh
nghiÖp
Ch¬ng II :Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng
sè 2
Ch¬ng III :Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña XÝ nghiÖp
x©y dùng sè 2.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Vò Duy Hµo vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn
phßng KÕ to¸n-XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2 ®· tËn t×nh híng dÉn gióp ®ì em hoµn
thµnh chuyªn ®Ó thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
Ch¬ng i:

lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh
doanh cña doanh nghiÖp
-------------------I.Vèn vµ c¸c nguån vèn cña doanh nghiÖp
1. Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i vèn kinh doanh

1.1.Kh¸i niÖm vèn kinh doanh:
§èi víi mçi doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh nµo ®ã còng ph¶i cã vèn . Vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cã ý nghÜa quan
träng ®èi víi qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp . Cã vèn ®Ó ®Çu t mua s¾m
c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh , ®ã lµ t liÖu lao ®éng , ®èi tîng lao
®éng , søc lao ®éng . Do sù t¸c ®éng cña søc lao ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng
th«ng qua t liÖu lao ®éng mµ hµng hãa dÞch vô ®îc t¹o ra ...
Lêi nãi ®Çu
Sau mét thêi gian chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ míi cho ®Õn nay níc ta ®· ®¹t
®îc mét thµnh tùu ®¸ng ®ang tõng bíc æn ®Þnh kinh chuÈn cho
ph¸t triÓn nh¶y vät,tr¸nh nguy tôt hËu b¾t kÞp víi xu híng ph¸t triÓn hiÖn nay
trªn thÕ giíi.Tuy nhiªn ,chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ còng ®ång nghÜa víi viÖc chÊp
nhËn nh÷ng khã kh¨n ,thö th¸ch nh÷ng héi míi , ®iÒu nµy t¸c ®éng rÊt lín
®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp.Víi m«i trêng
ho¹t ®éng tho¸ng h¬n , c¹nh tranh gay g¾t vµ tù do h¬n ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
ph¶i gång m×nh vît qua khã kh¨n thö th¸ch tËn dông c¬ héi th× míi cã thÓ tån t¹i
vµ ph¸t triÓn, ngîc l¹i doanh nghiÖp sÏ bÞ ®µo th¶i.ChÝnh v× vËy cã thÓ coi kinh tÕ
thÞ trêng ®éng lùc ®Ó thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp lu«n t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p
®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nh»m kh¼ng ®Þnh vai trß vµ vÞ trÝ cña
m×nh trªn thÞ trêng.Trong c¸c gi¶i ph¸p ®ã , gi¶i ph¸p vèn vÊn ®Ò c¸c
doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm con ®êng ph¸t
triÓn cña m×nh.
XuÊt ph¸t quan ®iÓm trªn kÕt hîp víi thùc tr¹ng dông vèn t¹i XÝ nghiÖp
x©y dùng 2 thuéc C«ng ty thiÕt kÕ-x©y dùng dÇu khÝ em ®· chän ®Ò tµi Gi¶i
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN XD 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN XD 2 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN XD 2 9 10 508