Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Ninh Giang

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Lêi cam ®oan

T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i.
Mäi th«ng tin vµ sè liÖu trong kho¸ luËn nµy lµ trung thùc vµ cã
nguån gèc râ rµng.
Ngêi viÕt

Ph¹m Thanh Trang

Ph¹m Thanh Trang

Líp TC 2 -K6

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø IX kh¼ng ®Þnh ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc
nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng trong chiÕn lîc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn
kinh tÕ- x· héi. NÒn kinh tÕ tõ t×nh tr¹ng hµng ho¸ khan hiÕm nghiªm träng,
nay s¶n xuÊt ®· ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu cña nh©n d©n vµ nÒn kinh
tÕ. §êi sèng c¸c tÇng líp nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn. §Êt níc ®· ra khái cuéc
khñng ho¶ng kinh tÕ- x· héi.
Thêi kú tiÕp tôc sù nghiÖp ®æi míi, ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu níc m¹nh x· héi c«ng b»ng, d©n
chñ v¨n minh, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp níc ta liªn tiÕp thu ®îc nh÷ng thµnh tùu
to lín. Chóng ta ®· ¸p dông nhiÒu tiÕn bé khoa häc, kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®a
s¶n lîng l¬ng thùc, thùc phÈm cña níc ta kh«ng ngõng t¨ng trëng. Tõ chç lµ
níc thiÕu l¬ng thùc ®Õn nay chóng ta ®· trë thµnh mét trong nh÷ng níc ®øng
hµng ®Çu thÕ giíi vÒ xuÊt khÈu l¬ng thùc. Cã ®îc kÕt qu¶ ®ã lµ cã sù ®ãng
gãp ®¸ng kÓ cña kinh tÕ hé gia ®×nh. ThÓ hiÖn ®êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng
vµ Nhµ níc ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt trong ®ã träng t©m lµ hé n«ng d©n
s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng, diªm nghiÖp. Tõ ®Þnh híng vµ chÝnh s¸ch vÒ ph¸t
triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®· gióp cho ngµnh Ng©n hµng nãi chung, Ng©n hµng
n«ng nghiÖp nãi riªng thÝ ®iÓm, më réng vµ tõng bíc hoµn thiÖn c¬ chÕ cho
vay kinh tÕ hé s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh ®Çu t vèn ®· kh¼ng ®Þnh ®îc hiÖu
qu¶ cña ®ång vèn cho vay vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý, sö dông vèn cña c¸c hé gia
®×nh cho s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thªm ngµnh nghÒ, t¨ng s¶n phÈm cho
x· héi, t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh vµ hoµn tr¶ ®îc vèn cho Nhµ níc. Tuy
nhiªn, vÉn cßn nhiÒu tån t¹i trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch, hµnh lang ph¸p lý vµ
nh÷ng t¸c ®éng cña c¬ chÕ thÞ trêng, ®ßi hái c¸c cÊp c¸c ngµnh tiÕp tôc th¸o
gì khã kh¨n ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi cã hiÖu qu¶ nhu cÇu vÒ vèn cho hé
s¶n xuÊt ph¸t triÓn kinh tÕ.
HuyÖn Ninh Giang lµ mét huyÖn n«ng nghiÖp, cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn
lîi, cã tiÒm n¨ng lín vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua s¶n

Ph¹m Thanh Trang

2

Líp : TC2 - K6

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
xuÊt n«ng nghiÖp ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín gãp phÇn vµo sù t¨ng trëng chung cña TØnh còng nh c¶ níc. Thùc hiÖn môc tiªu chñ yÕu vÒ ph¸t
triÓn kinh tÕ - x· héi cña §¹i héi ®¶ng bé tØnh ...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i.
Mäi th«ng tin vµ sè liÖu trong kho¸ luËn nµy lµ trung thùc vµ cã
nguån gèc râ rµng.
Ngêi viÕt
Ph¹m Thanh Trang
Ph¹m Thanh Trang Líp TC 2 -K6
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Ninh Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Ninh Giang - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các hộ SX tại NH NN & PTNT huyện Ninh Giang 9 10 208