Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao lợi nhuận tại cty ĐT hạ tầng KCN và đô thị số 18

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Thuý H¬ng

Lêi nãi ®Çu
ViÖc chuyÓn m×nh tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ
hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc lµ mét tÊt yÕu
kh¸ch quan. NÒn kinh tÕ nµy buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù lo liÖu c¸c ho¹t
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña m×nh tõ viÖc ®Çu t vèn, tæ chøc kinh doanh ®Õn
tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã, c¹nh tranh ®Ó tån t¹i lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái.
Bëi vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, biÕt tËn dông thÕ m¹nh cña m×nh
vµ ph¶i biÕt chíp thêi c¬ ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng ngõng
n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng.
Tù chuyÓn m×nh vµ thay ®æi hoµn toµn ®Ó thÝch nghi ®îc víi m«i trêng
vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®ã lµ mét quy luËt tÊt yÕu ®èi víi doanh nghiÖp khi
bíc ch©n vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Tuy nhiªn, ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã th× ®ßi hái
mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i thu ®îc lîi nhuËn.
Lîi nhuËn ®· trë thµnh nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña mçi doanh
nghiÖp, lîi nhuËn ®îc coi lµ mét tiªu chÝ quan träng, vµ lµ môc tiªu cuèi cïng
mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu híng tíi.
Cã lîi nhuËn, doanh nghiÖp míi cã thÓ ®Çu t më réng s¶n xuÊt kinh
doanh, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ, ®¶m b¶o
kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ t¹o nguån tÝch luü quan träng cho nÒn kinh tÕ. Cã lîi
nhuËn, doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng, ®¸nh b¹i c¸c ®èi thñ
c¹nh tranh vµ kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh. V× vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh, lîi
nhuËn cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi mäi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, nã ®·
vµ ®ang trë thµnh môc tiªu hµng ®Çu cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ®Çu t h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ
®« thÞ sè 18, víi kiÕn thøc b¶n th©n trong suèt 4 n¨m häc t¹i trêng §¹i häc
Trang 1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

TrÇn ThÞ Thuý H¬ng

Th¬ng m¹i vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c chó trong phßng
tµi chÝnh – kÕ to¸n; em ®· ®îc t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, kÕ to¸n ë c«ng
ty. C«ng ty ®Çu t h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ sè 18 thuéc Tæng c«ng ty
®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp.
§¬n vÞ víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¬ng ®èi hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng
nh©n viªn ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã n¨ng lùc chuyªn m«n cao ®· gióp c«ng ty kinh
doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn hµng n¨m
t¨ng cao vµ ®êi sèng cña hä ®îc c¶i thiÖn râ rÖt, ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ
níc còng thêng xuyªn t¨ng. Tuy nh...
LuËn v¨n tèt nghiÖp TrÇn ThÞ Thuý H¬ng
Lêi nãi ®Çu
ViÖc chuyÓn m×nh nÒn kinh tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh
hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®iÒu tiÕt vÜ cña Nhµ níc lµ mét tÊt yÕu
kh¸ch quan. NÒn kinh tÕ nµy buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lo liÖu c¸c ho¹t
®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña m×nh tõ viÖc ®Çu t vèn, tæ chøc kinh doanh ®Õn
tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã, c¹nh tranh ®Ó tån t¹i ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái.
Bëi y, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng, biÕt tËn dông t m¹nh cña m×nh
ph¶i biÕt chíp thêi ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ kh«ng ngõng
n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng.
chuyÓn m×nh thay ®æi hoµn toµn ®Ó thÝch nghi ®îc víi m«i trêng
vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn ®ãmét quy luËt tÊt yÕu ®èi víi doanh nghiÖp khi
bíc ch©n vµo nÒn kinh thÞ trêng. Tuy nhiªn, ®Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã th× ®ßi hái
mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i thu ®îc lîi nhuËn.
Lîi nhuËn ®· trë thµnh nÒn t¶ng cho ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña mçi doanh
nghiÖp, lîi nhuËn ®îc coi mét tiªu chÝ quan träng, môc tiªu cuèi cïng
mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu híng tíi.
lîi nhuËn, doanh nghiÖp míi thÓ ®Çu t réng s¶n xuÊt kinh
doanh, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ, ®¶m b¶o
kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹o nguån tÝch luü quan träng cho nÒn kinh tÕ. lîi
nhuËn, doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng, ®¸nh b¹i c¸c ®èi t
c¹nh tranh kh¼ng ®Þnh ®îc trÝ cña m×nh. vËy thÓ kh¼ng ®Þnh, lîi
nhuËn vai trß rÊt quan träng ®èi víi mäi ®¬n s¶n xuÊt kinh doanh, ®·
®ang trë thµnh môc tiªu hµng ®Çu cña bÊt mét doanh nghiÖp nµo trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ®Çu t tÇng khu c«ng nghiÖp vµ
®« thÞ 18, víi kiÕn thøc b¶n th©n trong suèt 4 n¨m häc t¹i trêng §¹i häc
Trang 1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao lợi nhuận tại cty ĐT hạ tầng KCN và đô thị số 18 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao lợi nhuận tại cty ĐT hạ tầng KCN và đô thị số 18 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Nâng cao lợi nhuận tại cty ĐT hạ tầng KCN và đô thị số 18 9 10 79