Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao khả năng TC tại Tổng cty Chè VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu


Nh ta ®· biÕt, nhËn thøc- quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng lµ bé ba biÖn chøng cña
qu¶n lý khoa häc, cã hiÖu qu¶ toµn bé c¸ ho¹t ®éng kinh tÕ trong ®ã nhËn thøc gi÷
vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ sau ®ã lµ c¸c nhiÖm vô cÇn
®¹t tíi trong t¬ng lai. Nh vËy nÕu nhËn thøc ®óng, ngêi ta sÏ cã c¸c quyÕt ®Þnh ®óng
vµ tæ chøc thùc hiÖn kÞp thêi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã ®¬ng nhiªn sÏ thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶
nh mong muèn. Ngîc l¹i, nÕu nhËn thøc sai sÏ dÉn tíi c¸c quyÕt ®Þnh sai vµ nÕu thùc
hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh sai ®ã th× hËu qña sÏ kh«ng thÓ lêng tríc ®îc.
V× vËy ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n nhÊt nh÷ng g× ®·
lµm ®îc, dù kiÕn nh÷ng g× sÏ x¶y ra, trªn c¬ së ®ã kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p ®Ó tËn
dông triÕt ®Ó nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu.
T×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ sù quan t©m kh«ng chØ cña chñ doanh
nghiÖp mµ cßn lµ mèi quan t©m cña rÊt nhiÒu ®èi tîng nh c¸c nhµ ®Çu t, ngêi cho
vay, Nhµ níc vµ ngêi lao ®éng. Qua ®ã hä sÏ thÊy ®îc thùc tr¹ng thùc tÕ cña doanh
nghiÖp sau mçi chu kú kinh doanh, vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh.
Th«ng qua ph©n tÝch hä cã thÓ rót ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n liªn quan ®Õn
doanh nghiÖp vµ t¹o ®iÒu kiÖn naang cao kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.
Lµ mét sinh viªn §H Th¬ng M¹i, chuÈn bÞ bíc vµo m«i trêng kinh doanh, em
nhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò tµi chÝnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña mçi doanh nghiÖp, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam
cµng gióp em kh¼ng ®Þnh râ ®iÒu ®ã. §îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o- TiÕn
sÜ NguyÔn Quang Hïng- ngêi thÇy ®· khuyÕn khÝch së thÝch l©u dµi cña em trong
viÖc nghiªn cøu m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, nªn em chän ®Ò tµi:
“Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ nh÷ng gi¶i ph¸p gãp
phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam” lµm ®Ò tµi
cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Thùc hiÖn ®Ò tµi nµy víi môc ®Ých dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
cña Tæng c«ng ty trªn c¬ së ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý trong viÖc qu¶n trÞ tµi
chÝnh, ®Ó sö dông tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp mét c¸ch cã hiÖu qu¶.
LuËn v¨n cña em tr×nh bµy thµnh 3 phÇn chÝnh nh sau:

1

PhÇn I: C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh.
PhÇn II: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam.
PhÇn III: nh÷ng gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña Tæng c«ng...
Lêi më ®Çu

Nh ta ®· biÕt, nhËn thøc- quyÕt ®Þnh nh ®éng ba biÖn chøng cña
qu¶n khoa häc, hiÖu qu¶ toµn ho¹t ®éng kinh trong ®ã nhËn thøc gi÷
vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ sau ®ã lµ c¸c nhiÖm vô cÇn
®¹t tíi trong t¬ng lai. Nh vËy nÕu nhËn thøc ®óng, ngêi ta sÏ cã c¸c quyÕt ®Þnh ®óng
vµ tæ chøc thùc hiÖn kÞp thêi c¸c quyÕt ®Þnh ®ã ®¬ng nhiªn sÏ thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶
nh mong muèn. Ngîc l¹i, nÕu nhËn thøc sai sÏ dÉn tíi c¸c quyÕt ®Þnh sai vµ nÕu thùc
hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh sai ®ã th× hËu qña sÏ kh«ng thÓ lêng tríc ®îc.
vËy ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n nhÊt nh÷ng ®·
lµm ®îc, kiÕn nh÷ng x¶y ra, trªn ®ã kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p ®Ó tËn
dông triÕt ®Ó nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu.
T×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp quan t©m kh«ng chØ cña chñ doanh
nghiÖp cßn mèi quan t©m cña rÊt nhiÒu ®èi tîng nh c¸c nhµ ®Çu t, ngêi cho
vay, Nhµ níc ngêi lao ®éng. Qua ®ã hä thÊy ®îc thùc tr¹ng thùc cña doanh
nghiÖp sau mçi chu kinh doanh, tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh.
Th«ng qua ph©n tÝch thÓ rót ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n liªn quan ®Õn
doanh nghiÖp vµ t¹o ®iÒu kiÖn naang cao kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.
Lµ mét sinh viªn §H Th¬ng M¹i, chuÈn bÞ bíc vµo m«i trêng kinh doanh, em
nhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò tµi chÝnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña mçi doanh nghiÖp, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam
cµng gióp em kh¼ng ®Þnh ®iÒu ®ã. §îc sù híngn tËn t×nh cña thÇy gi¸o- TiÕn
NguyÔn Quang Hïng- ngêi thÇy ®· khuyÕn khÝch thÝch l©u dµi cña em trong
viÖc nghiªn cøu m«n ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, nªn em chän ®Ò tµi:

 ! lµm ®Ò tµi
cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Thùc hiÖn ®Ò tµi nµy víi môc ®Ých dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
cña Tæng c«ng ty trªn ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hîp trong viÖc qu¶n trÞ tµi
chÝnh, ®Ó sö dông tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp mét c¸ch cã hiÖu qu¶.
LuËn v¨n cña em tr×nh bµy thµnh 3 phÇn chÝnh nh sau:
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao khả năng TC tại Tổng cty Chè VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao khả năng TC tại Tổng cty Chè VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao khả năng TC tại Tổng cty Chè VN 9 10 548