Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao lợi nhuận ở cty TNHH Việt phát triển

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 958 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Lîi nhuËn lµ môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nã quyÕt
®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Víi ®iÒu kiÖn cô thÓ
kh¸c nhau, c¬ chÕ vËn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau th×
kÕt qu¶ lîi nhuËn còng kh¸c nhau. Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp
trung, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc Nhµ níc cÊp ph¸t vèn, cung
øng vËt t, nguyªn vËt liÖu, l·i nép Nhµ n íc, lç Nhµ níc chÞu, lîi
nhuËn ®ã cha ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ yªu cÇu thùc
tÕ cña thÞ trêng, cha kÝch thÝch ®îc tÝnh s¸ng t¹o chñ ®éng cña ngêi
qu¶n lý vµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Do ®ã cã t×nh tr¹ng l ·i gi¶,
lç thËt. NhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n thua lç kÐo dµi trë
thµnh g¸nh nÆng cho nÒn kinh tÕ g©y l·ng phÝ.
Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi, nÒn kinh tÕ ®îc vËn hµnh theo c¬
chÕ thÞ trêng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa. Nhµ níc ban hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, s¾p xÕp l¹i c¸c
doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng s¸ng t¹o,
tù chÞu tr¸ch nhiÖm lç l·i vÒ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. Tõ khi cã
quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc phÐp thµnh lËp c¸c C«ng ty TNHH,
C«ng ty cæ phÇn, c¸c doanh nghiÖp t nh©n võa, nhá vµ c¸c doanh
nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi víi nhiÒu m« h×nh kh¸c nhau, ho¹t
®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®îc c¶i thiÖn, nhiÒu doanh nghiÖp b¾t
®Çu lµm ¨n cã l·i, t¹o ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt,
t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho x·
héi. Bëi vËy, kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn lµ mét viÖc lµm rÊt
cÇn thiÕt cña c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty Th¬ng m¹i ViÖt Ph¸t TriÓn
lµ mét trong sè c¸c doanh nghiÖp nh vËy.
Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i
ViÖt Ph¸t TriÓn, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ® · häc vµo thùc tÕ ho¹t
1

®éng kinh doanh cña C«ng ty, em nghiªn cøu vÊn ®Ò lîi nhuËn cña
C«ng ty vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi : "Mét sè biÖn
ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn ë C«ng ty Th¬ng m¹i ViÖt Ph¸t TriÓn".
Chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng I

: Tæng quan vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn

kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II

: Thùc tr¹ng lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i

ViÖt Ph¸t TriÓn.
Ch¬ng III

: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao lîi nhuËn cña C«ng

ty.

2

Ch¬ng I
Tæng quan vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
I- Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi ho¹t ®éng
kinh doanh cña doanh nghiÖp :

1. Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng :
a) Doanh nghiÖp :
NÒn kinh tÕ níc ta ®îc vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña Nhµ níc the...
Lêi nãi ®Çu
Lîi nhuËn môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, quyÕt
®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Víi ®iÒu kiÖn cô t
kh¸c nhau, chÕ vËn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau th×
kÕt qu¶ lîi nhuËn còng kh¸c nhau. Trong chÕ ho¹ch hãa tËp
trung, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc Nhµ níc cÊp ph¸t vèn, cung
øng vËt t, nguyªn vËt liÖu, l i nép Nhµ n· íc, Nhµ níc chÞu, lîi
nhuËn ®ã cha ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ yªu cÇu thùc
cña thÞ trêng, cha kÝch thÝch ®îc tÝnh s¸ng t¹o chñ ®éng cña ngêi
qu¶n vµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Do ®ã cã t×nh tr¹ng l i gi¶,·
thËt. NhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n thua kÐo dµi trë
thµnh g¸nh nÆng cho nÒn kinh tÕ g©y l ng phÝ.·
Thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi, nÒn kinh ®îc vËn hµnh theo
chÕ thÞ trêng, sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x héi chñ·
nghÜa. Nhµ níc ban hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, s¾p xÕp l¹i c¸c
doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng s¸ng t¹o,
chÞu tr¸ch nhiÖm l i c¸c ho¹t ®éng cña nh. Tõ khi ·
quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc phÐp thµnh lËp c¸c C«ng ty TNHH,
C«ng ty phÇn, c¸c doanh nghiÖp t nh©n võa, nhá c¸c doanh
nghiÖp vèn ®Çu t níc ngoµi víi nhiÒu h×nh kh¸c nhau, ho¹t
®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®îc c¶i thiÖn, nhiÒu doanh nghiÖp b¾t
®Çu lµm ¨n l i, t¹o ®iÒu kiÖn réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt,·
t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho x·
héi. Bëi vËy, kh«ng ngõng ng cao lîi nhuËn mét viÖc lµm rÊt
cÇn thiÕt cña c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty Th¬ng m¹i ViÖt Ph¸t TriÓn
lµ mét trong sè c¸c doanh nghiÖp nh vËy.
Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty Th¬ng m¹i
ViÖt Ph¸t TriÓn, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ® häc vµo thùc ho¹t·
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao lợi nhuận ở cty TNHH Việt phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao lợi nhuận ở cty TNHH Việt phát triển - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao lợi nhuận ở cty TNHH Việt phát triển 9 10 732