Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại NH ĐT & PT VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1640 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m võa qua, ViÖt Nam ®· ph¶i ®èi mÆt víi biÕt bao khã
kh¨n, thö th¸ch: ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu
vùc; nh÷ng thiªn tai nÆng nÒ liªn tiÕp x¶y ra. Vît lªn trªn mäi khã kh¨n thö
th¸ch ®ã, ViÖt Nam vÉn hoµn thµnh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc,
ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, v÷ng bíc ®a ViÖt Nam trë thµnh con rång Ch©u ¸.
Cïng víi sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ, nhu
cÇu vèn ®· vµ ®ang lµ mét nhu cÇu v« cïng cÊp thiÕt cho viÖc x©y dùng c¬ së
h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ còng nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. TÝn dông trung- dµi
h¹n lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã.
HÖ thèng NHTM ViÖt Nam chiÕm mét vÞ trÝ chiÕn lîc trong viÖc ®¸p øng
nhu cÇu vèn ®èi víi nÒn kinh tÕ. NhËn thÊy tÇm quan träng cña tÝn dông
trung- dµi h¹n ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, c¸c NHTM còng ®ang
triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó cã nh÷ng bíc chuyÓn dÞch vÒ c¬ cÊu tÝn dông,
t¨ng dÇn tû träng cho vay trung- dµi h¹n víi ph¬ng ch©m: “§Çu t chiÒu s©u
cho DN còng chÝnh lµ ®Çu t cho t¬ng lai cña ngµnh NH”. ViÖc ph¸t triÓn tÝn
dông NH kh«ng nh÷ng chØ mang l¹i lîi Ých cho toµn bé nÒn kinh tÕ mµ nã cßn
trùc tiÕp mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho ngµnh NH.
Tuy nhiªn, thùc tÕ ho¹t ®éng tÝn dông trung-dµi h¹n cßn ®ang gÆp nhiÒu
khã kh¨n, næi cém vÉn lµ vÊn ®Ò hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n cßn thÊp rñi
ro cao, d nî tÝn dông trung- dµi h¹n trong c¸c NHTM vÉn thêng chiÕm tû lÖ
kh«ng cao l¾m so víi yªu cÇu. §iÒu ®ã nãi lªn r»ng vèn ®Çu t cho chiÒu s©u
cha ®¸p øng ®îc ®ßi hái bøc thiÕt ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra, tû
lÖ nî qu¸ h¹n cßn cao cho vay ra nhng kh«ng thu håi ®îc c¶ gèc vµ l·i nªn ®·
¶nh hëng kh«ng nhá tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ cña hÖ thèng NH
nãi riªng.
ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n ®ang lµ mét vÊn ®Ò
®îc mäi ngêi trong vµ ngoµi ngµnh quan t©m, gi¶i quyÕt. Vµ ®©y còng ®ang lµ
®Ò tµi cña nhiÒu cuéc trao ®æi, th¶o luËn t¹i c¸c héi th¶o, diÔn ®µn nghiªn cøu.
Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng

1

NhËn thøc ®îc tÇm quan träng vµ ý nghÜa lín lao cña vÊn ®Ò trªn, víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc tËp, nghiªn cøu t¹i trêng vµ sau mét thêi gian thùc
tËp t¹i NH§T & PTVN- mét NH gi÷ vai trß chñ lùc trong cho vay trung- dµi
h¹n phôc vô ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc, thÊy r»ng nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån
t¹i trong tÝn dông trung- dµi h¹n nªn em ®· chän ®Ò tµi: “gi¶i ph¸p n©ng
cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n t¹i Ng©n Hµng
®Çu t vµ ph¸t triÓn viÖt nam” ®Ó thùc hiÖn kho¸ luËn tèt nghi...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m a qua, ViÖt Nam ®· ph¶i ®èi mÆt víi biÕt bao khã
kh¨n, thö th¸ch: nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn trong khu
vùc; nh÷ng thiªn tai ng liªn tiÕp x¶y ra. Vît lªn trªn mäi khã kh¨n thö
th¸ch ®ã, ViÖt Nam vÉn hoµn thµnh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc,
ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, v÷ng bíc ®a ViÖt Nam trë thµnh con rång Ch©u ¸.
Cïng víi t¨ng trëng ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ, nhu
cÇu vèn ®· vµ ®ang lµ mét nhu cÇu v« cïng cÊp thiÕt cho viÖc x©y dùng c¬ së
h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ còng nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. TÝn dông trung- dµi
h¹n lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã.
thèng NHTM ViÖt Nam chiÕm mét vÞ trÝ chiÕn lîc trong viÖc ®¸p øng
nhu cÇu vèn ®èi víi nÒn kinh tÕ. NhËn thÊy tÇm quan träng cña tÝn dông
trung- dµi h¹n ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, c¸c NHTM còng ®ang
triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó nh÷ng bíc chuyÓn ch vÒ c¬ cÊu tÝn dông,
t¨ng dÇn träng cho vay trung- dµi h¹n víi ph¬ng ch©m: “§Çu t chiÒu s©u
cho DN còng chÝnh lµ ®Çu t cho t¬ng lai cña ngµnh NH”. ViÖc ph¸t triÓn tÝn
dông NH kh«ng nh÷ng chØ mang l¹i lîi Ých cho toµn bé nÒn kinh tÕ mµ nã cßn
trùc tiÕp mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho ngµnh NH.
Tuy nhiªn, thùc ho¹t ®éng tÝn dông trung-dµi h¹n cßn ®ang gÆp nhiÒu
khã kh¨n, næi cém vÉn lµ vÊn ®Ò hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n cßn thÊp rñi
ro cao, d tÝn dông trung- dµi h¹n trong c¸c NHTM vÉn thêng chiÕm tû lÖ
kh«ng cao l¾m so víi yªu cÇu. §iÒu ®ã i lªn r»ng vèn ®Çu t cho chiÒu s©u
cha ®¸p øng ®îc ®ßi hái bøc thiÕt ngµy cµng t¨ng cña nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra,
qu¸ h¹n cßn cao cho vay ra nhng kh«ng thu håi ®îc c¶ gèc l·i nªn ®·
¶nh hëng kh«ng nhá tíi sù ph¸t triÓn kinh nãi chung vµ cña thèng NH
nãi riªng.
ChÝnh vËy vÊn ®Ò hiÖu qu¶ tÝn dông trung- dµi h¹n ®angmét vÊn ®Ò
®îc mäi ngêi trong vµ ngoµi ngµnh quan t©m, gi¶i quyÕt. Vµ ®©y còng ®ang lµ
®Ò tµi cña nhiÒu cuéc trao ®æi, th¶o luËn t¹i c¸c héi th¶o, diÔn ®µn nghiªn cøu.
Ngµnh tµi chÝnh Ng©n Hµng
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại NH ĐT & PT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại NH ĐT & PT VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại NH ĐT & PT VN 9 10 181