Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ môc tiªu cho tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi trong
®ã cã ViÖt Nam. Víi chñ tr¬ng ®æi míi chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, nÒn kinh tÕ cña ViÖt
Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín. Tuy nhiªn ®Ó hoµn thµnh c«ng cuéc
CNH- H§H mµ §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Ò ra chóng ta cßn rÊt nhiÒu th¸ch
thøc trong ®ã cã viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho ®Çu t vµ ph¸t triÓn. Kªnh
dÉn vèn chÝnh cho nÒn kinh tÕ trong níc lµ hÖ thèng Ng©n hµng. Do ®ã muèn
thu hót ®îc nhiÒu vèn tríc hÕt ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tÝn dông.
Trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, nÒn kinh tÕ hé s¶n xuÊt chiÕm vÞ trÝ
v« cïng quan träng, ®Ó më réng quy m« vµ ®æi míi trang thiÕt bÞ còng nh
tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ kh¸c, th× hé s¶n xuÊt ®Òu cÇn vèn vµ tÝn dông
Ng©n hµng chÝnh lµ nguån cung cÊp vèn ®¸p øng nhu cÇu ®ã.
Lµ mét Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh, Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ
ph¸t triÓn n«ng th«n (NHNo&PTNT) ViÖt Nam ®· gãp phÇn quan träng trong
sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n ë
níc ta nãi riªng, më ra quan hÖ tÝn dông trùc tiÕp víi hé s¶n xuÊt, ®¸p øng kÞp
thêi nhu cÇu vay vèn cña c¸c hé s¶n xuÊt ®Ó kh«ng ngõng ph¸t triÓn kinh tÕ,
n©ng cao dêi sèng nh©n d©n, cã ®îc kÕt qu¶ ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù ®ãng gãp cña
NHNo&PTNT huyÖn Kinh M«n, mét trong nh÷ng chi nh¸nh trùc thuéc
NHNo&PTNT tØnh H¶i D¬ng.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng luËn cø vµ thùc tÕ qua kh¶o s¸t cho vay vèn ®Õn
tõng hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn Kinh M«n - tØnh H¶i D¬ng
cïng víi sù híng dÉn cña TS NguyÔn Vâ Ngo¹n, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi
"Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay ®èi víi hé s¶n xuÊt ë Ng©n hµng n«ng
nghiÖp huyÖn Kinh M«n - tØnh H¶i D¬ng" nh»m môc ®Ých t×m ra nh÷ng gi¶i
ph¸p ®Ó më réng ®Çu t ®¸p øng nhu cÇu vèn cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
toµn ®Þa bµn huyÖn. Bµi luËn v¨n gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng I: Hé s¶n xuÊt vµ vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt t¹i NHNo&PTNT huyÖn Kinh M«n
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy më réng cho vay
kinh tÕ hé gia ®×nh t¹i NHNo&PTNT huyÖn Kinh M«n - tØnh H¶i D¬ng.

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng I
Hé s¶n xuÊt vµ vai trß cña
tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi Kinh tÕ hé
I- Hé s¶n xuÊt vµ vai trß cña kinh tÕ hé ®èi víi nÒn
kinh tÕ.
1. Kh¸i qu¸t chung.
Hé s¶n xuÊt x¸c ®Þnh lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, ®îc Nhµ níc giao ®Êt
qu¶n lý vµ sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Ph¸t triÓn kinh tÕ lµ môc tiªu cho tÊtc¸c quèc gia trªn thÕ giíi trong
®ã ViÖt Nam. Víi chñ tr¬ng ®æi míi chuyÓn tõ chÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung sang chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc, nÒn kinh cña ViÖt
Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín. Tuy nhiªn ®Ó hoµn thµnh c«ng cuéc
CNH- H§H mµ §¶ng Nhµ níc ta ®· ®Ò ra chóng ta cßn rÊt nhiÒu th¸ch
thøc trong ®ã viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ®Çu t vµ ph¸t triÓn. Kªnh
dÉn vèn chÝnh cho nÒn kinh trong níc thèng Ng©n hµng. Do ®ã muèn
thu hót ®îc nhiÒu vèn tríc hÕt ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tÝn dông.
Trong nÒn kinh níc ta hiÖn nay, nÒn kinh s¶n xuÊt chiÕm trÝ
cïng quan träng, ®Ó réng quy vµ ®æi míi trang thiÕt còng nh
tham gia vµo c¸c quan hÖ kinh tÕ kh¸c, th× hé s¶n xuÊt ®Òu cÇn vèn vµ tÝn dông
Ng©n hµng chÝnh lµ nguån cung cÊp vèn ®¸p øng nhu cÇu ®ã.
mét Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh, Ng©n hµng n«ng nghiÖp
ph¸t triÓn n«ng th«n (NHNo&PTNT) ViÖt Nam ®· gãp phÇn quan träng trong
nghiÖp ph¸t triÓn kinh nãi chung ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n ë
níc ta nãi riªng, më ra quan hÖ tÝn dông trùc tiÕp víi hé s¶n xuÊt, ®¸p øng kÞp
thêi nhu cÇu vay vèn cña c¸c s¶n xuÊt ®Ó kh«ng ngõng ph¸t triÓn kinh tÕ,
n©ng cao dêi sèng nh©n d©n, ®îc kÕt qu¶ ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®ãng gãp cña
NHNo&PTNT huyÖn Kinh M«n, mét trong nh÷ng chi nh¸nh trùc thuéc
NHNo&PTNT tØnh H¶i D¬ng.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng luËn cø vµ thùc qua kh¶o s¸t cho vay vèn ®Õn
tõng hé s¶n xuÊt t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn Kinh M«n - tØnh H¶i D¬ng
cïng víi híng dÉn cña TS NguyÔn Ngo¹n, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi
"Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cho vay ®èi víi s¶n xuÊt ë Ng©n hµng n«ng
nghiÖp huyÖn Kinh M«n - tØnh H¶i D¬ng" nh»m môc ®Ých t×m ra nh÷ng gi¶i
ph¸p ®Ó më réng ®Çu t ®¸p øng nhu cÇu vèn cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
toµn ®Þa bµn huyÖn. Bµi luËn v¨n gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng I: Hé s¶n xuÊt vµ vai trß cña tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cho vay hé s¶n xuÊt t¹i NHNo&PTNT huyÖn Kinh M«n
trong thêi gian qua.
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy më réng cho vay
kinh tÕ hé gia ®×nh t¹i NHNo&PTNT huyÖn Kinh M«n - tØnh H¶i D¬ng.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Kinh Môn - Hải Dương 9 10 850